Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Materiały i Studia Muzealne

„Materiały i Studia Muzealne” są wydawanym od 1978 roku czasopismem Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, w którym publikowane są artykuły związane z działalnością muzeum, jego zbiorami, dziedzictwem materialnym i kulturalnym oraz historią regionu przemyskiego, Galicji i Kresów Wschodnich, jak również muzealnictwem i ochroną zabytków. Autorami tekstów są przede wszystkim pracownicy muzeum, ale łamy tytułu otwarte są też dla autorów nie związanych z instytucją.

Od 2022 roku tytuł wrócił do formuły wypracowanej w pierwszych siedmiu tomach – prezentowania zawartości w oparciu o części: 1. Studia, 2. Materiały, 3. Omówienia i recenzje. 4. Sprawozdania. 5. Kalendarium.

Komitet Redakcyjny „Materiałów i Studiów Muzealnych”:  Anna Durkacz-Foremska, Małgorzata Dziura, Karol Kicman, Tomasz Pomykacz, Dorota Zahel

Redaktor prowadzący: Tomasz Pomykacz

Nadesłane artykuły i wydawnictwa źródłowe są poddawane ocenie formalnej przez redaktora prowadzącego.

Każdy zaakceptowany artykuł przekazywany jest do recenzji.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem odnośnie dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Autorzy są informowani o wyniku dokonanych recenzji oraz otrzymują je do wglądu.

Recenzje artykułów są sporządzane  według przygotowanego formularza.

Pierwotną wersją „Materiałów” jest wersja papierowa.

Adres redakcji:

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskie. Biblioteka
pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
mism@mnzp.pl

Zasady edycji nadsyłanych materiałów:

Wersja papierowa publikacji powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą instytucji.

 • tekst składany do druku winien być napisany za pomocą Microsoft Word (.doc, .docx) z zachowaniem następujących parametrów: format papieru A4, czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm, wyjustowanie (wyrównanie) tekstu do lewego i do prawego; przypisy dolne zapisane czcionką Times New Roman 10 pkt z odnośnikami w indeksie górnym; dolna, środkowa numeracja stron;
 • teksty powinny być pisane bez wyróżnień, nie dopuszcza się spacjowania
 • nie należy umieszczać w przesyłanych plikach elementów formatowania takich jak: nagłówek, stopka czy podziały stron;
 • odnośniki do przypisów powinny być umieszczone przed kropką kończącą zdanie (za wyjątkiem tych, które kończy skrót, np.: w. – wiek; r. – rok) albo przed przecinkiem wewnątrz zdania;
 • w tekstach stosowane są ogólnie przyjęte skróty (np., itd., m.in.), konsekwentnie w całym tekście;
 • nazwy miesięcy powinny być podawane cyfrą rzymską bez kropek oddzielających, zaś dni tygodnia cyframi arabskim (np. 16 V 1648) albo słownie (np. 16 maja 1648);
 • Cytaty w tekście – pismo tekstowe proste w cudzysłowie;
 • Cytat w cytacie »….« – cudzysłów francuski;
 • Tytuły utworów, periodyków, audycji radiowych, filmów przytaczane w tekście: pismo tekstowe, kursywa;
 • Terminologia obcojęzyczna w tekście: pismo tekstowe, kursywa;
 • skróty własne w cytowanym tekście: […];
 • ewentualny materiał ilustracyjny należy przesłać w formie elektronicznej, każda ilustracja w oddzielnym pliku graficznym o odpowiedniej rozdzielczości (minimum 300 dpi). W tekście należy zamieścić dokładną informację o tym, gdzie materiał ma się znajdować. Przy wszystkich ilustracjach należy podać nazwisko autora, źródło, z którego pochodzą, nazwę instytucji, która go udostępniła. Redakcja zastrzega sobie prawo do ewentualnej kwalifikacji składanego materiału ilustracyjnego do druku lub zwrócenia go Autorowi do poprawy albo odrzucenia;
 • wykresy i tabele zamieszczane w artykułach powinny zostać wklejone do pliku tekstowego w miejscu, w którym mają znajdować się w publikacji; numer i tytuł należy umieścić nad wykresem lub tabelą, źródło – pod tabelą, zapisane czcionką Times New Roman 9 lub 10 pkt konsekwentnie w całym tekście;
 • do pracy należy dołączyć streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim.

Opisy bibliograficzne w przypisach i bibliografii należy sporządzać według zasad:

 1. czasopisma: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), tytuł czasopisma w cudzysłowie, rocznik, rok wydania, numer lub zeszyt cyframi arabskimi, strony, np.:
  B. Prus, Teatra prowincjonalne, „Wiadomości Polskie”, R. 25, nr 3 z 18 II 1860, s. 912.
  T. Pudłocki, Władysław Tarnawski. Cz. II. Przemyśl, lata przełomu, „Rocznik Przemyski”, t. 38 (2002), z. 1: Literatura i Język, s. 73.
  K. Sanojca, Miejsce rodziców w życiu lwowskich szkół średnich w okresie międzywojennym, „Wychowanie w Rodzinie”, t. 19 (2018), nr 3, s. 7391.
 2. Monografie: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania, nazwa serii i numer tomu bez wyróżnienia, strony na końcu. W wypadku prac zbiorowych po tytule przywoływanego tekstu następuje po przecinku – w: (bez nawiasu prostokątnego), tytuł opracowania zbiorowego pisany kursywą oraz inicjał imienia i nazwisko redaktora, np.:
  J. Wszołek, Zabiegi Hotelu Lambert, s. 284287, 290.
  F. Hoesick, Stanisław Tarnowski. Rys życia i prac, t. 1, WarszawaKraków 1906, s. 130131.
  S. Kalembka, Czasopiśmiennictwo emigracji popowstaniowych XIX wieku, w: Prasa polska w latach 1661–1864, red. J. Łojek, Warszawa 1976, s. 333.
  Biogramy z Polskiego Słownika Biograficznego należy traktować jako artykuły w wielotomowej pracy zbiorowej (należy podawać inicjał imienia, nazwisko autora, tytuł biogramu kursywą, PSB, rok wydania, nr tomu, strona), np.:
  J. Zdrada, Koźmian Andrzej Edward, w: PSB, t. 12, Wrocław-Warszawa 1970, s. 5152.
  Pozycje w alfabetach niełacińskich należy podawać w oryginale, z polskimi oznaczeniami: s. – strony, w: w przypadku prac zbiorowych: np.:
  А. Толочко, О галицком боярине Жирославе, его венце и убожестве, w: „Ruthenica”, t. 5,  (2006), s. 252255. – oznaczenia tomów lub części – w języku polskim
  Poszczególne pozycje bibliograficzne w obrębie jednego przypisu oddzielamy średnikiem.
 3. Skróty w przypisach: Ibidem, eadem, idem, etc. – pismo tekstowe proste, Op. cit., – kursywą
 4. Wstępnej oceny publikacji dokonuje Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego w porozumieniu z Komitetem Redakcyjnym biorąc pod uwagę:
  – zgodność tematyki publikacji z profilem wydawnictwa,
  – oryginalność wyników podjętych w publikacji badań,
  – poziom naukowy i warsztatowy publikacji.

Formularz recenzji
Materiały i Studia Muzealne

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content