Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Przetarg na remont zewnętrznej klatki schodowej w budynki Muzeum Dzwonów i Fajek – II przetarg

Data publikacji: 19 czerwca, 2018
Opublikowane przez: Piotr Styś
Data publikacji: 19 czerwca, 2018
Ostatnio modyfikowane przez: Piotr Styś

Ogłoszenie nr 585111-N-2018 z dnia 2018-07-06 r.

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej – MNZP w Przemyślu: Remont zewnętrznej klatki schodowej w budynku Muzeum Dzwonów i Fajek
Pliki do pobrania:

1. SIWZ.

2. Projekt budowlany

3. Informacja z otwarcia ofert.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

 

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej – MNZP w Przemyślu, krajowy numer identyfikacyjny 65096474300000, ul. pl. płk. Berka Joselewicza  1 , 37700   Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 679 30 00, e-mail mnzp@autograf.pl, faks 016 679 30 10.

Adres strony internetowej (URL): http://mnzp.pl/bip/pl/zawartosc-zamowienia-publiczne

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

http://mnzp.pl/bip/pl/zawartosc-zamowienia-publiczne

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

http://mnzp.pl/bip/pl/zawartosc-zamowienia-publiczne

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pocztą tradycyjną

Adres:

Plac płk. Berka Joselewicza 1, 37-700

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont zewnętrznej klatki schodowej w budynku Muzeum Dzwonów i Fajek

Numer referencyjny: ADM.261.11.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO : Klatka schodowa zewnętrzna – biegi schodowe oraz spoczniki żelbetowe, z okładziną z płytek ceramicznych, ściany osłonowe oraz ścianki i drzwi wiatrołapu z aluminium z wypełnieniem z poliwęglanu komorowego. Ściany oparte na betonowej ściance fundamentowej stanowiącej jednocześnie murek oporowy dla przyległego terenu. Pochwyty schodów drewniane. Balustrada stalowa, kuta. Dach konstrukcji stalowej, z pokryciem blachą płaską ocynkowaną ułożoną na rąbek stojący. Od strony pomieszczeń klatki schodowej oraz częściowo nad wiatrołapem, okładzina typu siding stanowiąca sufit pomieszczenia, przymocowana do konstrukcji dachu głównego oraz dachu nad wiatrołapem. Ściany, spoczniki i biegi schodowe klatki schodowej tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, malowane na kolor złamanej bieli. Klatka wyposażona w instalację elektryczną. Stan techniczny klatki schodowej ogólny dobry. Jedynie ściany osłonowe wraz z obudową wiatrołapu zniszczone, nieszczelne (w kilku miejscach otwory na wylot spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi). Z uwagi na bliską odległość szkoły podstawowej ściany osłonowe narażone są na uszkodzenia, zaleca się je wymienić na materiał o większej trwałości i wytrzymałości. W złym stanie jest również pokrycie dachu klatki schodowej, blacha stalowa ocynkowana silnie skorodowana, zaleca się wymienić ją na nową wraz z obróbkami blacharskimi w tym wykonanie dodatkowych rur spustowych, aby zapobiec zaciekaniu wody opadowej na fasadę. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN: – wymiana ścian osłonowych zewnętrznych klatki schodowej oraz drzwi wejściowych do klatki schodowej zewnętrznej oraz ścianki wewnętrznej wiatrołapu wraz z drzwiami wykonanych z „zimnego” aluminium z wypełnieniem z poliwęglanu na aluminiowe, „ciepłe”, wypełnione szkłem bezpiecznym, zapobiegającym zbyt dużemu nagrzewaniu się pomieszczenia, z nawietrzakami higrosterowalnymi liniowymi (4 sztuki u dołu, 4 sztuki u góry fasady). Drzwi zewnętrzne z zamkiem i dźwignią antypaniczną. Kolor profili aluminiowych wszystkich elementów jasny popiel RAL 7038 (ostateczny dobór koloru w nadzorze autorskim). Podczas prowadzenia prac należy zwracać uwagę na zachowanie stabilności istniejącego zadaszenia. Fasadę mocować do projektowanej konstrukcji stalowej (słupki i rygle oraz płatwie stalowe ze stali St3SX- wg dokumentacji projektowej). Widoczne elementy stalowe pomalować farbą antykorozyjną koloru RAL 7038. Przed montażem konstrukcji stalowej skuć istniejącą okładzinę poziomą (parapet) murka oporowego wykonaną z płytek ceramicznych. Po zakończeniu montażu fasady aluminiowej wykonać obróbkę z aluminium w kolorze fasady, po uprzednim wyrównaniu powierzchni poziomej murku. – dach nad częścią główną klatki schodowej – projektuje się wymianę pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej na blachę tytan-cynk gr.0,6mm, układaną na podwójny rąbek stojący wraz z systemem odprowadzenia wód opadowych (rynna o przekroju kwadratowym 120mm) wraz z rurami spustowymi 75x75mm, wykonanych również z blachy tytanowo cynkowej. Projektuje się wykonanie docieplenia z wełny mineralnej gr.20cm oraz podwieszenie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na ruszcie systemowym, szpachlowanie i malowanie jak ściany klatki schodowej – dach nad wiatrołapem – projektuje się wymianę blachy płaskiej ocynkowanej na blachę tytan-cynk gr.0,6mm układaną na podwójny rąbek stojący z dociepleniem wełną mineralna gr.10cm, z zabudową płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie systemowym, szpachlowanie i malowanie jak całość klatki schodowej – dach nad pom. wc – projektuje się wymianę pokrycia z blachy płaskiej ocynkowanej na pokrycie z blachy tytan-cynk gr.0,6mm układanej na podwójny rąbek stojący, wraz z orynnowaniem jak na dachu głównym i rurą spustową 75x75mm z blachy tytanowo-cynkowej – odczyszczenie i pomalowanie farbami do drewna pochwytów drewnianych. – odczyszczenie i pomalowanie farbami do metalu elementów stalowych (słupków wewnętrznych zadaszenia) – naprawa ubytków i malowanie wszystkich ścian klatki schodowej zewnętrznej po odpowiednim zagruntowaniu. Do malowania stosować materiały rekomendowane do obiektów zabytkowych, zaleca się farby krzemianowe. Kolorystyka ścian – złamana biel, jak obecnie – wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wg projektu branży elektrycznej 4.1. Parametry fasady aluminiowej i drzwi: 4.1.1. Fasada słupowo-ryglowa systemowa, półstrukturalna 4.1.2. Szkło 6/16/6/16/33.1 U=0,5 (szyba zewnętrzna selektywna, próbki szkła przedstawić do akceptacji u architekta) 4.2. Montaż fasady do projektowanych i istniejących elementów konstrukcyjnych budynku. 4.3. Drzwi zewnętrzne ewakuacyjne (dźwignia antypaniczna) w systemowa PE78N szklone szkłem takim samym jak fasada. 4.4. Dobór słupów/rygli aluminiowych według projektu warsztatowego wykonanego przez producenta ślusarki. Przed zamówieniem ślusarki wszelkie wymiary sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia, że niezbędne są dodatkowe wzmocnienia lub korekta przyjętych rozwiązań przewidzianych do montażu fasady, należy zweryfikować zaproponowane rozwiązania i dostosować je do wymogów i parametrów ślusarki danego producenta. Pionowy podział ślusarki rozmierzyć tak, aby zachować w miarę równe odległości pomiędzy słupkami. Projektuje się fasadę, w taki sposób, aby rygle poziome aluminiowe umieszczone były po stronie pomieszczenia, aby były mało widoczne od strony elewacji (od strony elewacji widoczna jedynie fuga silikonowa na połączeniu tafli szkła. Przyjęto dla fasady współczynnik przenikania ciepła minimum U= 1,1 W/m2K, dla drzwi zewnętrznych minimum U= 1,5 W/m2K.

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach: 100

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Należy złożyć kserokopie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz potwierdzony dokument opłacenia składki do Izby Samorządu Zawodowego.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Należy złożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Z powyższego dokumentu ma wynikać, że wykonawca posiada zdolność finansową lub ekonomiczną, bądź też polega na zasobach innych podmiotów w tym zakresie na łączną wartość: nie mniejszą niż 100 tys. zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Należy złożyć referencje dotyczące wykonania w okresie ostatnich 5 lat co najmniej dwóch robót o podobnym charakterze na kwotę co najmniej 70 000 zł brutto. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Należy złożyć załącznik nr 2 i 3 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Należy złożyć załącznik nr 2 i 3 do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Należy złożyć załącznik nr 2 i 3 do SIWZ

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Należy złożyć załącznik nr 2 i 3 do SIWZ

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wartość wadium: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu na konto zamawiającego nr: 11 1500 1634 1216 3001 2518 0000 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm. ).

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Tak

Informacje dodatkowe:

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

 

Informacje dodatkowe:

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

 

Informacje dodatkowe:

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania:

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria               Znaczenie

Wartość brutto ogółem podana w formularzu cenowym dot. przedmiotu zamówienia 60,00

Deklarowany okres realizacji przedmiotu zamówienia – umowy, w dniach kalendarzowych – licząc od daty rozpoczęcia robót, – max czas realizacji 100 dni 25,00

Deklarowany okres gwarancji za wady – podawany w pełnych miesiącach – licząc od daty odbioru końcowego / protokołu odbioru robót: – min okres: 36 miesięcy        15,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

 

Informacje dodatkowe

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

 

Wstępny harmonogram postępowania:

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

 

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-07-23, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

 

Wskazać powody:

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content