Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Dane osobowe – RODO

Klauzula informacyjna

25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu jest Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.
 2. Inspektorem Danych Osobowych przetwarzanych w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu jest Piotr Szal – powołany zarządzeniem Dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej nr 55/2018.
 3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Muzeum, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu za pomocą adresu: sekretariat@mnzp.pl
 4. Administrator danych osobowych – Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, b. realizacji umów zawartych z kontrahentami Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu; c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Regulamin świadczenia usługi Newslettera Muzeum

Regulamin określa zasady realizacji Usługi subskrypcji informacji o istotnych wydarzeniach w Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, z siedzibą przy pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl, w szczególności organizowanych konkursach, wydarzeniach, imprezach, spotkaniach autorskich, tzn. dostarczania Newslettera Muzeum.

Definicje

Regulamin – niniejszy dokument określający warunki korzystania z Usług Usługodawcy przez subskrybenta.

Serwis – strona Usługodawcy dostępna pod adresem http://mnzp.pl/

Subskrybent – osoba, która podała swój adres e-mail oraz zaakceptowała ten Regulamin w celu korzystania z Usługi oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. W przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, Subskrybent może korzystać z usługi tylko za zgodą i wiedzą rodzica lub opiekuna prawnego.

Usługa lub subskrypcja – świadczenie polegające na wysyłaniu wiadomości e-mail przygotowanych przez Usługodawcę do subskrybentów. Usługodawca –Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, z siedzibą przy pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl.

Zasady świadczenie Usługi

 1. Usługa jest świadczona bezpłatnie, korzystanie z niej jest dobrowolne.
 2. W celu świadczenia Usługi Usługodawca pozyskuje od osób zainteresowanych adresy e-mail.
 3. Usługa jest świadczona wyłącznie subskrybentom, czyli osobom które:
  • podały swój adres e-mail w formularzu dostępnym na stronie http://mnzp.pl/ lub wypełniając formularz dostępny w siedzibie Usługodawcy.
  • zapoznały się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowały jego treść,
  • wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę,
  • zawarły umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez kliknięcie „Dodaj” obok pola służącego do podania adresu e-mail lub złożenie podpisu na formularzu dostępnym w siedzibie Usługodawcy.
 4. Realizacja Usługi odbywa się poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na wskazany przez subskrybenta adres e-mail.

Wymagania techniczne i ostrzeżenia dla użytkowników

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z Usługi konieczne są:
  • połączenie z siecią Internet;
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca przeglądanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez Usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies;
  • konto poczty e-mail;
 2. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość korzystania, przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.

Reklamacje

 1. Subskrybent jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Usługodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na: informatyk@mnzp.pl Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Usługodawca powiadomi w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez reklamującego. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. tradycyjną pocztą).
 5. Usługodawca nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.

Zrezygnowanie z Usługi

 1. Subskrybent może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez złożenie oświadczenia woli w wiadomości o e-mail na adres: informatyk@mnzp.pl Usunięcie adresu e-mail z bazy subskrybentów nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę wiadomości.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Subskrybentów jest Usługodawca.
 2. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi określonej niniejszym Regulaminem.
 3. Usługodawca powierza dane firmie „MailerLite” Paupio st. 46, LT-11341 Wilno, Litwa w celu prawidłowego wykonania usługi.
 4. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Usługodawca powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.
 5. Dane są przetwarzane za zgodą Subskrybenta a, jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Dane będą przetwarzane tylko i wyłączenie w okresie świadczenia usługi. Po zakończenia świadczenia usługi Usługodawca usunie wszystkie dane osobowe Subskrybentów.
 6. Subskrybentowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich usuwania, przenoszenia oraz uzyskania wyczerpującej informacji na ten temat. W celu skorzystania ze swoich praw Subskrybent powinien wysłać wiadomość do Inspektor Ochrony Danych – adres e-mail: sekretariat@mnzp.pl
 7. Subskrybentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2018 r. i jest dostępny pod adresem: www.mnzp.pl/rodo
 2. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu lub wprowadzenia nowego. O zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego Usługodawca powiadomi Subskrybentów za pomocą wiadomości e-mail.
 3. Nowy Regulamin lub zmiany postanowień dotychczasowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty powiadomienia Subskrybenta o zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego, chyba że Subskrybent rozwiąże w tym czasie umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w sposób wskazany w Regulaminie.
 4. Prawem właściwym jest prawo polskie.

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content