Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

STATUT Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Dodał: Michał Krzemiński
Dnia: 11 kwietnia 2017
Ostatnio zmieniony przez: Michał Krzemiński
Dnia: 17 czerwca 2024


Załącznik do Uchwały Nr LXVIII/1177/23
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 27 listopada 2023 r.

STATUT
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, zwane dalej „Muzeum”, jest instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja kultury ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „Ministrem”, i Województwa Podkarpackiego, zwanego dalej „Województwem”, działającą w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385),zwanej dalej „ustawą o muzeach”;
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;
 3. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz.U. z 2022 r. poz. 840);
 4. umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, zawartej w dniu 18 grudnia 2018 r. w Warszawie, zwanej dalej „umową”;
 5. niniejszego statutu.

§ 2

1. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo pod numerem 11/99.

2. Muzeum wpisane jest do Państwowego Rejestru Muzeów pod numerem PRM/96/07 i uprawnione jest do używania w nazwie określenia „Muzeum rejestrowane”.

3. Muzeum posiada osobowość prawną

§ 3

Siedzibą Muzeum jest Przemyśl, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 4

Muzeum używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu: „Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu”.

Rozdział 2
 Zakres działania Muzeum oraz rodzaj gromadzonych zbiorów

§ 5

Do zakresu działania Muzeum należy upowszechnianie wiedzy z dziedziny archeologii, historii, etnologii, przyrody, sztuk pięknych, rzemiosła, techniki i bibliotekoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa narodowego Przemyśla i ziemi przemyskiej.

§ 6

Muzeum realizuje działania, o których mowa w § 5, w szczególności poprzez:

 1. gromadzenie zabytków oraz materiałów dokumentacyjnych w statutowo określonym zakresie, pozyskiwanych w drodze zakupów, darowizn, zapisów, depozytów i przekazów;
 2. inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych zbiorów;
 3. udostępnianie zbiorów dla celów naukowych, edukacyjnych i wydawniczych oraz udostępnianie wyników prowadzonych badań;
 4. przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób umożliwiający dostępność dla celów naukowych;
 5. zabezpieczanie i konserwację zgromadzonych zbiorów;
 6. organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych;
 7. organizowanie i prowadzenie badań naukowych, w tym badań archeologicznych, w zakresie merytorycznej działalności Muzeum;
 8. prowadzenie działalności edukacyjnej;
 9. popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 10. prowadzenie działalności wydawniczej, w tym publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników prowadzonych badań naukowych, archeologicznych oraz wydawnictw popularnonaukowych związanych z zakresem swojej działalności;
 11. użyczanie zbiorów i przyjmowanie w depozyt dóbr kultury, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 12. zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 13. współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową, instytucjami kultury, polskimi i zagranicznymi placówkami naukowo-badawczymi, organizacjami pozarządowymi, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

§ 7

Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:

 1. zbiory archeologiczne od czasów najdawniejszych do nowożytności, w szczególności obejmujące wyroby z kamienia, gliny, metali i innych surowców, w tym narzędzia pracy, broń, naczynia, części stroju, ozdoby, przedmioty kultu, a także dokumentację z archeologicznych badań terenowych;
 2. zbiory historyczne od starożytności do czasów współczesnych, dotyczące w szczególności życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego oraz historii wojskowości Przemyśla i ziemi przemyskiej w jej historycznych granicach;
 3. zbiory etnograficzne od nowożytności do czasów współczesnych, w tym sprzęty domowe i gospodarskie, narzędzia pracy na roli, łowiectwa, hodowli, zbieractwa, wyroby rożnego rodzaju rzemiosł oraz twórczość artystów ludowych i nieprofesjonalnych;
 4. zbiory artystyczne od starożytności do czasów współczesnych, w tym malarstwo z wyodrębnioną kolekcją ikon, grafikę, rzeźbę, rysunek, będące w szczególności twórczością artystów związanych z ziemią przemyską i kresami wschodnimi Rzeczypospolitej;
 5. zbiory rzemiosła, w tym zbiory rzemiosła artystycznego, od średniowiecza do czasów współczesnych, obejmujące w szczególności dorobek w dziedzinie ludwisarstwa i fajkarstwa;
 6. zbiory przyrody, w tym okazy mineralogiczne, geologiczne, paleontologiczne, zoologiczne, trofea myśliwskie oraz preparaty biologiczne;
 7. zbiory techniki, w tym wyroby przemysłowe i różnorodne urządzenia dokumentujące rozwój przemysłu i techniki.

Rozdział 3
Organizacja Muzeum

§ 8

1. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą oddziały:

 1. Muzeum Dzwonów i Fajek;
 2. Muzeum Historii Miasta Przemyśla;
 3. Krasiczyn-Rezydencja Rodowa Oddział MNZP;
 4. Kamienica Podzamcze Oddział MNZP.

2. Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres zadań komórek organizacyjnych, stanowisk pracy i oddziałów określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Ministra i Województwa oraz działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

3. Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

Rozdział 4
Organy nadzorujące, organ zarządzający oraz organy doradcze i sposób ich powoływania

§ 9

Bezpośredni nadzór nad Muzeum, poza uprawnieniami Stron wynikającymi z umowy i ze statutu Muzeum, sprawuje Województwo.

§ 10

1. Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora.

2. Dyrektora powołuje iodwołuje Województwo w uzgodnieniu z Ministrem, w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach oraz postanowieniach umowy. Uzgodnienie obejmuje również treść zawieranej z kandydatem na Dyrektora umowy, o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

 1. nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;
 2. reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
 3. składanie Ministrowi i Województwu planów finansowych, planów działalności merytorycznej Muzeum, sprawozdań oraz wniosków;
 4. wydawanie wewnętrznych aktów prawnych;
 5. sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną;
 6. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz innych umów cywilnoprawnych;
 7. tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.
 8. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy Zastępcy Dyrektora.
 9. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po uzgodnieniu z Ministrem i Województwem.

§ 11

 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, w skład której wchodzi 11 członków.
 2. Członków Rady Muzeum powołuje i odwołuje Województwo, z tym z zastrzeżeniem, że w skład Rady Muzeum jest powoływany co najmniej jeden przedstawiciel wskazany przez Ministra i co najmniej jeden przedstawiciel wskazany przez Województwo, w trybie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy o muzeach.
 3. Rada Muzeum działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.

§ 12

 1. W Muzeum mogą działać kolegia doradcze utworzone na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o muzeach.
 2. Tworząc kolegium doradcze Dyrektor informuje Ministra i Województwo o swoim zamiarze w tym zakresie, którzy mają prawo desygnowania po jednym swoim przedstawicielu do składu kolegium.
 3. Kolegium doradcze może mieć charakter stały albo być utworzone w związku z realizacją konkretnego zadania.
 4. Zakres działania kolegium doradczego i liczbę członków określa Dyrektor.
 5. W skład kolegium doradczego wchodzą pracownicy merytoryczni Muzeum lub osoby spoza Muzeum.
 6. Członkowie kolegium doradczego wybierają ze swojego grona przewodniczącego.
 7. Posiedzenie kolegium doradczego zwołuje Dyrektor.
 8. Kolegium doradcze wyraża opinie w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego kolegium.
 9. Z posiedzenia kolegium doradczego sporządza się protokół, który zawiera porządek posiedzenia, nazwiska obecnych członków kolegium oraz opinie zgłoszone podczas posiedzenia.
 10. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie kolegium doradczego.
 11. Obsługę kolegium doradczego zapewnia Muzeum.

Rozdział 5
 Gospodarka finansowa Muzeum

§ 13

 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji otrzymanych od Ministra i Województwa.
 3. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez firmę audytorską i przedłożenie do zatwierdzenia przez Województwo. Kopię zatwierdzonego przez Województwo rocznego sprawozdania finansowego, a także dokument o jego zatwierdzeniu, Dyrektor przekazuje Ministrowi.
 4. Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla realizacji celów wynikających z zakresu działań Muzeum.

§ 14

Źródłami finansowania Muzeum są:

 1. dotacje od Ministra i Województwa, w tym:
  1. podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
  2. celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
  3. celowe na realizację wskazanych zadań i programów;
 2. przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
 3. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
 4. dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
 5. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;
 6. środki z innych źródeł.

§ 15

 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia działalności Muzeum, o której mowa w § 5.
 2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie:

  1. usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;
  2. wynajmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Muzeum;
  3. usług handlowych, w tym sprzedaży publikacji, pamiątek i innych wyrobów związanych tematycznie z profilem działalności Muzeum;
  4. usług reklamowych, promocji i sponsoringu;
  5. usług transportowych;
  6. odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, projekcji, spektakli, koncertów, pokazów i konferencji;
  7. pobierania opłat za udostępnianie zbiorów w szczególności do reprodukowania, filmowania, fotografowania i kopiowania;
  8. prowadzenia zleconych badań, nadzorów archeologicznych, sporządzania kwerend, opinii i ekspertyz;
  9. odpłatnego przechowywania dóbr kultury.

 3. Dochód z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

§ 16

 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony Dyrektor.
 2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
 3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Ustanowienie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury, prowadzonym przez Województwo, z wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 17

Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum mogą dokonać Minister i Województwo, w trybie i na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach z uwzględnieniem postanowień umowy.

§ 18

Zmiany w statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content