Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Przetarg na remont zewnętrznej klatki schodowej w budynki Muzeum Dzwonów i Fajek – I przetarg

Data publikacji: 9 lipca, 2018
Opublikowane przez: Piotr Krzeszowski
Data publikacji: 9 lipca, 2018
Ostatnio modyfikowane przez: Piotr Krzeszowski

1. Informacja z otwarcia ofert.

Działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający – Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu., informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie, w przypadku gdy „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła 1 ważna oferta. Wartość złożonej w przedmiotowym postępowaniu oferty znacznie przekracza kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty. Biorąc pod uwagę powyższe zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. Jednocześnie informuje, że na podstawie art. 93 ust. 5 w/w ustawy wykonawca może złożyć wniosek do zamawiającego o zawiadomieniu wykonawcy o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content