Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu zapewnia częściową dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Witryna MNZP

Data publikacji strony internetowej: 13 stycznia 2017.

Data aktualizacji strony internetowej: 23 marca 2022.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt opublikowania ich przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej oraz są umieszczone na serwisach zewnętrznych
  • Strona internetowa jest dostępna tylko w języku polskim.
  • Strona internetowa posiada wbudowany moduł dla obsługi przez osoby z wadami wzroku.

Dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z:

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi
  • sposób kontaktu zwrotnego

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Muzeum zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Muzeum zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Muzeum odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej – budynek główny, Pl. Berka Joselewicza 1

Na zewnątrz Muzeum do wejścia głównego prowadzi pochylnia zaprojektowana dla wózków inwalidzkich. Zwiedzający przybywa do przestronnego holu na parterze, gdzie wita go pracownik recepcji przy łatwo dostępnej ladzie.

W Muzeum brak jest progów i ograniczeń. Dzięki zamontowaniu windy wewnętrznej (zaopatrzonej w komunikator głosowy) gmach Muzeum jest całkowicie przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Winda pozwala dotrzeć na ekspozycje usytuowane na czterech kondygnacjach, do muzealnej księgarni, biblioteki oraz na taras widokowy. Przejścia pomiędzy salami są pozbawione progów. Na szklanych drzwiach, uchylnych w obie strony, umieszczono dla bezpieczeństwa naklejki. Na parterze przy szatni jest specjalna toaleta dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Rynek 9

Do wejścia prowadzi pochylnia, a dodatkowo na zewnątrz zamontowana jest winda. Wielkim osiągnięciem jest wprowadzenie do zabytkowej przestrzeni XVI. wiecznej kamienicy nowoczesnych wind oraz platform schodowych, zaopatrzonych w alarm, umożliwiających swobodny dostęp do sal ekspozycyjnych osobom poruszającym się na wózkach. Przejścia pomiędzy salami pozbawione są progów. Na II piętrze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Muzeum Dzwonów i Fajek, Oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Władycze 3

Warunki architektoniczne budynku, w którym znajduje się Muzeum – dawna Wieża Zegarowa, uniemożliwiły zamontowanie urządzeń pozwalającym zwiedzanie osobom z dysfunkcją ruchu.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content