Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

28. Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków Przemyśl, 2021

Dodane w kategorii: Informacje, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Wydarzenia, Wydarzenie muzealne
Dnia 18 października, 2021
28. Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków Przemyśl, 2021

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków Przemyśl, 2021.

Regulamin konkursu
28. Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków Przemyśl, 2021

Organizator:
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
Termin zgłaszania plakatów: 30 XI 2021
Miejsce: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
Pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
sekretariat@mnzp.pl
www.mnzp.pl

Osoba do kontaktu:
Iwona Bobko
tel. 16 679 30 25
tel. kom. 728 907 996
i.bobko@mnzp.pl

Słownik pojęć zdefiniowanych w regulaminie:
Organizator – Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
Zgłaszający – twórca plakatu działający na terenie RP zgłaszająca plakat na Przegląd
Przegląd – 28. Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków

Celem Przeglądu Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków w – od 1969 roku, kiedy to odbyła się pierwsza edycja Przeglądu, jest ukazanie różnorodności form działalności muzeów i konfrontacja osiągnieć artystycznych w dziedzinie twórczości plakatowej poświęconej muzealnictwu i ochronie zabytków. Ponadto zwrócenie uwagi na stosowanie formy wizualnej w upowszechnianiu kultury.

28. Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków obejmuje plakaty dotyczące muzealnictwa, wystawiennictwa i ochrony zabytków wydane w latach 2019-2021.

Warunki uczestnictwa

 1. Plakaty na Przegląd można zgłaszać indywidualnie, grupowo, także studia graficzne/projektowe/brandingowe itp.
 2. Autor/ka może zgłosić na Przegląd dowolną liczbę plakatów pochodzących z lat 2019-2021.
 3. Przeglądu i oceny zgłoszonych plakatów i kwalifikacji do wystawy dokona Jury powołane przez Organizatora. Skład Jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora: www.mnzp.pl w terminie do 30 XI 2021.
 4. Wydrukowane plakaty należy przesłać lub dostarczyć do dnia 30 XI 2021 na adres Organizatora:
  Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
  Pl. Berka Joselewicza 1 37-700 Przemyśl
  z dopiskiem: 28. Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków.
  Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w Przeglądzie. Decyduje data wpływu do Organizatora.

Warunki zgłoszenia

 1. Autor/ka zgłaszając plakat musi wypełnić Kartę Zgłoszenia. Wypełniając Kartę Zgłoszenia, oświadcza ponadto, że zapoznał/a się i akceptuje Regulamin Przeglądu, wykonał/a plakat osobiście i samodzielnie; w przypadku dzieła współautorskiego – dodatkowo, że wskazani autorzy wykonali je osobiście i wspólnie oraz załączyć pełnomocnictwo do zgłaszania plakatu w ich imieniu.
 2. Prace nadesłane na 28. Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków muszą spełniać następujące kryteria:
  1. Każdy zgłoszony do konkursu plakat musi mieć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora plakatu, nazwę Muzeum lub Urzędu, które plakat wydało; tytuł plakatu w języku oryginalnym i angielskim; wymiary w centymetrach (wysokość/szerokość); informację o technice druku.
  2. Metryczka nie może być przyklejona do plakatu.
  3. Do celów publikacji oraz promocyjnych należy przesłać także elektroniczną wersję metryczki i plakatu w rozdzielczości 300 dpi, kolorystyka: CMYK, format JPG (highest quaality).
  4. Plakatów nie należy oprawiać, ani naklejać na sztywne podłoże.
  5. Przesyłka powinna być starannie zabezpieczona. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu. Zniszczone plakaty nie będą dopuszczone do Przeglądu.
  6. Koszty przesyłki pokrywa w całości Zgłaszający plakat na Przegląd.
  7. Niewywiązanie się z wymogów formalno-technicznych oraz uchybienie terminowi zgłoszenia skutkuje nieprzyjęciem plakatu do Przeglądu.

Nagrody

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 grudnia 2021 na stronie internetowej Organizatora www.mnzp.pl
 2. Jury przyzna następujące nagrody:
  1. I nagroda – 10 000 zł
  2. II nagroda – 7 000 zł
  3. III nagroda – 5 000 zł
 3. Zwycięzcy Przeglądu zostaną powiadomienie o jego wynikach przez Organizatora drogą mailową.
 4. Jury zastrzega sobie możliwość innego rozdysponowania nagród. Decyzja Jury jest niepodważalna.
 5. Nagrody zostaną przekazane przelewem na wskazane konto laureata nie później niż do 15 III 2022.
 6. Wszyscy zgłaszający plakaty otrzymają okolicznościowe dyplomy.

Zobowiązania i Przywileje Organizatora

 1. Wszystkie przyjęte na Przegląd plakaty przechodzą na własność Organizatora.
 2. Organizator zobowiązuje się do zorganizowania wystawy pokonkursowej i wydrukowania papierowej wersji katalogu plakatów zakwalifikowanych do Przeglądu.
 3. Przekazanie prac na Przegląd wiąże się z wyrażeniem zgody na ich nieodpłatne publikowanie na stronie www.mnzp.pl z podaniem imienia i nazwiska, tytułu dzieła, daty jego powstania oraz jego opisu.

Wykorzystanie nadesłanych materiałów

 1. Zgłaszający/a plakat oświadcza, że :
  1. samodzielnie wykonał/a przesłane plakaty
  2. jest autorem plakatu
  3. przysługujące mu/jej autorskie prawa osobiste majątkowe do Plakatu nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że, Dzieło, jakim jest plakat nie narusza praw osób trzecich
  4. nie udzielił/a żadnej osobie licencji wyłącznej uprawniającej do korzystania z plakatu
  5. posiada wyłączne prawo do udzielenia zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z plakatu
  6. Prawa i zezwolenia, o których mowa w dalszej części, obejmują całość praw i zezwoleń, niezbędnych do eksploatacji Dzieł/a w zakresach określonych poniżej.
 2. Autor/ka udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i na czas nieokreślony na korzystanie z plakatu.
 3. Udzielenie ww. licencji na korzystanie z plakatu rozpoczyna się z dniem przyjęcia zgłoszenia plakatu na Przegląd przez Organizatora.
 4. Ww. licencja na korzystanie z plakatu obejmuje następujące pola eksploatacji:
  1. rozpowszechniania plakatu to jest publicznego wystawienia, wyświetlenia, emitowania, a także publicznego udostępniania plakatu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  2. utrwalania na papierze, na nośnikach informacji (CD, DVD, kartach pamięci, USB, innych) w nieograniczonej liczbie kopii,
  3. wprowadzania do pamięci komputera,
  4. wprowadzania do obrotu egzemplarza plakatu, jak i wizerunku plakatu w formie utrwalonej, a w może reprodukować plakat w katalogach (w wersji drukowanej, jak i elektronicznej), ulotkach, opracowaniach dotyczących ekspozycji, na których będzie wystawiane; publikować w Internecie, w serwisach społecznościowych itp.
 5. W przypadku wystąpienia przeciwko organizatorom 28. Ogólnopolskiego Przeglądu Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków osoby trzeciej z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Zgłaszający zobowiązany jest do
  1. wystąpienia w procesie (w przypadku dochodzenia na drodze sądowej) i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Organizatora 28. Ogólnopolskiego Przeglądu Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków z udziału w sprawie;
  2. pełnego zaspokojenia tych roszczeń i tym samym zwolnienia organizatorów 28. Ogólnopolskiego Przeglądu Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków od obowiązku świadczeń z tego tytułu;
 6. Udzielenie nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z plakatu rozpoczyna się z dniem przesłania plakatu na 28. Ogólnopolskiego Przeglądu Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków
 7. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu jest uprawnione do udzielania innym podmiotom — w zakresach wymienionych powyżej — sublicencji na korzystanie z plakatu (przesłanych plakatów oraz ich dokumentacji cyfrowej).

Dane osobowe:

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku (o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133/97, poz. 883 z późniejszymi zmianami) Organizator — Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu Pl. płk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl informuje, iż jest administratorem danych osobowych.
 2. W Muzeum została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych Osobowych). Kontakt poprzez adres e-mail: sekretariat@mnzp.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest uczestniczenie w 28. Ogólnopolskim Przeglądzie Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków, na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane teleadresowe nie zostaną upublicznione, ani przekazane podmiotom trzecim, o ile przepisy prawa nie wskazują inaczej.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do organizacji 28. Ogólnopolskiego Przeglądu Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków co znajduje usprawiedliwienie w art. 23 ust. 1 pkt. 3 oraz 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Oznaczenie imieniem i nazwiskiem przesłanej pracy jest zgodne z przepisami ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych, jednakże osoba zgłaszająca może wskazać pseudonim lub zrezygnować z oznaczenia utworu imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia; przetwarzanie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych. Z powyższych uprawnień można skorzystać, kontaktując się w sposób określony w pkt. 2.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Przeglądzie. Brak podania danych uniemożliwia udział w Przeglądzie.
 8. Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z zapisami Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.
 11. Dane nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 12. Sprawy sporne mogą być rozstrzygane przez polskie sądy wedle polskiej jurysdykcji obowiązującej w Unii Europejskiej.
 13. Zgoda na udział w Przeglądzie jest jednoznaczna z akceptacją warunków zawartych w regulaminie.

Regulamin konkursu

Metryczka plakatu

Karta zgłoszenia do konkursu

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content