Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Wycieczki plenerowe

Wycieczki plenerowe / Field Trips

Oferta  Muzeum nie zamyka się tylko w murach naszej instytucji, dlatego też pragniemy zaproponować Państwu możliwość bardziej aktywnego obcowania z historią naszego miasta.

Zwiedzanie plenerowe złożone jest z dwóch części. Pierwsza – to zwiedzanie wybranej (uzależnionej od zamówionego tematu) wystawy muzealnej. Drugą stanowi wycieczka terenowa, podczas której uczestnicy zwiedzą wybrane zabytki nieruchome Przemyśla i okolic.

Podczas całej imprezy uczestnikom towarzyszy przewodnik muzealny omawiający wystawę oraz poszczególne zabytki.

Do Państwa dyspozycji proponujemy następujące tematy:

Twierdza Przemyśl

W trakcie zwiedzania uczestnicy poznają m.in. historię budowy przemyskich fortyfikacji oraz realia życia ówczesnego żołnierza i cywila, dowiedzą się także jaki przebieg miały walki na tutejszych ziemiach oraz jaki był ich wpływ na losy I wojny światowej.

Po zwiedzeniu wystawy w MNZP kierujemy się na wybrane forty Przemyskiej Twierdzy.

Linia Mołotowa

Linia Mołotowa to pas radzieckich umocnień granicznych z III Rzeszą, w skład której wchodziło 13 Rejonów Umocnionych, które były podzielone na Punkty Oporu. W trakcie zwiedzania poznaje się  historię budowy i walk o Punkt Oporu Przemyśl.

Po prezentacji w MNZP kierujemy się na wybrane schrony Linii Mołotowa.

***

Czas trwania to około 4 godziny. Koszt udziału wynosi 18 zł od osoby + 300 zł za przewodnika od grupy.

Zgłoszenia na zwiedzanie w plenerze przyjmowane są: w gmachu głównym MNZP pl. Berka Joselewicza 1 lub telefonicznie pod numerami: 16 679 30 45 lub 16 679 30 08.

Field trips

The Museum’s offer is not limited only to the building of our institution, which is why we would like to present you the opportunity to engage more actively with the history of our city.

The outdoor tour consists of two parts. The first one is visiting a selected (depending on the ordered topic) museum exhibition. The second is a field trip, during which participants will visit selected historical monuments of Przemyśl and the surrounding area.

During the entire event, participants are accompanied by a museum guide who discusses the exhibition and individual monuments.

We offer the following topics at your disposal:

Przemyśl Fortress

During the tour, participants will learn about, among others: the history of the construction of Przemyśl fortifications and the realities of life of soldiers and civilians at that time. They will also learn about the course of the fighting in the local lands and what impact they had on the course of World War I. After visiting the exhibition at the National Museum of the Przemyśl Land, we head to selected forts of the Przemyśl Fortress.

Molotov Line

The Molotov Line is an area of Soviet border fortifications with the Third Reich, which included 13 Fortified Regions, which were divided into Resistance Points. During the tour, you will learn about the history of the construction and fights for the Przemyśl Resistance Point. After the presentation at the National Museum of the Przemyśl Land, we head to selected Molotov Line shelters.

***

The duration of the tour is approximately 4 hours. The cost of participation is PLN 18 per person + PLN 300 for the guide, per group.

Applications for outdoor tours should be submitted: in the main building of the National Museum of the Przemyśl Land, pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl, or by phone at: 16 679 30 45 or 16 679 30 08.

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content