Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

XXIX Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków Przemyśl, 2023 – regulamin konkursu

Dodane w kategorii: Informacje, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Wydarzenia
Dnia 16 sierpnia, 2023
XXIX Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków Przemyśl, 2023

Po raz kolejny Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej zaprasza do udziału w konkursie Ogólnopolskiego Przeglądu Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków. Wszelkie potrzebne informacje znajdą Państwo poniżej.

XXIX Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków

Termin zgłaszania Dzieła: 30 XI 2023
Miejsce: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
Pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl

Słownik pojęć zdefiniowanych w regulaminie:
Organizator – Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.
Zgłaszający – twórca plakatu, Muzeum lub Urząd Konserwatorski działający na terenie RP zgłaszająca plakat na Przegląd.
Dzieło – plakat zgłoszony na Przegląd.
Przegląd – XXIX Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków.

Regulamin:
Organizatorem Ogólnopolskiego Przeglądu Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków – zwanego dalej Przeglądem – jest Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu – zwane dalej Organizatorem.

Celem XXVII Przeglądu Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków jest ukazanie różnorodności form działalności muzeów i konfrontacja osiągnięć artystycznych w dziedzinie twórczości plakatowej poświęconej muzealnictwu i ochronie zabytków, oraz zwrócenie uwagi na stosowanie formy wizualnej w upowszechnianiu kultury.

Przegląd obejmuje plakaty dotyczące muzealnictwa i ochrony zabytków wydane w latach 2022-2023.

Warunki uczestnictwa

 1. W XXVIII Ogólnopolskim Przeglądzie Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków mogą wziąć udział twórcy plakatów, muzea i urzędy konserwatorskie działające na terenie RP.
 2. Zgłaszający może zgłosić do konkursu dowolną liczbę plakatów pochodzących z lat 2022-2023.
 3. Przeglądu i oceny zgłoszonych plakatów i kwalifikacji do wystawy dokona Jury powołane przez Organizatora. Skład Jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora: www.mnzp.pl.
 4. Wydrukowane plakaty należy przesłać lub dostarczyć do dnia 30 listopada 2023 na adres:
  Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
  Pl. Berka Joselewicza 1 37-700 Przemyśl
  z dopiskiem: XXIX Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków.
  Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w Przeglądzie. Decyduje data wpływu do Organizatora.

Warunki zgłoszenia

Prace nadesłane na XXIX Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków muszą spełniać następujące kryteria:

 1. każdy zgłoszony do konkursu plakat musi mieć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora plakatu, nazwę lub imię i nazwisko zgłaszającego, nazwę instytucji (Muzeum lub Urzędu), która plakat wydała; tytuł plakatu w języku oryginalnym i angielskim; wymiary w centymetrach (wysokość/szerokość); technikę druku oraz kartę zgłoszenia. Wzór metryczki i karty zgłoszenia stanowią załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu.
 2. do celów publikacji należy przesłać także elektroniczną wersję plakatu w rozdzielczości 300 dpi, kolorystyka: CMYK, format JPG (highest quality)
 3. wraz z plakatami należy przesłać kartę zgłoszenia czytelnie wypełnioną wraz z podpisanym oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacją regulaminu oraz oświadczeniem o prawach do plakatu
 4. plakatów nie należy oprawiać ani naklejać na sztywne podłoże
 5. przesyłka powinna być starannie zabezpieczona. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu. Zniszczone plakaty nie będą dopuszczone do Przeglądu
 6. koszty przesyłki pokrywa w całości Zgłaszający plakat na Przegląd
 7. niewywiązanie się z ww. warunków skutkuje wycofaniem plakatu z Przeglądu, wystawy i katalogu wystawy
 8. wszystkie zgłoszone plakaty przechodzą na własność Organizatora

Nagrody

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 grudnia 2023 r. na stronie internetowej Organizatora.
 2. Jury przyzna następujące nagrody autorom plakatów:
  I nagroda – 10 000 zł
  II nagroda – 7 000 zł
  III nagroda – 5 000 zł
 3. Jury zastrzega sobie możliwość innego rozdysponowania nagród. Decyzja Jury jest niepodważalna.
 4. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości otwarcia wystawy pokonkursowej w styczniu 2024 roku.

Zobowiązania Organizatora

 1. Do XXIX Ogólnopolskiego Przeglądu Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków zostanie wydany katalog. Wszyscy zakwalifikowani Zgłaszający otrzymają nieodpłatnie po jednym egzemplarzu katalogu.
 2. Przekazanie prac na Przegląd wiąże się z wyrażeniem zgody na ich nieodpłatne publikowanie na stronie www.mnzp.pl z podaniem imienia i nazwiska, tytułu dzieła, daty jego powstania oraz jego powstania oraz jego opisu.

Wykorzystanie nadesłanych materiałów

 1. Zgłaszający oświadcza, że:
  • posiada wyłączne prawo do rozporządzania Dziełem;
  • przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Dzieła nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że Dzieło to nie narusza praw osób trzecich;
  • udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystania z Dzieła na następujących polach eksploatacji:
  • rozpowszechniania Dzieła, to jest publicznego wystawienia, wyświetlenia, emitowania, a także publicznego udostępniania Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  • utrwalania na papierze, na nośnikach informacji (CD, DVD, kartach pamięci, USB, innych) w nieograniczonej liczbie kopii,
  • wprowadzania do pamięci komputera,
  • wprowadzania do obrotu egzemplarza Dzieła, jak i wizerunku Dzieła w formie utrwalonej, a w szczególności XXIX Ogólnopolskiego Przeglądu Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków może reprodukować dzieło w katalogach (w wersji drukowanej, jak i elektronicznej), ulotkach, opracowaniach dotyczących ekspozycji, na których będzie wystawiane; publikować w Internecie, w serwisach społecznościowych itp.
  • prawa i zezwolenia, o których mowa w dalszej części, obejmują całość praw i zezwoleń, niezbędnych do eksploatacji Dzieła w zakresach określonych powyżej.
 2. W przypadku wystąpienia przeciwko organizatorom XXIX Ogólnopolskiego Przeglądu Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków osoby trzeciej z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Zgłaszający zobowiązany jest do:
  • wystąpienia w procesie (w przypadku dochodzenia na drodze sądowej) i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Organizatora XXIX Ogólnopolskiego Przeglądu Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków
   z udziału w sprawie;
  • pełnego zaspokojenia tych roszczeń i tym samym zwolnienia organizatorów XXIX Ogólnopolskiego Przeglądu Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków od obowiązku świadczeń z tego tytułu;
 3. Udzielenie nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z Dzieła rozpoczyna się z dniem przesłania Dzieła na XXIX Ogólnopolskiego Przeglądu Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków
 4. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu jest uprawnione do udzielania innym podmiotom — w zakresach wymienionych powyżej — sublicencji na korzystanie z Dzieła (przesłanych plakatów oraz ich
  dokumentacji cyfrowej).
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku (o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133/97, poz. 883 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO), Organizator — Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
  w Przemyślu informuje, iż jest administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu. Dane osobowe zostaną wykorzystane w celu organizacji XXIX Ogólnopolskiego Przeglądu Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków w następujący sposób: imię i nazwisko zostanie wykorzystanie do oznaczenia dostarczonego utworu. Inne dane zebrane we wniosku (dane teleadresowe np. numer telefonu, adres korespondencyjny) nie zostaną upublicznione, jednak zostaną wykorzystane w celu przeprowadzenia
  i zorganizowania XXIX Ogólnopolskiego Przeglądu Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków w celu kontaktu z osobami biorącymi udział w wydarzeniu.
 6. Dane teleadresowe nie zostaną upublicznione, ani przekazane podmiotom trzecim, o ile przepisy prawa nie wskazują inaczej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do organizacji XXIX Ogólnopolskiego Przeglądu Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków co znajduje usprawiedliwienie w art. 23 ust. 1 pkt. 3 oraz 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Oznaczenie imieniem i nazwiskiem przesłanej pracy jest zgodne z przepisami ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych, jednakże osoba zgłaszająca może wskazać pseudonim lub zrezygnować z oznaczenia utworu imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem. Każda osoba zgłaszająca ma prawo do wglądu w swoje dane i ich poprawiania.
 7. Sprawy sporne mogą być rozstrzygane przez polskie sądy wedle polskiej jurysdykcji obowiązującej w Unii Europejskiej.
 8. Zgoda na udział w Przeglądzie jest jednoznaczna z akceptacją warunków zawartych w regulaminie.

ORGANIZATOR
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
Pl. Berka Joselewicza 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 00
sekretariat@mnzp.pl
www.mnzp.pl

Osoba do kontaktu:
Iwona Bobko
tel. 16 679 30 25
tel. kom. 728 907 996
i.bobko@mnzp.pl

Regulamin Konkursu

Karta Zgłoszenia

Metryczka plakatu

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content