Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Regulamin Organizacyjny Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Dodał: Michał Krzemiński
Dnia: 07 kwietnia 2017
Ostatnio zmieniony przez: Michał Krzemiński
Dnia: 12 kwietnia 2017


Rozdział I
Postanowienia wstępne

§1

Regulamin organizacyjny Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowo wewnętrzną organizację Muzeum, nazwy i zakres działania komórek organizacyjnych, powiązania pomiędzy poszczególnymi komórkami, zasady koordynacji i kontroli działalności, obowiązki i uprawnienia personelu kierowniczego.

§2

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią:

 1. ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r., poz.987.),
 2. ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.406.),
 3. Statut Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXI/588/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25.03.2013 r. oraz uchwała nr XLII/845/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27.01.2014 r. w sprawie zmian w statucie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej Przemyślu.

Rozdział II
Organizacja i kierownictwo Muzeum

§3

 1. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1. Oddział Muzeum Historii Miasta Przemyśla –  OHM,
  2. Oddział Muzeum Dzwonów i Fajek (Wieża Zegarowa) – MDF,
  3. Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów – IGZ,
  4. Dział Historii – HIS,
  5. Dział Sztuki, Rzemiosła i Etnografii – SRE,
  6. Dział Archeologii i Przyrody – ARP,
  7. Dział Konserwacji – KON,
  8. Dział Edukacji, Promocji i Wystaw – EPW,
  9. Biblioteka – BIB,
  10. Dział Finansowo-Księgowy – FIK,
  11. Dział Administracji – ADM.
  12. Kancelaria – SEA.
 2. Muzeum posiada następujące samodzielne stanowiska pracy:
  1. Stanowisko ds. pracowniczych i dokumentacji – KAD,
  2. Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych – PFZ,

§4

 1. Na czele komórek organizacyjnych stoją kierownicy, kierujący całokształtem prac komórek:
  1. Kierownik Oddziału Muzeum Historii Miasta Przemyśla (Oddział Muzeum Historii Miasta Przemyśla),
  2. Główny Inwentaryzator (Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów),
  3. Kierownik Działu Historii (Dział Historii),
  4. Kierownik Działu Sztuki, Rzemiosła i Etnografii (Dział Sztuki, Rzemiosła i Etnografii),
  5. Kierownik Działu Archeologii i Przyrody (Dział Archeologii i Przyrody),
  6. Kierownik Działu Konserwacji (Dział Konserwacji),
  7. Kierownik Działu Edukacji, Promocji i Wystaw (Dział Edukacji, Promocji i Wystaw),
  8. Główny Księgowy (Dział Finansowo-Księgowy),
  9. Kierownik Działu Administracji (Dział Administracji).
 2. Pracami Oddziału Muzeum Dzwonów i Fajek (Wieża Zegarowa) kieruje Kierownik Działu Edukacji, Promocji i Wystaw.
 3. Pracami Biblioteki koordynuje Kustosz.
 4. Pracami Kancelarii koordynuje Specjalista ds. sekretariatu i archiwizacji.

§5

 1. Działalnością Muzeum kieruje Dyrektor powołany zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.
 2. Czynności kierownicze Dyrektor wykonuje przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych i Edukacyjnych, powoływanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników na stanowiskach samodzielnych.
 3. Zakres obowiązków Dyrektora reguluje § 9 ust. 3 Statutu.
 4. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:
  1. Zastępca Dyrektora ds. Naukowych i Edukacyjnych,
  2. Główny Inwentaryzator,
  3. Kierownik Działu Konserwacji,
  4. Główny Księgowy,
  5. Kierownik Działu Administracji,
  6. Samodzielne stanowiska,
  7. Pracownicy Kancelarii.

§6

 1. Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych i Edukacyjnych należy:
  1. zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności w sprawach określonych w § 9 ust. 3 pkt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 Statutu,
  2. składanie oświadczeń woli w imieniu Muzeum w zakresie praw i obowiązków majątkowych wynikających z działalności statutowej Muzeum, na zasadach określonych w pisemnym pełnomocnictwie udzielonym przez Dyrektora
  3. przygotowywanie projektów zbiorczych planów rocznych i sprawozdań z działalności komórek organizacyjnych podporządkowanych Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych i Edukacyjnych,
  4. organizowanie i kierowanie działalnością naukową i edukacyjną Muzeum w zakresie badań objętych zakresem działalności Muzeum, w tym:
   1. naukowe opracowanie zbiorów,
   2. publikowanie wyników badań,
   3. sporządzanie odpowiedzi na kwerendy,
   4. opracowywanie scenariuszy wystaw,
   5. opracowywanie katalogów zbiorów,
  5. organizowanie i nadzorowanie szkoleń dla pracowników oraz udziału pracowników w konferencjach naukowych, zjazdach, sympozjach itp.,
  6. organizowanie i nadzorowanie stażów absolwenckich, praktyk i obozów naukowych studentów wyższych uczelni i praktyk uczniów szkól średnich w działach podległych Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych i Edukacyjnych,
  7. współdziałanie z Dyrektorem w zakresie organizacji i nadzoru nad działalnością wystawienniczą i edukacyjną Muzeum,
  8. organizowanie i nadzorowanie działalności wydawniczej w zakresie:
   1. przygotowania wydawnictw publikowanych przez Muzeum,
   2. przygotowywania zaproszeń na imprezy organizowane przez Muzeum i plakatów do tych imprez,
  9. współdziałanie z Dyrektorem Muzeum w planowaniu spraw związanych z wykorzystywaniem bazy lokalowej, układaniu planów finansowych dotyczących działalności merytorycznej i planów zatrudnienia w podległych komórkach organizacyjnych jak również w innych sprawach wynikających z bieżącej działalności muzealnej,
  10. nadzór nad przygotowaniem i realizacją wniosków z programów UE, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i innych.
  11. współdziałanie z Głównym Inwentaryzatorem.
 2. Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych i Edukacyjnych podlegają bezpośrednio:
  1. Kierownik Oddziału Muzeum Historii Miasta Przemyśla,
  2. Kierownik Działu Sztuki, Rzemiosła i Etnografii,
  3. Kierownik Działu Historii,
  4. Kierownik Działu Archeologii i Przyrody,
  5. Kierownik Działu Edukacji, Promocji i Wystaw,
  6. Pracownicy Biblioteki.

§7

 1. Zakresy czynności kierowników komórek organizacyjnych, pracowników na samodzielnych stanowiskach oraz pracowników Kancelarii i Biblioteki ustala Dyrektor Muzeum.
 2. Zakresy czynności pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych opracowują Kierownicy i przedstawiają Dyrektorowi Muzeum do zatwierdzenia po uzyskaniu opinii Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych i Edukacyjnych sprawującego bezpośredni nadzór nad daną komórką organizacyjną.
 3. Kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy oraz Specjalista ds. sekretariatu i archiwizacji w Kancelarii i Kustosz Biblioteki sporządzają:
  1. projekty wieloletnich i rocznych planów pracy,
  2. roczne sprawozdania z działalności,
  3. inne dokumenty związane z pracą na polecenie Dyrektora Muzeum.

§8

 1. Zastępca Dyrektora ds. Naukowych i Edukacyjnych, kierownicy komórek organizacyjnych, osoby zatrudnione na stanowiskach samodzielnych oraz Pracownicy Kancelarii i Biblioteki odpowiadają przed Dyrektorem za należytą organizację pracy i sprawne wykonywanie zadań określonych w rocznych planach pracy i innych powierzonych im zadań zgodnych z zakresem czynności.
 2. W razie nieobecności przełożonego komórki organizacyjnej jego obowiązki pełni inny pracownik na podstawie stosownych postanowień zawartych w zakresie czynności, albo na podstawie stosownych decyzji kadrowych.

§9

Zasady podległości i organizację pracy Muzeum obrazuje schemat organizacyjny stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 10

 1. W Muzeum funkcjonują następujące organy opiniodawcze i doradcze Dyrektora:
  1. Rada Muzeum (11 członków)
  2. Kolegium Kustoszy (8 członków)
  3. Komisja ds. Zakupu Muzealiów (5 członków)
 2. Tryb działania, skład osobowy i organizację organu wymienionego w ust.1 pkt.1 regulują przepisy ustawy z dnia 21.11.1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r., poz.987.), oraz statut Muzeum, a wymienionych w ust. 1 pkt. 2 i 3, Statut Muzeum oraz Zarządzenia Dyrektora. 

Rozdział III
Zadania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy

§11

 1. Oddział  Muzeum Historii Miasta Przemyśla realizuje swoje działania w zakresie historii i kultury miasta Przemyśla w oparciu o stałe i czasowe ekspozycje oraz zarządzania budynkiem będącym siedzibą Oddziału.
 2. Do zadań Oddziału należy:
  1. prowadzenie współpracy ze szkołami, instytucjami, stowarzyszeniami itp. w zakresie edukacji, popularyzacji i promocji,
  2. organizowanie warsztatów, odczytów, lekcji muzealnych, spotkań autorskich, koncertów itp.,
  3. gromadzenie i udostępnianie danych dotyczących frekwencji,
  4. stała współpraca ze specjalistą ds. obsługi witryn internetowych i promocji w zakresie zamieszczania informacji o aktualnych wystawach i wydarzeniach na stronie internetowej muzeum,
  5. montaż wystaw, organizowanie i nadzór nad ekspozycjami,
  6. prowadzenie punktu sprzedaży wydawnictw i pamiątek muzealnych,
  7. współudział w przedsięwzięciach promocyjnych (jarmarki, targi turystyczne itp.),
  8. współpraca z innymi działami w zakresie wystaw organizowanych w Muzeum Historii Miasta Przemyśla,
  9. pomoc w transportowaniu eksponatów i sprzętu ekspozycyjnego w związku z organizowanymi wystawami,
  10. współpraca z działem Edukacji, Promocji i Wystaw w prowadzeniu dokumentacji dotyczącej działalności Oddziału Muzeum w postaci kroniki, dokumentacji fotograficznej, filmowej, materiałów prasowych itp.,
  11. współpraca z działem Konserwacji w zakresie prawidłowej prewencji konserwatorskiej,
  12. sprzedaż biletów wstępu,
  13. współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową związaną z kulturą, historią i turystyką,
  14. obsługa imprez okolicznościowych,
  15. współpraca ze specjalistą ds. pozyskania funduszy zewnętrznych w przygotowywaniu wniosków o środki zewnętrzne.

§12

 1. Oddział Muzeum Dzwonów i Fajek (Wieża Zegarowa) realizuje swoje działania w zakresie ludwisarstwa i fajkarstwa w oparciu o stałe i czasowe ekspozycje oraz administrowania i zarządzania budynkiem będącym siedzibą  Oddziału.
 2. Do zadań Oddziału należy:
  1. oprowadzanie po wystawach,
  2. prowadzenie współpracy ze szkołami, instytucjami, stowarzyszeniami itp. w zakresie edukacji, popularyzacji i promocji,
  3. organizowanie warsztatów i lekcji muzealnych, itp.,
  4. gromadzenie i udostępnianie danych dotyczących frekwencji,
  5. stała współpraca ze specjalistą ds. obsługi witryn internetowych i promocji w zakresie zamieszczania informacji o aktualnych wystawach i wydarzeniach na stronie internetowej muzeum,
  6. montaż wystaw, organizowanie i nadzór nad ekspozycjami,
  7. prowadzenie punktu sprzedaży wydawnictw i pamiątek muzealnych,
  8. współudział w przedsięwzięciach promocyjnych (jarmarki, targi turystyczne itp.),
  9. pomoc w transportowaniu eksponatów i sprzętu ekspozycyjnego w związku z organizowanymi wystawami,
  10. współpraca z działem Konserwacji w zakresie właściwej ochrony muzealiów na ekspozycjach,
  11. sprzedaż biletów wstępu,
  12. współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową związaną z kulturą, historią i turystyką,
  13. współpraca ze specjalistą ds. pozyskania funduszy zewnętrznych w przygotowywaniu wniosków o środki zewnętrzne.

§13

 1. Do zakresu działań Głównego Inwentaryzatora należy nadzór i koordynacja prac inwentaryzacyjnych działów merytorycznych w zakresie:
  1. gromadzenia zbiorów drogą zakupów, przyjmowania darów, przekazów i depozytów (przygotowanie umów i protokołów przyjęć),
  2. udziału w Komisji Zakupu Muzealiów,
  3. komputerowej ewidencji muzealiów w poszczególnych działach Muzeum
  4. prowadzenia księgi depozytów,
  5. przekazywania Głównemu Księgowemu informacji dotyczących pozyskanych darów i przekazów oraz ich wartości,
  6. wyceny muzealiów,
  7. opisywania rachunków zakupu muzealiów, potwierdzających ich przyjęcie na stan muzealiów,
  8. okresowego sprawdzanie prawidłowości zapisów działowych ksiąg inwentarzowych,
  9. uzgadniania wartości i ilości pozyskanych muzealiów z Głównym Księgowym,
  10. przechowywania zbiorów muzealnych,
  11. prowadzenia spraw związanych z przechowywaniem zabytkowych przedmiotów zatrzymanych przez Policję i służby celne,
  12. opracowywania i wdrażania do realizacji po zatwierdzeniu przez Dyrektora zarządzeń dotyczących ewidencji, inwentaryzacji oraz dokumentacji muzealiów,
  13. okresowych inwentaryzacji zbiorów,
  14. opracowywania i przedstawienia do zatwierdzenia planów prac związanych z inwentaryzacjami w poszczególnych działach,
  15. prowadzenia dokumentacji dotyczącej spraw roszczeniowych,
  16. opracowywania sprawozdawczości w zakresie inwentaryzacji i stanu zbiorów,
  17. przechowywania podstawowych dokumentów inwentaryzacyjnych prowadzonych przez Muzeum w myśl przepisów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  18. przygotowywania dokumentacji dotyczącej rozliczenia braków wykazanych w trakcie inwentaryzacji kontrolnych lub w przypadku zaginięcia obiektów,
  19. ruchu muzealiów – zewnętrznego i wewnętrznego,
  20. nadzoru nad obiektami użyczonymi długoterminowo (za pośrednictwem działów merytorycznych, które prowadzą kontrole wypożyczonych obiektów oraz Działu Konserwacji),
  21. organizowania i udoskonalania form dokumentowania zbiorów,
  22. typowania wraz z kierownikami działów eksponatów do konserwacji i udział w komisjach przy ich odbiorze po konserwacji,
  23. udziału w zjazdach, konferencjach i sesjach naukowych,
  24. współpraca ze specjalistą ds. pozyskania funduszy zewnętrznych w przygotowywaniu wniosków o środki zewnętrzne.
 2. Do zadań Działu Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów należy:
  1. prowadzenie prac ewidencyjnych w zakresie:
   • tworzenie elektronicznej bazy danych wprowadzania nabytków, nadwyżek, danych z kart katalogowych,
   • wpisywanie nabytków do księgi wpływów muzealiów,
   • protokolarne przekazywanie do poszczególnych działów zaewidencjonowanych nabytków,
   • wydruku kart ewidencyjnych i prowadzenia dokumentacji ewidencyjnej,
   • przygotowanie protokołów wyceny nabytków dla poszczególnych działów,
   • wpisywanie wyceny na kartach ewidencyjnych oraz w bazie MUSNET,
   • wprowadzanie fotografii cyfrowych do bazy MUSNET,
   • sporządzanie wykazów ekspozycji,
   • przygotowywanie wykazów, z wglądówkami do protokołów wypożyczeń,
   • udział w pracach związanych z wypożyczaniem eksponatów.
  2. prowadzenie prac inwentaryzacyjnych w zakresie:
   • udziału w rozliczeniach inwentaryzacji okresowych,
   • udziału w podliczaniu zbiorów,
  3. udział w zjazdach, konferencjach i sesjach naukowych,
  4. archiwizowanie dokumentacji działu,
 3. Ponadto (Główny Inwentaryzator i Dział Głównego Inwentaryzatora) odpowiada za:
  1. Digitalizacja zbiorów oraz współpraca w tym zakresie z działami merytorycznymi:
   • fotografowanie i skanowanie zabytków dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych przy współpracy z Działem Konserwacji,
   • prowadzenie archiwum fotograficznego w formie tradycyjnej i zdigitalizowanej,
   • wydawanie zamawiającym działom zleconych materiałów elektronicznych po ich wcześniejszym opisaniu (nr inwentarza, nazwa) i w zamówionej formie zapisu,
   • realizowanie zamówień fotograficznych z zewnątrz dla potrzeb kwerend i publikacji,
   • udostępnianie fotografii muzealiów do celów badawczych i wydawniczych,
   • dokumentowanie pracy muzeum poprzez opisy, fotografie, techniki komputerowe i wydawnicze,
   • prowadzenie teczki zleceń fotograficznych,
   • bieżąca konserwacja sprzętu,
   • dbanie o wyposażenie warsztatu pracy,
  2. udział w pracach związanych z wypożyczaniem eksponatów, archiwizowanie dokumentacji działu,
  3. udostępnianie fotografii muzealiów do celów badawczych i wydawniczych,
  4. udział w zjazdach, konferencjach i sesjach naukowych.

§14

Do zadań Działu Archeologii i Przyrody należy:

 1. W zakresie zbiorów archeologicznych:
  1. gromadzenie zabytków archeologicznych i materiałów dokumentacyjnych, szczególnie związanych z obszarem działalności Muzeum,
  2. organizowanie i prowadzenie archeologicznych badań terenowych,
  3. zabezpieczanie zabytków oraz prowadzenie prac związanych z wyklejaniem i z uzupełnianiem ubytków ceramiki,
  4. współpraca z Działem Konserwacji w zakresie prewencji, w odniesieniu do konserwacji zabytków archeologicznych oraz użyczania muzealiów,
  5. magazynowanie zabytków w sposób dostępny do celów naukowych i przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania oraz przechowywanie dokumentacji naukowej w archiwum działu,
  6. opracowywanie (wstępne) zabytków (na kartach katalogowych, ewidencyjnych),
  7. inwentaryzowanie zgromadzonych zbiorów,
  8. opracowywanie naukowe wyników badań terenowych, dokumentacji stanowisk archeologicznych oraz wiążących się z nimi zagadnień problemowych,
  9. publikowanie wyników prac badawczych,
  10. współpraca z Głównym Inwentaryzatorem w zakresie udostępniania zabytków i dokumentacji do celów naukowych,
  11. udzielanie informacji, porad, pomocy w zakresie spraw związanych z archeologią
  12. współpraca z Głównym Inwentaryzatorem w zakresie użyczanie muzealiów innym muzeom,
  13. opracowywanie scenariuszy wystaw, organizowanie oraz urządzanie wystaw stałych i czasowych,
  14. opracowywanie wydawnictw,
  15. udział w działalności edukacyjnej Muzeum w zakresie tematyki archeologicznej przez oprowadzanie po wystawach, lekcje muzealne, odczyty itp.,
  16. prowadzenie nadzoru merytorycznego nad ekspozycjami przygotowanymi przez dział,
  17. opieka nad stażystami odbywającymi staż w dziale i studentami wyższych uczelni skierowanymi na praktyki do działu,
  18. sporządzanie opinii do celów Komisji Zakupu Muzealiów,
  19. informowanie Działu Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów o wszelkich ruchach muzealiów Działu Archeologii i Przyrody,
  20. udział w zjazdach, konferencjach i sesjach naukowych,
  21. współpraca ze specjalistą ds. pozyskania funduszy zewnętrznych w przygotowywaniu wniosków o środki zewnętrzne.
 2. W zakresie zbiorów przyrodniczych:
  1. gromadzenie zbiorów przyrodniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. prowadzenie magazynu zbiorów przyrodniczych, nadzór nad przechowywanymi w nich zbiorami oraz ich zabezpieczeniem w ścisłej współpracy z Działem Konserwacji,
  3. ścisła współpraca z Działem Konserwacji w zakresie konserwacji i właściwego przechowywania zbiorów,
  4. inwentaryzowanie i ewidencjonowanie zbiorów na kartach ewidencyjnych,
  5. prowadzenie badań naukowych własnych oraz zleconych, w tym również poza granicami kraju zgodnie z zakresem działalności Muzeum związanych z przyrodą obszaru objętego działalnością Muzeum,
  6. okresowe prowadzenie inwentaryzacji – skontrum – zbiorów,
  7. naukowe opracowywanie zbiorów przyrodniczych,
  8. współpraca z Głównym Inwentaryzatorem w zakresie udostępniania zbiorów przyrodniczych do celów badawczych, wystawienniczych i edukacyjnych,
  9. popularyzowanie zbiorów przyrodniczych, wyników badań i wiedzy przyrodniczej przez organizowanie wystaw stałych i czasowych wraz ze stosownymi wydawnictwami, także poprzez konkursy, artykuły prasowe i inne działania popularyzatorskie,
  10. udział w działalności edukacyjnej Muzeum w zakresie tematyki przyrodniczej poprzez  oprowadzanie po wystawach, lekcje muzealne i odczyty,
  11. udział w badaniach przyrodniczych organizowanych przez uczelnie wyższe, instytucje, stowarzyszenia naukowe i inne jednostki,
  12. opieka nad stażystami odbywającymi staż w dziale i studentami wyższych uczelni skierowanymi na praktyki do działu,
  13. informowanie Działu Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów o wszelkich ruchach muzealiów działu,
  14. udział w zjazdach, konferencjach i sesjach naukowych,
  15. współpraca ze specjalistą ds. pozyskania funduszy zewnętrznych w przygotowywaniu wniosków o środki zewnętrzne.

§ 15

Do zadań Działu Historii należy:

 1. gromadzenie zbiorów historycznych,
 2. prowadzenie magazynów zbiorów historycznych i nadzór nad stanem przechowywanych w nich zbiorów oraz ich zabezpieczaniem,
 3. gromadzenie opracowywanej i inwentaryzowanej dokumentacji z badań z zakresu historii szczególnie z zakresu działalności Muzeum,
 4. ścisła współpraca z Działem Konserwacji w zakresie konserwacji i właściwego przechowywania zbiorów,
 5. inwentaryzowanie i naukowe opracowywanie zbiorów historycznych i materiałów dokumentacyjnych,
 6. współpraca z Głównym Inwentaryzatorem w zakresie udostępniania zbiorów historycznych do celów badawczych, wystawienniczych i edukacyjnych,
 7. popularyzowanie zbiorów Działu Historii, wyników badań i wiedzy historycznej przez organizowanie wystaw stałych i czasowych wraz ze stosownymi wydawnictwami, także poprzez konkursy, artykuły prasowe i inne działania popularyzatorskie,
 8. udział w działalności edukacyjnej Muzeum w zakresie tematyki historycznej przez oprowadzanie po wystawach, lekcje muzealne i odczyty,
 9. udział w badaniach historycznych organizowanych przez uczelnie wyższe, instytucje, stowarzyszenia naukowe i inne jednostki,
 10. gromadzenie i inwentaryzowanie dokumentacji prowadzonych badań,
 11. utrzymywanie stałych kontaktów ze środowiskami niepodległościowymi i kombatanckimi,
 12. sporządzanie opinii dla Komisji Zakupu Muzealiów,
 13. opieka nad stażystami odbywającymi staż w dziale i studentami wyższych uczelni skierowanymi na praktyki do działu,
 14. informowanie Działu Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów o wszelkich ruchach muzealiów działu,
 15.  przekazywanie zdigitalizowanych obiektów muzealnych do Działu Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów,
 16. udział w zjazdach, konferencjach i sesjach naukowych,
 17. współpraca ze specjalistą ds. pozyskania funduszy zewnętrznych w przygotowywaniu wniosków o środki zewnętrzne.

§16

Do zadań Działu Sztuki, Rzemiosła i Etnografii należy:

 1. W zakresie zbiorów sztuki i rzemiosła:
  1. gromadzenie zbiorów sztuki i rzemiosła,
  2. prowadzenie magazynów zbiorów sztuki i rzemiosła, nadzór nad stanem przechowywanych w nich zbiorów oraz ich zabezpieczeniem,
  3. opracowywanie naukowe i inwentaryzowanie zbiorów własnych,
  4. prowadzenie badań naukowych własnych oraz zleconych, w tym również poza granicami kraju zgodnie z zakresem działalności Muzeum,
  5. publikowanie wyników badań na łamach wydawnictw własnych i obcych,
  6. opracowywanie opinii, ekspertyz i kwerend dotyczących zbiorów własnych,
  7. współpraca z Głównym Inwentaryzatorem w zakresie udostępniania zbiorów do badań naukowych oraz do celów wystawienniczych, edukacyjnych i promocyjnych,
  8. sporządzanie opinii dla Komisji Zakupu Muzealiów,
  9. opracowywanie koncepcji i scenariuszy wystaw oraz w miarę potrzeby projektów aranżacyjnych wystaw stałych i czasowych oraz stosownych do nich wydawnictw,
  10. udział w działalności edukacyjnej Muzeum w zakresie tematyki objętej zakresem merytorycznym działu,
  11. prowadzenie współpracy z działami i stanowiskami samodzielnymi w Muzeum, a w szczególności z Działem Konserwacji w zakresie konserwacji i właściwego przechowywania zbiorów oraz z Działem Edukacji, Promocji i Wystaw,
  12. prowadzenie nadzoru merytorycznego nad ekspozycjami działu,
  13. prowadzenie szkoleń, plenerów  i warsztatów związanych profilem z kompetencjami działu na terenie Polski oraz za granicą,
  14. prowadzenie współpracy z uczelniami, instytucjami nauki i kultury, szkołami artystycznymi i itp.,
  15. opieka nad stażystami odbywającymi staż w dziale i studentami wyższych uczelni skierowanymi na praktyki do działu,
  16. informowanie Działu Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów o wszelkich ruchach muzealiów działu,
  17. udział w zjazdach, konferencjach i sesjach naukowych,
  18. współpraca ze specjalistą ds. pozyskania funduszy zewnętrznych w przygotowywaniu wniosków o środki zewnętrzne.
 2. W zakresie zbiorów etnograficznych:
  1. gromadzenie zbiorów etnograficznych, ich inwentaryzowanie i naukowe opracowywanie,
  2. prowadzenie magazynów zbiorów etnograficznych i nadzór nad stanem przechowywanych w nich zbiorów oraz ich zabezpieczeniem,
  3. ścisła współpraca z Działem Konserwacji w zakresie konserwacji i właściwego przechowywania zbiorów,
  4. prowadzenie etnograficznych badań terenowych, szczególnie na terenie statutowej działalności Muzeum, w tym również poza granicami kraju,
  5. gromadzenie opracowywanej i inwentaryzowanej dokumentacji z badań etnograficznych,
  6. organizowanie obozów naukowo-badawczych z udziałem studentów i pracowników naukowych z ośrodków uniwersyteckich i innych instytucji naukowych, badawczych i kulturalnych,
  7. penetracje terenowe pod kątem pozyskiwania do zbiorów muzealnych zabytków etnograficznych,
  8. organizowanie konkursów oraz przeglądów dokumentujących i popularyzujących kulturę ludową,
  9. współpraca z Głównym Inwentaryzatorem w zakresie udostępniania zbiorów etnograficznych do celów badawczych, wystawienniczych, edukacyjnych i promocyjnych,
  10. opracowywanie rozpraw i artykułów o charakterze naukowym i popularno-naukowym omawiających wyniki prowadzonych badań etnograficznych, popularyzujących kulturę i sztukę ludową oraz amatorską twórczość plastyczną,
  11. opracowywanie opinii i ekspertyz dotyczących zabytków etnograficznych, specyfiki etnograficznej badanego terenu oraz udział w komisjach konkursowych,
  12. opracowywanie scenariuszy i organizowanie wystaw stałych i czasowych z dziedziny etnografii oraz opracowywanie do nich stosownych wydawnictw,
  13. udział w działalności edukacyjnej Muzeum w zakresie tematyki z dziedziny etnografii, etnologii, kultury i sztuki ludowej przez oprowadzanie po wystawach,
  14. lekcje muzealne i odczyty,
  15. udział w badaniach etnograficznych organizowanych przez uczelnie wyższe, instytucje, stowarzyszenia naukowe i inne jednostki,
  16. prowadzenie stałej dokumentacji archiwalnej dziedzictwa kulturowego wsi w formie tradycyjnej i elektronicznej; także w postaci nagrań audio i video,
  17. sporządzanie opinii do celów Komisji Zakupu Muzealiów,
  18. opieka nad stażystami odbywającymi staż w dziale i studentami wyższych uczelni skierowanymi na praktyki do działu,
  19. informowanie Działu Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów o wszelkich ruchach muzealiów działu,
  20. udział w zjazdach, konferencjach i sesjach naukowych,
  21. współpraca ze specjalistą ds. pozyskania funduszy zewnętrznych w przygotowywaniu wniosków o środki zewnętrzne.

§17

Do zadań Działu Konserwacji należy:

 1. nadzór nad stanem zachowania muzealiów znajdujących się w magazynach i na ekspozycjach,
 2. nadzór nad stanem zachowania eksponatów wypożyczonych na wystawy do innych muzeów i instytucji,
 3. nadzór nad pracami konserwatorskimi zlecanymi na zewnątrz,
 4. nadzór nad warunkami eksponowania i przechowywania zbiorów i wydawanie zaleceń,
 5. nadzór konserwatorski nad sposobem magazynowania, eksponowania, pakowania i transportu zbiorów,
 6. przeprowadzanie badań wspierających konserwację i naukowe opracowanie zbiorów,
 7. wykonywanie działań z zakresu konserwacji zapobiegawczej mającej na celu zachowanie dobrego stanu zbiorów,
 8. wykonywanie konserwacji i restauracji muzealiów będących własnością Muzeum oraz zlecanych z zewnątrz dla muzealnej pracowni konserwatorskiej,
 9. dokumentowanie prac konserwatorskich,
 10. wydawanie opinii konserwatorskich o stanie zachowania eksponatów wypożyczanych z Muzeum na wystawy do innych muzeów i instytucji oraz zabytków pozyskiwanych na wystawy z innych muzeów,
 11. opiniowanie materiałów wystawienniczych, magazynowych i materiałów wykorzystywanych do prac remontowych i porządkowych,
 12. znakowanie i nadzór na znakowaniem muzealiów,
 13. przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów konserwacji zabytków ruchomych w oparciu o dokonywane przeglądy oraz propozycje kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych,
 14. planowanie zakupów sprzętu i materiałów potrzebnych do bieżącej pracy Działu,
 15. prowadzenie okresowych szkoleń pracowników w zakresie zasad przechowywania eksponatów, warunków ich magazynowania, eksponowania i transportu,
 16. opieka nad stażystami odbywającymi staż w Dziale Konserwacji, uczniami szkół artystycznych i studentami wyższych uczelni skierowanymi na praktyki do Działu,
 17. udział w zjazdach, konferencjach, sesjach naukowych i konserwatorskich oraz szkoleniach,
 18. współpraca z instytucjami naukowymi i środowiskami konserwatorów dzieł sztuki w kraju i za granicą,
 19. współpraca ze specjalistą ds. pozyskania funduszy zewnętrznych w przygotowywaniu wniosków o środki zewnętrzne.

§ 18

Do zadań Działu Edukacji, Promocji i Wystaw należy:

 1. współpraca z placówkami oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową związaną z kulturą, historią i turystyką,
 2. organizowanie odczytów lekcji muzealnych, spotkań autorskich, koncertów itp.,
 3. opracowywanie informacji o wystawach i imprezach towarzyszących dla prasy, radia i telewizji,
 4. prowadzenie dystrybucji zaproszeń na imprezy organizowane przez Muzeum i zawiadamianie mass-mediów o imprezach i bieżącej działalności Muzeum,
 5. gromadzenie i udostępnianie danych dotyczących frekwencji,
 6. prowadzenie strony internetowej Muzeum, w tym zamieszczanie informacji o aktualnych wystawach i wydarzeniach na stronie internetowej Muzeum, opracowywanie i pozyskiwanie materiałów reklamowych związanych z działalnością Muzeum,
 7. prowadzenie punktów sprzedaży wydawnictw muzealnych i pamiątek oraz innych przedmiotów służących promocji Muzeum, także sprzedaży internetowej,
 8. aktualizacja oferty wydawniczej na stronach internetowych Muzeum,
 9. prowadzenie sprzedaży wysyłkowej wydawnictw na zamówienie muzeów, instytucji i osób prywatnych,
 10. utrzymywanie stałej współpracy z muzeami i innymi instytucjami w zakresie rozpowszechniania wydawnictw muzealnych,
 11. reprezentowanie Muzeum na jarmarkach, targach turystycznych i innych przedsięwzięciach promocyjnych,
 12. obsługa imprez okolicznościowych,
 13. oprowadzanie po wystawach,
 14. pomoc w transportowaniu eksponatów i sprzętu ekspozycyjnego w związku z organizowanymi wystawami,
 15. montaż wystaw, organizowanie i nadzór nad ekspozycjami,
 16. prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności Muzeum w postaci kroniki, dokumentacji fotograficznej i filmowej, materiałów prasowych, wydawniczych, rejestracji wystaw i towarzyszących imprez w formie tradycyjnej i elektronicznej,
 17. prowadzenie stałej współpracy w Działem Konserwacji w zakresie prawidłowej prewencji konserwatorskiej na ekspozycjach,
 18. sprzedaż biletów na wystawy i inne imprezy organizowane w Muzeum,
 19. prowadzenie magazynu sprzętu wystawienniczego,
 20. współpraca z innymi działami Muzeum w zakresie wystaw, a w uzasadnionych przypadkach w zakresie prac magazynowych działów merytorycznych,
 21. prowadzenie magazynu wydawnictw oraz dokumentacji związanej z przyjmowaniem i rozchodem wydawnictw i pamiątek własnych i spoza Muzeum,
 22. opieka nad stażystami odbywającymi staż w dziale i studentami wyższych uczelni skierowanymi na praktyki do działu,
 23. udostępnianie fotografii muzealiów na zewnątrz wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora i po poinformowaniu Działu Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów,
 24. udział w zjazdach, konferencjach i sesjach naukowych,
 25. obsługa techniczno-akustyczna wydarzeń muzealnych,
 26. udział wspólnie z Dyrektorem i Jego Zastępcą w spotkaniach, konferencjach, wizytach i uroczystościach,
 27. współpraca ze specjalistą ds. pozyskania funduszy zewnętrznych w przygotowywaniu wniosków o środki zewnętrzne.

§ 19

Do zadań Biblioteki należy:

 1. gromadzenie i inwentaryzowanie księgozbioru z zakresu dziedzin reprezentowanych w Muzeum: archeologii, etnografii, historii, sztuki ze szczególnym uwzględnieniem historii i kultury miasta Przemyśla, ziemi przemyskiej i kresów, historii sztuki i rzemiosła, muzealnictwa i konserwacji dzieł sztuki, bibliotekoznawstwa oraz wydawnictw encyklopedycznych i słowników przydatnych do pracy naukowej,
 2. prowadzenie zakupu prasy oraz periodyków o charakterze muzealnym i innym,
 3. opracowywanie katalogu alfabetycznego, systematycznego oraz katalogu czasopism,
 4. prowadzenie magazynów,
 5. udostępnianie księgozbiorów w czytelni ogólnodostępnej Muzeum,
 6. prowadzenie wymiany wydawnictw z muzeami oraz innymi instytucjami,
 7. opracowywanie wydawnictw dotyczących zbiorów biblioteki Muzeum,
 8. upowszechnianie wiedzy dotyczącej księgozbioru biblioteki muzealnej, oraz przygotowywanie kwerend dotyczących zbiorów bibliotecznych,
 9. organizowanie wystaw związanych z wydawnictwami i współudział w innych wystawach,
 10. redagowanie wydawnictw muzealnych,
 11. opieka nad stażystami odbywającymi staż w dziale i studentami wyższych uczelni skierowanymi na praktyki do Biblioteki,
 12. udostępnianie skanów starodruków i publikacji (sprzed 1945 roku) na zewnątrz wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora,
 13. udział w zjazdach, konferencjach i sesjach naukowych,
 14. współpraca z Działem Konserwacji,
 15. redakcja, korekta publikacji muzealnych, opracowywanie graficzne, skład i przygotowanie do druku,
 16. opracowywanie planów wydawniczych i sprawozdań z działalności wydawniczej i przedkładanie rekomendacji Dyrektorowi Muzeum do planu wydawniczego Muzeum,
 17. współpraca z autorami, recenzentami, tłumaczami, plastykami, fotografami, drukarniami podwykonawcami itp.,
 18. przygotowywanie umów wydawniczych (z autorami, umów-zleceń, umów o dzieło) oraz ich realizacja we współpracy z Działem Finansowo-Księgowym,
 19. przygotowywanie materiałów do przetargów na wydawnictwa muzealne i koordynacja ich sprzedaży,
 20. prowadzenie ewidencji tytułów,
 21. prowadzenie magazynu publikacji muzealnych (raz z niezbędną dokumentacją ewidencyjną),
 22. współpraca z innymi instytutami wydawniczymi,
 23. udział w spotkaniach i innych imprezach o znaczeniu ogólnopolskim i regionalnym mającym na celu popularyzacje pozycji wydawniczych Muzeum,
 24. przedkładanie Dyrektorowi Muzeum oraz Głównemu Księgowemu bilansu kosztów produkcji wydawnictw i publikacji wraz w wnioskiem dotyczącej proponowanych zasad oraz cen sprzedaży,
 25. opracowywanie planów i sprawozdań rocznych z działalności Biblioteki,
 26. konsultowanie umów pod względem rzeczowym z radcą prawnym Muzeum odnoszących się do projektów realizowanych przez Bibliotekę,
 27. podejmowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników działu i ich dokształcanie,
 28. opieka i odpowiedzialność pracowników Biblioteki za pozycje wydawnicze znajdujące się w inwentarzu, ich ewidencjonowanie, należyty stan zachowania oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą,
 29. współpraca ze specjalistą ds. pozyskania funduszy zewnętrznych w przygotowywaniu wniosków o środki zewnętrzne.

§20

Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy:

 1. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont ,
 2. opracowywanie zbiorczych planów finansowych  i preliminarzy budżetowych oraz sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową,
 3. sporządzanie sprawozdań finansowych z działalności Muzeum w wymaganych przepisami okresach,
 4. sprawowanie kontroli nad należytym wykonaniem budżetu oraz dokonywanie w nim zmian,
 5. przygotowanie dokumentów i sporządzanie rocznego bilansu,
 6. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,
 7. zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz terminowego regulowania zobowiązań,
 8. współpraca w opracowaniu planów inwentaryzacji oraz księgowanie ich wyników,
 9. kontrola dokumentacji finansowej pod względem formalno – rachunkowym,
 10. opiniowanie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów,
 11. wystawianie faktur na podstawie dokumentów sporządzonych w innych komórkach organizacyjnych Muzeum,
 12. prowadzenie kasy głównej Muzeum; sporządzanie raportów kasowych; rozliczanie kas fiskalnych, prowadzenie ewidencji i rozliczanie zaliczek pracowniczych,
 13. współpraca z bankiem prowadzącym rachunek Muzeum, księgowanie wyciągów bankowych ,
 14. współudział w ustalaniu i opłacanie podatków i innych świadczeń o podobnym charakterze, rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku VAT,
 15. naliczanie pracownikom Muzeum wynagrodzeń i zasiłków płatnych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sporządzanie list płac, rozliczanie rachunków z tytułu umów zleceń i o dzieło, sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu, prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej płac,
 16. przygotowanie wniosków i zaświadczeń płatnika składek dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 17. kompletowanie i przygotowanie dokumentacji dotyczącej prac interwencyjnych w ramach zawartych umów z  Powiatowym Urzędem Pracy,
 18. prowadzenie obsługi finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyjmowanie i rejestrowanie wniosków pracowników o przyznanie świadczeń,
 19.  obsługa programów księgowych,
 20. archiwizacja zbędnej dla bieżącej działalności dokumentacji księgowej,
 21. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodów,
 22. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi  w zakresie spraw związanych z organizacją rachunkowości i ekonomiką zarządzania,
 23. współpraca ze specjalistą ds. pozyskania funduszy zewnętrznych w przygotowywaniu wniosków o środki zewnętrzne.

§21

Do zadań Działu Administracji należy:

 1. prowadzenie dokumentacji prawnej i technicznej związanej z funkcjonowaniem budynków Muzeum,
 2. utrzymywanie porządku i czystości w budynkach i na terenie przyległym,
 3. organizowanie i nadzorowanie remontów oraz ewentualnych inwestycji, sporządzanie ich planów i kosztorysów, przygotowywanie i prowadzenie przetargów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 4. prowadzenie racjonalnej polityki związanej z wynajmem lokali będących własnością Muzeum i organizowanie przetargów na ich wynajem,
 5. przygotowywanie umów na usługi obce: remonty, inwestycje, zakupy, dostawę wody, energii, gazu, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, wywóz odpadów,
 6. prowadzenie procedury zamówień poniżej 30.000 EURO,
 7. organizowanie przetargów,
 8. dokonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków i wszelkich przedmiotów wyposażenia technicznego, planowanie napraw i remontów,
 9. prowadzenie książek obiektu budowlanego dla wszystkich budynków Muzeum,
 10. znakowanie przedmiotów i sporządzanie wykazów w poszczególnych pomieszczeniach oraz okresowe uzgadnianie ich stanu z zapisami w ewidencji księgowej,
 11. prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych,
 12. nadzór nad budynkami muzealnymi oraz nad prawidłowym używaniem sprzętu, urządzeń, instalacji i wszelkich przedmiotów wyposażenia technicznego i zlecanie ich napraw,
 13. sprawowanie nadzoru w zakresie ochrony i zabezpieczania zbiorów Muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą,
 14. zapewnienie bezpieczeństwa i zasad prawidłowego przewozu muzealiów oraz realizowanie transportu muzealiów, zgodnie z wymogami prawa,
 15. przygotowywanie projektów zbiorczych planów rocznych oraz sprawozdań rocznych z działalności Działu Administracji,
 16. przygotowywanie umów i zleceń stałej obsługi serwisowej urządzeń technicznych Muzeum jak: windy, szafy lodowe, klimatyzacja, centrale telefoniczne i pożarowe itp.,
 17. rozliczanie zużycia mediów w budynkach należących do MNZP,
 18. prowadzenie zakupów inwestycyjnych oraz zaopatrzenia komórek organizacyjnych, samodzielnych stanowisk w sprzęt, narzędzia i materiały, a także w środki czystości i higieny osobistej, w tym prowadzenie gospodarki odzieżą roboczą, ochronną oraz służbową,
 19. prowadzenie rejestru wydawania i przyjmowania kluczy oraz nadzór nad gospodarką kluczami do wszystkich pomieszczeń Muzeum,
 20. współdziałanie z Głównym Księgowym przy realizacji budżetu w zakresie wydatków na cele inwestycyjne i administracyjno-gospodarcze,
 21. organizowanie i prowadzenie przetargów przy współudziale pracowników innych Działów,
 22. współdziałanie z zastępcą Dyrektora ds. Naukowych i Edukacyjnych w planowaniu wykorzystania bazy lokalowej i innych sprawach wynikających z działalności Muzeum,
 23. zabezpieczenie właściwych warunków pod względem bhp, p.poż, ochronno-obronnych w zakresie zabezpieczenia osób, muzealiów i mienia muzealnego,
 24. organizacja pracy kierowcy i prowadzenie gospodarki transportowej,
 25. organizacja pracy pracowników fizycznych,
 26. nadzór nad przestrzeganiem zasad odpowiedzialności materialnej za powierzone mienia,
 27. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
 28. opieka nad stażystami odbywającymi staż w Dziale,
 29. udział w kursach, szkoleniach i seminariach,
 30. administracja sieci komputerowej i serwera bazy danych,
 31. serwis urządzeń elektronicznych,
 32. obsługa systemów informatycznych,
 33. współpraca ze specjalistą ds. pozyskania funduszy zewnętrznych w przygotowywaniu wniosków o środki zewnętrzne.

§22

Do zadań na samodzielnym stanowisku ds. pracowniczych i dokumentacji należy:

 1. kompletowanie i przechowywanie akt osobowych pracowników Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. przygotowywanie umów o pracę,
 3. prowadzenie indywidualnej ewidencji czasu pracy pracowników (obsługa programu KADRY), oraz przeprowadzanie kontroli dyscypliny czasu pracy obowiązującego w Muzeum,
 4. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej spraw kadrowych dla pracowników,
 5. sporządzanie sprawozdań (kwartalnych Z-05 oraz rocznych Z-DGl) dotyczących zatrudnienia oraz czasu pracy,
 6. przygotowywanie dokumentacji kadrowej dla pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę,
 7. wydawanie i aktualizacja legitymacji służbowych,
 8. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy przy zatrudnianiu stażystów oraz osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych,
 9. sporządzanie list obecności,
 10. sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu,
 11. obsługa programu PŁATNIK,
 12. obsługa programu PUE,
 13. współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 14. sporządzanie sprawozdań rocznych ZUS IWA,
 15. nadzorowanie, koordynowanie i przedkładanie projektów aktów wewnętrznych (Regulaminów, Zarządzeń, Instrukcji i innych)

§22 a

Do zadań na samodzielnym stanowisku ds. pozyskania funduszy zewnętrznych należy:

 1. monitoring dostępnych środków z funduszy strukturalnych oraz analiza rynku w zakresie możliwości pozyskania środków z UE w ramach Funduszy Strukturalnych, Funduszy  regionalnych, programów ministerialnych, specjalnych, EWT oraz innych środków  poza budżetowych,
 2. przygotowanie, kompletowanie oraz składanie dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla potrzeb muzeum z programów UE, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i innych,,
 3. współpraca z komórkami organizacyjnymi Muzeum w zakresie pozyskiwania środków pomocowych,
 4. gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania dokumentacji  aplikacyjnej, w tym danych charakteryzujących rozwój Muzeum,
 5. utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucją zarządzają/instytucją wdrażającą,
 6. prowadzenie  pełnej dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań,
 7. współdziałanie z pracownikami Muzeum, w zakresie opracowania, wdrożenia i realizacji programu promocji Muzeum,
 8. przedstawianie opracowań planistycznych – strategicznych Muzeum w kontekście pozyskiwania funduszy zewnętrznych pod kątem stawianych wymogów przez te fundusze.

§23

Do zadań Kancelarii należy:

 1. W zakresie pracy Sekretariatu:
  1. planowanie i organizowanie pracy kancelarii, w tym opracowywanie podziału czynności,
  2. przyjmowanie, segregowanie, rejestrowanie  i przekazywanie korespondencji (w tym rejestracja rachunków, faktur i umów),
  3. gromadzenie i przechowywanie aktów prawnych,
  4. wykonywanie prac administracyjno-biurowych,
  5. przyjmowanie interesantów i załatwianie spraw z tym związanych,
  6. redagowanie pism (samodzielne prowadzenie korespondencji) i przygotowanie umów,
  7. przygotowanie na polecenie Dyrektora lub jego Zastępcy zarządzeń, upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników Muzeum,
  8. wypisywanie na polecenie Dyrektora  delegacji służbowych pracownikom,
  9. rejestracja zwolnień lekarskich,
  10. prowadzenie terminarza spotkań Dyrekcji,
  11. opracowywanie sprawozdań statystycznych z zakresu działania Kancelarii,
  12. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń państwowych i resortowych,
  13. przygotowywanie wniosków  urlopowych  i  informacji o konieczności pracy w dni wolne od pracy dla Dyrektora Muzeum,
  14.  prowadzenie jednolitej dokumentacji (poprzez rejestrowanie i gromadzenie) dotyczącej współpracy muzeum z partnerami zewnętrznymi tj. innymi instytucjami  kulturalnymi, w tym stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi,
  15. przygotowywanie i obsługa zebrań i spotkań (w tym ich protokołowanie),
  16. pełna obsługa administracyjno-biurowa (w tym protokołowanie) posiedzeń Rady Muzeum,
  17. współpraca z Radcą Prawnym w zakresie prowadzenia spraw prawno – sądowych,
  18. przygotowywanie listów gratulacyjnych, życzeń, podziękowań, kondolencji itp.,
  19. współpraca z Działem Edukacji, Promocji i Wystaw w zakresie organizacji w Muzeum obchodów świąt państwowych i  ważnych rocznic narodowych,
  20. rejestrowanie oraz przekazywanie wpływających do Muzeum skarg i wniosków poszczególnym komórkom organizacyjnym,
  21. czuwanie nad odpowiednim zaopatrzeniem Kancelarii w materiały piśmienne i urządzenia biurowe,
  22. prowadzenie, przechowywanie oraz archiwizacja akt,
  23. udział w szkoleniach, konferencjach i sesjach naukowych,
  24. współpraca ze specjalistą ds. pozyskania funduszy zewnętrznych w przygotowywaniu wniosków o środki zewnętrzne.
 2. W zakresie pracy Archiwum Zakładowego:
  1. współpraca z komórkami jednostki organizacyjnej w zakresie prawidłowego klasyfikowania akt, tworzenia teczek akt i przygotowania akt do przekazania ich do archiwum zakładowego w terminie przewidzianym w instrukcji kancelaryjnej jednostki organizacyjnej, w tym udzielanie merytorycznego instruktażu i fachowej pomocy pracownikom komórek organizacyjnych,
  2. przejmowanie akt z komórek organizacyjnych w należytym porządku na podstawie spisów zdawczo – odbiorczych i właściwe ich zabezpieczenie,
  3. ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczanie przyjętych do przechowania akt,
  4. porządkowanie (w razie potrzeby) akt niewłaściwie opracowanych, znajdujących się już w archiwum zakładowym,
  5. udostępnianie i wypożyczanie akt na zasadach określonych w odpowiednich przepisach (do celów służbowych i naukowych zgodnie z obowiązującymi przepisami),
  6. prowadzenie zasobu archiwalnego akt osobowych,
  7. wydzielanie z zasobu archiwum zakładowego i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (kat. „B”), której okres przechowywania już minął, uczestniczenie w Komisji Brakowania Akt,
  8. przekazywanie brakowanych akt do składnicy surowców wtórnych lub do zniszczenia,
  9. wydzielanie z zasobu archiwum zakładowego dokumentacji archiwalnej (kat. „A”) i przekazywanie jej do właściwego archiwum państwowego,
  10. inicjowanie na wniosek kierowników komórek organizacyjnych dodawania i rozszerzania haseł klasyfikacyjnych do obowiązującego  Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt,
  11. opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności z Archiwum Zakładowego,
  12. utrzymywanie stałych kontaktów i współpraca z właściwym archiwum państwowym nadzorującym dane archiwum zakładowe,
  13. opieka nad stażystami odbywającymi staż w Archiwum Zakładowym, uczniami szkół średnich i studentami wyższych uczelni skierowanymi na praktyki do Działu.

Rozdział IV
Kontrola wewnętrzna

§24

 1. Celem kontroli jest doskonalenie pracy poszczególnych komórek organizacyjnych, samodzielnych stanowisk pracy i poszczególnych pracowników, a zwłaszcza systematyczne ustalanie jakości i terminowości wykonywania zadań i poleceń służbowych.
 2. Kontrolę wewnętrzną realizują:
  1. Dyrektor Muzeum w stosunku do Zastępcy Dyrektora, Kierowników wszystkich komórek organizacyjnych, samodzielnych stanowisk pracy i poszczególnych pracowników w zakresie wszystkich zagadnień występujących w pracy muzeum.
  2. Zastępca Dyrektora w stosunku do podległych mu bezpośrednio komórek organizacyjnych, a w czasie nieobecności Dyrektora, w ramach zastępstw w stosunku do wszystkich komórek organizacyjnych, samodzielnych stanowisk pracy i poszczególnych pracowników w zakresie wszelkich zagadnień występujących w pracy Muzeum,
  3. Kierownicy komórek organizacyjnych w stosunku do pracowników w zakresie zagadnień występujących w pracy komórek organizacyjnych,
  4. Główny Księgowy w zakresie określonym przepisami prawa,
  5. Główny Inwentaryzator w zakresie nadzoru nad stanem zbiorów muzealiów, inwentaryzacją muzealiów, prowadzeniem ksiąg inwentarzowych, ruchem muzealiów, fotografowaniem i udostępnianiem zbiorów w stosunku do wszystkich komórek organizacyjnych i pracowników zajmujących się inwentaryzacją muzealiów,
  6. Kierownik Działu Konserwacji w stosunku do pracowników Działu oraz kierowników i pracowników komórek organizacyjnych w zakresie stanu zachowania muzealiów znajdujących się na ekspozycjach i w magazynach muzealnych, pakowania i transportu muzealiów, opracowywania długofalowych i rocznych planów konserwacji muzealiów.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§25

Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie, zarówno merytoryczne jak i organizacyjne reguluje Statut Muzeum, obowiązujące przepisy oraz wewnętrzne akty prawne wydawane przez Dyrektora Muzeum.

§26

Zmiany Regulaminu organizacyjnego następują w takim samym trybie jak jego uchwalenie.

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content