Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu i jego Oddziałów

Ekspozycje czynne są codziennie oprócz poniedziałków oraz niektórych świąt.

1. Do bezpłatnego wstępu do Muzeum, na podstawie stosownych dokumentów uprawnieni są:

 • Dzieci do lat 7.
 • Członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (IC OM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS).
 • Pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów. Osoby odznaczone Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz osoby, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej” Osoby posiadające Kartę Polaka.

2. Do nabycia biletu ulgowego, za okazaniem stosownych dokumentów uprawnieni są:

 • Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich.
 • Emeryci i renciści, a także inwalidzi i osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami – będącymi obywatelami polskimi.
 • Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych działających w Polsce.
 • Osoby odznaczone odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub odznaką honorową „Zasłużony Działacz Kultury”.
 • Osoby, legitymujące się międzynarodowymi imiennymi kartami ISIC (International Student Identity Card), ITIC (International Teacher Identity Card) oraz GO25 (International Youth Ravel Card).

3. Zasady zwiedzania Muzeum:

 • Warunkiem wejścia na teren muzeum jest posiadanie ważnego biletu wstępu, który należy zakupić w kasie Muzeum.
 • Szatnia w Muzeum jest bezpłatna i obowiązkowa; Zwiedzający są zobowiązani do pozostawienia w niej okryć wierzchnich, dużych toreb, plecaków, parasoli, wózków dziecięcych itp.
 • W Muzeum obowiązuje obuwie ochronne, którego cena wliczona jest w cenę biletu wstępu. W dniu bezpłatnym Zwiedzający zobowiązani są do nabycia obuwia ochronnego w cenie 1 zł.
 • Muzeum należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem zwiedzania. Ze względów konserwatorskich oraz organizacyjnych trasa zwiedzania może być zmieniana.
 • Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym i pod wpływem narkotyków.
 • Zabrania się wstępu do Muzeum osobom zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu osób i zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 • W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez przewodników i innych pracowników Muzeum.
 • Na teren Muzeum nie wolno wnosić i spożywać żywności i napojów.
 • Na terenie całego Muzeum obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 • Na ekspozycjach nie należy dotykać eksponatów, wchodzić za sznury, siadać na eksponowanych meblach.
 • Fotografowanie jest dozwolone bez użycia dodatkowego oświetlenia i bez statywu tylko i wyłącznie do użytku prywatnego. Z uwagi na brak licencji na wykorzystywanie wizerunków do celów innych niż wystawiennicze fotografowanie może być całkowicie zabronione o czym informuje zwiedzających obsługa Muzeum.
 • Dzieci do lat siedmiu podczas zwiedzania pozostają pod opieką dorosłych.
 • Zabrania się wprowadzania na teren Muzeum zwierząt, z wyjątkiem psa przewodnika.
 • Za rzeczy pozostawione na terenie Muzeum Dyrekcja i Pracownicy Muzeum nie ponoszą odpowiedzialności.
 • Ostatnie wejście na teren Muzeum możliwe jest najpóźniej na 45 minut przed zamknięciem ekspozycji.
 • Wskazane jest, aby zwiedzanie grup większych niż 10 osób umówić z wyprzedzeniem w Dziale Edukacji, Promocji i Wystaw MNZP, tel. 16 679 30 08, 679 30 45.
 • W przypadku naruszenia wyżej opisanych zakazów obsługa i służby ochrony Muzeum są uprawnione do podjęcia odpowiednich działań, w szczególności mają prawo zwrócić uwagę niewłaściwie zachowującym się osobom, upomnieć, a w przypadku niepodporządkowania się tym zasadom, wyprosić z terenu Muzeum, a w razie odmowy wezwać przedstawiciela policji w celu podjęcia interwencji.
 • W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem, Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników Muzeum oraz przez służbę ochrony Muzeum.
 • Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej pl. Berka Joselewicza 1, tel. 16 679 30 w godzinach urzędowania.

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content