Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Ogłoszenie o sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Data publikacji: 22 października, 2019
Opublikowane przez: Piotr Styś
Data publikacji: 22 października, 2019
Ostatnio modyfikowane przez: Piotr Styś

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

22-10-2019

Termin składania ofert

31-10-2019

Numer ogłoszenia

1213266

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej (adres jak wyżej), przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera, dostarczyć osobiście na adres siedziby Muzeum widoczny w nagłówku strony w terminie do dnia 31.10.2019 do godz. 10 00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

administracja@mnzp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Kondro

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

797 235 365

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszeniodawcą jest Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu – Partner w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, do którego należy kierować zapytania ofertowe.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem zadania pn.: „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu” realizowane jest przez Gminę Miejską Przemyśl jako Wnioskodawcę oraz Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu jako Partnera w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.
W ramach w/w zadania usługa obejmuje pełnienie czynności związanych z nadzorowaniem prac budowlanych w budynkach przy ul. Serbańskiej 7 oraz Rynek 9 obejmujących :
– przebudowę i remont piwnic w budynku przy Rynek 9,
– wymianę pokrycia dachowego połaci frontowej w budynku przy Rynek 9,
– przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku przy Rynek 9,
– przebudowę i remont pomieszczeń na poziomie I i II piętra w budynku przy ul. Serbańskiej7,
– remont elewacji frontowych w budynkach przy Rynek 9 i ul. Serbańskiej 7.
Inspektor nadzoru zobowiązany będzie do:
– kompleksowego nadzorowania zadania pod względem technicznym, merytorycznym, organizacyjnym i czasowym,
– kontroli zgodności wykonywanych robót m.in. z dokumentacją projektową, wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz zasadami wiedzy inżynierskiej, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z art. 25, Dz.U.2019.0.1186 z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z póz. zmianami.
– koordynowania rozliczeń finansowo-rzeczowych zadania,
– zapewnienia specjalisty branżowego posiadającego stosowne uprawnienia budowlane o specjalności w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Przemyśl Miejscowość: Przemyśl

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem zadania pn.: „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”.

Przedmiot zamówienia

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem zadania pn.: „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”.

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Nie dotyczy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązują się do przedłożenia oświadczenia o posiadaniu niezbędnych uprawnień o odpowiednich specjalnościach budowlanych.

Wiedza i doświadczenie

Oświadczenie wykonawcy o sprawowaniu nadzoru i kontroli nad robotami remontowo budowlanymi przy budynkach zabytkowych i budynkach o kubaturze nie mniejszej niż 5000 m3.

Potencjał techniczny

Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu dysponowania osobami posiadającymi niezbędną wiedzę, uprawnienia branżowe oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu o stabilnej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Niezaleganie z opłatami względem US oraz ZUS.

Dodatkowe warunki

Brak

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenia o posiadaniu niezbędnych uprawnień o odpowiednich specjalnościach budowlanych.
2. Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu dysponowania osobami posiadającymi niezbędną wiedzę, uprawnienia branżowe oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia.
3. Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu o stabilnej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Niezaleganie z opłatami względem US oraz ZUS.
4. Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Najniższa cena 100%

Wykluczenia

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z beneficjentem, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w pkt 5 lit. g lub h. W przypadku celu tematycznego 14 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą Instytucji Zarządzającej RPO WP. Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w pkt 5 lit. a – f lub i – l jest dopuszczalne za zgodą Instytucji Zarządzającej RPO WP,
Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

Adres

rynek Rynek 1

37-700 Przemyśl

podkarpackie , Przemyśl

Numer telefonu

166786820

Fax

166786449

NIP

7952319592

Tytuł projektu

Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu

Numer projektu

RPPK.06.03.00-18-0045/18-00

Inne źródła finansowania

Ogłoszeniodawcą jest Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu – Partner w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, do którego należy kierować zapytania ofertowe.

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content