Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Przetarg na ochronę osób i mienia

Data publikacji: 16 listopada, 2017
Opublikowane przez: Piotr Krzeszowski
Data publikacji: 16 listopada, 2017
Ostatnio modyfikowane przez: Piotr Krzeszowski

Pliki do pobrania:

1.SIWZ z uwzględnieniem zmian z dnia 29.11.2017
2.ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
3. Informacja z otwarcia ofert.

Ogłoszenie nr 500066628-N-2017 z dnia 29-11-2017 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500065651-N-2017
Data: 2017-11-28

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej – MNZP w Przemyślu, Krajowy numer identyfikacyjny 65096474300000, ul. pl. płk. Berka Joselewicza  1, 37700   Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 679 30 00, e-mail mnzp@autograf.pl, faks 016 679 30 10.
Adres strony internetowej (url): www.mnzp.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.6
W ogłoszeniu jest: 1. Wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (do oferty Wykonawca dołącza dokumenty aktualne na dzień składania ofert): 1.1. W celu wykonania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 1.2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, które stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1.-1.2. 1.4. Pkt 1.3. ma zastosowanie również w przypadku powierzenia Podwykonawcy części zamówienia. 1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców w postępowaniu oświadczenia, o których mowa w pkt 1.1. i 1.2. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:  oświadczenie, wg treści załącznika nr 4 do SIWZ, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, jeżeli Wykonawcy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, Wykonawca składa w terminie do 3 dni – licząc od dnia zamieszczenia przez zamawiającego, informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści te informacje na stronie internetowej: www.mnzp.pl – w zakładce BIP „Zamówienia publiczne” w pliku pn. ,,Informacja z otwarcia ofert”. 3. Zamawiający NIE zastosuje procedury, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp. 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni. 5. Oferta sporządzona w języku polskim powinna zawierać: 5.1. Główny druk ofertowy – sporządzony przez Wykonawcę – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 5.2. KOSZTORYS OFERTOWY DOTYCZĄCY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – sporządzony przez Wykonawcę – wraz z opisem przedmiotu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do projektu umowy wg SIWZ. 5.3. Dowód wniesienia wadium umożliwiający stwierdzenie, że wadium zostało przekazane Zamawiającemu w terminie wyznaczonym do składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz należy powyższy dokument w oryginale załączyć do oferty w osobnej kopercie lub ,,koszulce’’, a kopia ma stanowić załącznik do oferty potwierdzony za zgodność z oryginałem – rozwiązanie takie jest niezbędne ze względu na konieczność dokonania zwrotu dokumentu. 5.4. Dokument dotyczący wykonawcy składającego ofertę z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, a tym samym składania oświadczenia woli. 5.5. Oświadczenia o których mowa w rozdziale VI pkt. 1.1. i 1.2. SIWZ. 5.6. Oświadczenie wg treści załącznika nr 6 do SIWZ tj. WYKAZ posiadanego doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzonych referencjami. 5.7. Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. 5.8. Zasoby personalne przewidziane do realizacji zamówienia. 5.9. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, wystawiona nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.10. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków, nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed terminem składania ofert. 5.11. Zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne, nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed terminem składania ofert. 5.12. Polisa lub inny dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100.000 zł. 5.13. Zaparafowany projekt umowy. Dodatkowe informacje dotyczące ust. 5.4: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu przepisy ustawy Pzp, mają być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy Wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie; 2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 3) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów w. wym., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, które dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania tych osób; 4) dokumenty, o których mowa w ust. 5.4. mogą być przedstawione w formie kserokopii, ale muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem – przez Wykonawcę; 5) w przypadku podpisywania dokumentów ofertowych przez osoby upoważnione przez Wykonawcę do składania oświadczeń woli w jego imieniu należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów w imieniu Wykonawcy – w oryginale; 6) w przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum oferta oraz wszystkie jej załączniki winny być podpisane przez wszystkich wspólników spółki lub członków konsorcjum albo przez jednego ze wspólników spółki bądź członka konsorcjum upoważnionego na piśmie. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w oryginale lub stanowić urzędowo potwierdzony odpis; 7) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dokument ustanawiający to pełnomocnictwo ma być dołączony do oferty w oryginale. 6. Wymagania dotyczące dokumentów: 6.1. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6.3. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. 6.4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6.5. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (do oferty Wykonawca dołącza dokumenty aktualne na dzień składania ofert): 1.1. W celu wykonania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 1.2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, które stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1.-1.2. 1.4. Pkt 1.3. ma zastosowanie również w przypadku powierzenia Podwykonawcy części zamówienia. 1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców w postępowaniu oświadczenia, o których mowa w pkt 1.1. i 1.2. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:  oświadczenie, wg treści załącznika nr 4 do SIWZ, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, jeżeli Wykonawcy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, Wykonawca składa w terminie do 3 dni – licząc od dnia zamieszczenia przez zamawiającego, informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści te informacje na stronie internetowej: www.mnzp.pl – w zakładce BIP „Zamówienia publiczne” w pliku pn. ,,Informacja z otwarcia ofert”. 3. Zamawiający NIE zastosuje procedury, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp. 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni. 5. Oferta sporządzona w języku polskim powinna zawierać: 5.1. Główny druk ofertowy – sporządzony przez Wykonawcę – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 5.2. KOSZTORYS OFERTOWY DOTYCZĄCY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – sporządzony przez Wykonawcę – wraz z opisem przedmiotu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do projektu umowy wg SIWZ. 5.3. Dowód wniesienia wadium umożliwiający stwierdzenie, że wadium zostało przekazane Zamawiającemu w terminie wyznaczonym do składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz należy powyższy dokument w oryginale załączyć do oferty w osobnej kopercie lub ,,koszulce’’, a kopia ma stanowić załącznik do oferty potwierdzony za zgodność z oryginałem – rozwiązanie takie jest niezbędne ze względu na konieczność dokonania zwrotu dokumentu. 5.4. Dokument dotyczący wykonawcy składającego ofertę z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, a tym samym składania oświadczenia woli. 5.5. Oświadczenia o których mowa w rozdziale VI pkt. 1.1. i 1.2. SIWZ. 5.6. Oświadczenie wg treści załącznika nr 6 do SIWZ tj. WYKAZ posiadanego doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzonych referencjami. 5.7. Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. 5.8. Zasoby personalne przewidziane do realizacji zamówienia. 5.9. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, wystawiona nie wcześniej niż 3 (trzy) miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.10. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków, nie wcześniej niż 3 (trzy) miesięcy przed terminem składania ofert. 5.11. Zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne, nie wcześniej niż 3 (trzy) miesięcy przed terminem składania ofert. 5.12. Polisa lub inny dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100.000 zł. 5.13. Zaparafowany projekt umowy. Dodatkowe informacje dotyczące ust. 5.4: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu przepisy ustawy Pzp, mają być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy Wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie; 2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 3) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów w. wym., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, które dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania tych osób; 4) dokumenty, o których mowa w ust. 5.4. mogą być przedstawione w formie kserokopii, ale muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem – przez Wykonawcę; 5) w przypadku podpisywania dokumentów ofertowych przez osoby upoważnione przez Wykonawcę do składania oświadczeń woli w jego imieniu należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów w imieniu Wykonawcy – w oryginale; 6) w przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum oferta oraz wszystkie jej załączniki winny być podpisane przez wszystkich wspólników spółki lub członków konsorcjum albo przez jednego ze wspólników spółki bądź członka konsorcjum upoważnionego na piśmie. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w oryginale lub stanowić urzędowo potwierdzony odpis; 7) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dokument ustanawiający to pełnomocnictwo ma być dołączony do oferty w oryginale. 6. Wymagania dotyczące dokumentów: 6.1. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6.3. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. 6.4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6.5. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Ogłoszenie nr 500065651-N-2017 z dnia 28-11-2017 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 617374-N-2017
Data: 2017-11-16

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej – MNZP w Przemyślu, Krajowy numer identyfikacyjny 65096474300000, ul. pl. płk. Berka Joselewicza  1, 37700   Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 679 30 00, e-mail mnzp@autograf.pl, faks 016 679 30 10.
Adres strony internetowej (url): www.mnzp.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi ochroniarskie, 79710000-4, wykonywane dla MNZP na podstawie i zgodnie z przepisami: – ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 ze zm.); – rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. z 2014 r. poz. 1240); – obwieszczenia Ministra Kultury z 31 października 2001 r. w sprawie nadania regulaminu ogólnych warunków i trybu wykonywania ochrony muzeów i innych jednostek organizacyjnych podlegających obowiązkowej ochronie podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Kultury (Dz. Urz. MK Nr 5, poz. 77); – planów ochrony obowiązujących w MNZP. 2. Ochrona stała – realizowana nieprzerwanie przez całą dobę i 7 dni w tygodniu przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, w ramach jednoosobowej obsady, na posterunku z obowiązkiem wykonywania obchodów. 3. Ochrona czasowa – realizowana w godzinach udostępniania publicznie wystaw i zbiorów, od wtorku do niedzieli, tj.: 39 godzin tygodniowo przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, w ramach jednoosobowej obsady, wykonywana metodą patrolową. 4. Stały dozór sygnałów alarmowych – realizowany nieprzerwanie przez całą dobę i 7 dni w tygodniu, polegający na nadzorowaniu i monitorowaniu sygnałów alarmów włamaniowych, pożarowych oraz napadowych do zewnętrznego uzbrojonego stanowiska interwencyjnego z systemów alarmowych zainstalowanych w pięciu obiektach zamawiającego. 5. Ochrona realizowana nieprzerwanie przez całą dobę i 7 dni w tygodniu – polegająca na zapewnieniu użycia uzbrojonych grup interwencyjnych (min. 2 osoby) w sytuacji zasygnalizowanego zagrożenia z obiektów Zamawiającego. Wymagany czas dojazdu grupy interwencyjnej – do 5 minut w nocy oraz do 10 minut w ciągu dnia. 6. Ochrona okazjonalna – polegająca na zapewnieniu przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne: konwoju zbiorów, zabezpieczenia imprezy lub innej sytuacji nadzwyczajnej wymagającej ochrony (na podstawie dodatkowego zlecenia według ustalonej stawki godzinowej podanej w formularzu ofertowym). 7. Wymagane od wykonawcy wyposażenie obowiązujące na terenie MNZP: broń palna bojowa z amunicją, paralizator elektryczny, pałka obronna wielofunkcyjna, kajdanki, telefon komórkowy, system kontroli obchodów z obowiązkiem montażu, sejf do przechowywania broni i amunicji, latarka, maska przeciw gazowa; opatrunki osobiste, materiały niezbędne do prowadzenia dokumentacji. Ilości i rodzaj wymaganego wyposażenie zostaną ujawnione niezwłocznie na wniosek oferenta przesłany na adres poczty elektronicznej: h.kosmider@mnzp.pl Wniosek powinien zawierać informacje pozwalające stwierdzić, że oferent prowadzi działalność gospodarczą w dziedzinie ochrony osób i mienia. 8. W szczególności do obowiązków pracowników ochrony należy: 1) całodobowa ochrona powierzonych obiektów, terenu MNZP oraz zbiorów muzealnych i innego mienia będącego we władaniu MNZP; 2) interweniowanie w sytuacjach stanowiących zagrożenie dla ludzi, zbiorów muzealnych i innego mienia MNZP w ramach posiadanych uprawnień; 3) przeciwdziałanie ewentualnym czynom zabronionym; 4) kontrola ruchu osobowo-materiałowego; 5) kontrola obiektów w zakresie zagrożeń pożarowych oraz innych związanych z awariami zastosowanych w MNZP instalacji i urządzeń oraz zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w sytuacji zaistnienia zagrożeń; 6) obsługa zastosowanych w MNZP elektronicznych systemów i urządzeń zabezpieczeń technicznych (w tym: sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej) oraz znajomość obowiązujących procedur w sytuacji zasygnalizowanego alarmu; 7) wydawanie i przyjmowanie kluczy do wybranych pomieszczeń MNZP; 8) utrzymywanie w sprawności urządzeń monitorujących sygnały alarmowe z obiektów MNZP stosownie do obowiązujących w tym zakresie wymagań; 9) zachowanie w tajemnicy informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa MNZP w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu; 10) posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej na prowadzoną działalność w przedmiocie ochrony osób i mienia, a także aktualnych wszystkich wymaganych uprawnień do prowadzenia opisanej w SIWS działalności.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi ochroniarskie, kod CPV: 79710000-4, wykonywane dla MNZP na podstawie i zgodnie z przepisami:  ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 ze zm.);  rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. z 2014 r. poz. 1240);  obwieszczenia Ministra Kultury z 31 października 2001 r. w sprawie nadania regulaminu ogólnych warunków i trybu wykonywania ochrony muzeów i innych jednostek organizacyjnych podlegających obowiązkowej ochronie podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Kultury (Dz. Urz. MK Nr 5, poz. 77);  planów ochrony obowiązujących w MNZP. 2. Ochrona stała – realizowana nieprzerwanie przez całą dobę i 7 dni w tygodniu przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, w ramach jednoosobowej obsady, na posterunku z obowiązkiem wykonywania obchodów. 3. Ochrona czasowa – realizowana w godzinach udostępniania publicznie wystaw i zbiorów, od wtorku do niedzieli, tj.: 39 godzin tygodniowo przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, w ramach jednoosobowej obsady, wykonywana metodą patrolową. 4. Stały dozór sygnałów alarmowych – realizowany nieprzerwanie przez całą dobę i 7 dni w tygodniu, polegający na nadzorowaniu i monitorowaniu sygnałów alarmów włamaniowych, pożarowych oraz napadowych do zewnętrznego uzbrojonego stanowiska interwencyjnego z systemów alarmowych zainstalowanych w pięciu obiektach zamawiającego. 5. Ochrona realizowana nieprzerwanie przez całą dobę i 7 dni w tygodniu – polegająca na zapewnieniu użycia uzbrojonych grup interwencyjnych (min. 2 osoby) w sytuacji zasygnalizowanego zagrożenia z obiektów Zamawiającego. Wymagany czas dojazdu grupy interwencyjnej – wskazany w ofercie (maksymalnie 14 minut). 6. Ochrona okazjonalna – polegająca na zapewnieniu przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne: konwoju zbiorów, zabezpieczenia imprezy lub innej sytuacji nadzwyczajnej wymagającej ochrony (na podstawie dodatkowego zlecenia według ustalonej stawki godzinowej podanej w formularzu ofertowym). 7. Wymagane od wykonawcy wyposażenie obowiązujące na terenie MNZP: broń palna bojowa z amunicją, paralizator elektryczny, pałka obronna wielofunkcyjna, kajdanki, telefon komórkowy, system kontroli obchodów z obowiązkiem montażu, sejf do przechowywania broni i amunicji, latarka, maska przeciw gazowa; opatrunki osobiste, materiały niezbędne do prowadzenia dokumentacji. Ilości i rodzaj wymaganego wyposażenie zostaną ujawnione niezwłocznie na wniosek oferenta przesłany na adres poczty elektronicznej: h.kosmider@mnzp.pl Wniosek powinien zawierać informacje pozwalające stwierdzić, że oferent prowadzi działalność gospodarczą w dziedzinie ochrony osób i mienia. 8. W szczególności do obowiązków pracowników ochrony należy: 1) całodobowa ochrona powierzonych obiektów, terenu MNZP oraz zbiorów muzealnych i innego mienia będącego we władaniu MNZP; 2) interweniowanie w sytuacjach stanowiących zagrożenie dla ludzi, zbiorów muzealnych i innego mienia MNZP w ramach posiadanych uprawnień; 3) przeciwdziałanie ewentualnym czynom zabronionym; 4) kontrola ruchu osobowo-materiałowego; 5) kontrola obiektów w zakresie zagrożeń pożarowych oraz innych związanych z awariami zastosowanych w MNZP instalacji i urządzeń oraz zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w sytuacji zaistnienia zagrożeń; 6) obsługa zastosowanych w MNZP elektronicznych systemów i urządzeń zabezpieczeń technicznych (w tym: sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej) oraz znajomość obowiązujących procedur w sytuacji zasygnalizowanego alarmu; 7) wydawanie i przyjmowanie kluczy do wybranych pomieszczeń MNZP; 8) utrzymywanie w sprawności urządzeń monitorujących sygnały alarmowe z obiektów MNZP stosownie do obowiązujących w tym zakresie wymagań; 9) zachowanie w tajemnicy informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa MNZP w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu; 10) posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej na prowadzoną działalność w przedmiocie ochrony osób i mienia, a także aktualnych wszystkich wymaganych uprawnień do prowadzenia opisanej w SIWS działalności.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 24
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 12

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez zamawiającego i dotyczą: zasobów personalnych gwarantujących realizację zamówienia z załączeniem dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia – są wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony z prawem do posiadania broni Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: 1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe albo ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp.
W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez zamawiającego i dotyczą:zasobów personalnych gwarantujących realizację zamówienia z informacjami według załącznika nr 8 Tak Informacje dodatkowe: 1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe albo ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.6
W ogłoszeniu jest: 1. Wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (do oferty wykonawca dołącza dokumenty aktualne na dzień składania ofert): 1.1. W celu wykonania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 1.2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, które stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1.-1.2. 1.4. Pkt 1.3. ma zastosowanie również w przypadku powierzenia podwykonawcy części zamówienia. 1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców w postępowaniu oświadczenia, o których mowa w pkt 1.1. i 1.2. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: – oświadczenie, wg treści załącznika nr 4 do SIWZ, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, jeżeli wykonawcy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, wykonawca składa w terminie do 3 dni – licząc od dnia zamieszczenia przez zamawiającego, informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści te informacje na stronie internetowej: www.mnzp.pl – w zakładce BIP „Zamówienia publiczne” w pliku pn. ,,Informacja z otwarcia ofert”. 3. Zamawiający NIE zastosuje procedury, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp. 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni. 5. Oferta sporządzona w języku polskim powinna zawierać: 5.1. Główny druk ofertowy – sporządzony przez wykonawcę – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 5.2. KOSZTORYS OFERTOWY DOTYCZĄCY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – sporządzony przez wykonawcę – wraz z opisem przedmiotu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do projektu umowy wg SIWZ. 5.3. Dowód wniesienia wadium umożliwiający stwierdzenie, że wadium zostało przekazane zamawiającemu w terminie wyznaczonym do składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz należy powyższy dokument w oryginale załączyć do oferty w osobnej kopercie lub ,,koszulce’’, a kopia ma stanowić załącznik do oferty potwierdzony za zgodność z oryginałem – rozwiązanie takie jest niezbędne ze względu na konieczność dokonania zwrotu dokumentu. 5.4. Dokument dotyczący wykonawcy składającego ofertę z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, a tym samym składania oświadczenia woli. 5.5. Oświadczenia o których mowa w rozdziale VI pkt. 1.1. i 1.2. SIWZ. 5.6. Oświadczenie wg treści załącznika nr 6 do SIWZ tj. WYKAZ posiadanego doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzonych referencjami. 5.7. Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. 5.8. Zasoby personalne przewidziane do realizacji zamówienia z załączeniem dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia – są wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony z prawem do posiadania broni. 5.9. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, wystawiona nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.10. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków, nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed terminem składania ofert. 5.11. Zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne, nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed terminem składania ofert. 5.12. Polisa lub inny dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100.000 zł. 5.13. Zaparafowany projekt umowy. Dodatkowe informacje dotyczące ust. 5.4: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu przepisy ustawy Pzp, mają być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie; 2) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 3) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów w. wym., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, które dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania tych osób; 4) dokumenty, o których mowa w ust. 5.4. mogą być przedstawione w formie kserokopii, ale muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem – przez wykonawcę; 5) w przypadku podpisywania dokumentów ofertowych przez osoby upoważnione przez wykonawcę do składania oświadczeń woli w jego imieniu należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów w imieniu wykonawcy – w oryginale; 6) w przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum oferta oraz wszystkie jej załączniki winny być podpisane przez wszystkich wspólników spółki lub członków konsorcjum albo przez jednego ze wspólników spółki bądź członka konsorcjum upoważnionego na piśmie. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w oryginale lub stanowić urzędowo potwierdzony odpis; 7) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dokument ustanawiający to pełnomocnictwo ma być dołączony do oferty w oryginale. 6. Wymagania dotyczące dokumentów: 6.1. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6.3. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. 6.4. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6.5. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (do oferty Wykonawca dołącza dokumenty aktualne na dzień składania ofert): 1.1. W celu wykonania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 1.2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, które stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1.-1.2. 1.4. Pkt 1.3. ma zastosowanie również w przypadku powierzenia Podwykonawcy części zamówienia. 1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców w postępowaniu oświadczenia, o których mowa w pkt 1.1. i 1.2. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:  oświadczenie, wg treści załącznika nr 4 do SIWZ, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, jeżeli Wykonawcy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, Wykonawca składa w terminie do 3 dni – licząc od dnia zamieszczenia przez zamawiającego, informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści te informacje na stronie internetowej: www.mnzp.pl – w zakładce BIP „Zamówienia publiczne” w pliku pn. ,,Informacja z otwarcia ofert”. 3. Zamawiający NIE zastosuje procedury, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp. 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni. 5. Oferta sporządzona w języku polskim powinna zawierać: 5.1. Główny druk ofertowy – sporządzony przez Wykonawcę – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 5.2. KOSZTORYS OFERTOWY DOTYCZĄCY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – sporządzony przez Wykonawcę – wraz z opisem przedmiotu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do projektu umowy wg SIWZ. 5.3. Dowód wniesienia wadium umożliwiający stwierdzenie, że wadium zostało przekazane Zamawiającemu w terminie wyznaczonym do składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz należy powyższy dokument w oryginale załączyć do oferty w osobnej kopercie lub ,,koszulce’’, a kopia ma stanowić załącznik do oferty potwierdzony za zgodność z oryginałem – rozwiązanie takie jest niezbędne ze względu na konieczność dokonania zwrotu dokumentu. 5.4. Dokument dotyczący wykonawcy składającego ofertę z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, a tym samym składania oświadczenia woli. 5.5. Oświadczenia o których mowa w rozdziale VI pkt. 1.1. i 1.2. SIWZ. 5.6. Oświadczenie wg treści załącznika nr 6 do SIWZ tj. WYKAZ posiadanego doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzonych referencjami. 5.7. Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. 5.8. Zasoby personalne przewidziane do realizacji zamówienia. 5.9. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, wystawiona nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.10. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków, nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed terminem składania ofert. 5.11. Zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne, nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed terminem składania ofert. 5.12. Polisa lub inny dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100.000 zł. 5.13. Zaparafowany projekt umowy. Dodatkowe informacje dotyczące ust. 5.4: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu przepisy ustawy Pzp, mają być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy Wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie; 2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 3) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów w. wym., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, które dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania tych osób; 4) dokumenty, o których mowa w ust. 5.4. mogą być przedstawione w formie kserokopii, ale muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem – przez Wykonawcę; 5) w przypadku podpisywania dokumentów ofertowych przez osoby upoważnione przez Wykonawcę do składania oświadczeń woli w jego imieniu należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów w imieniu Wykonawcy – w oryginale; 6) w przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum oferta oraz wszystkie jej załączniki winny być podpisane przez wszystkich wspólników spółki lub członków konsorcjum albo przez jednego ze wspólników spółki bądź członka konsorcjum upoważnionego na piśmie. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w oryginale lub stanowić urzędowo potwierdzony odpis; 7) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dokument ustanawiający to pełnomocnictwo ma być dołączony do oferty w oryginale. 6. Wymagania dotyczące dokumentów: 6.1. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6.3. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. 6.4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6.5. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.2.2)
W ogłoszeniu jest: Kryteria Znaczenie Wartość ceny brutto ogółem podana w formularzu cenowym dotyczącym przedmiotu zamówienia:60,00 Posiadane doświadczenie: 30,00 Ilość chronionych obiektów na dzień składania ofert na podstawie złożonego oświadczenia z adresami: 10,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Znaczenie Wartość ceny brutto ogółem podana w formularzu cenowym dotyczącym przedmiotu zamówienia:60,00 Doświadczenie personelu: 20,00 Szybkości reakcji grupy interwencyjnej : 20,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-30, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-05, godzina: 12:00,

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content