Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Data publikacji: 31 października, 2018
Opublikowane przez: Piotr Styś
Data publikacji: 31 października, 2018
Ostatnio modyfikowane przez: Piotr Styś

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

DYREKTOR MUZEUM NARODOWEGO

ZIEMI PRZEMYSKIEJ W PRZEMYŚLU

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Przemyślu

przy ul. Wałowej 5, stanowiącego własność Muzeum.

 1. Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 26,75 m2z piwnicą o pow. 9,90 m2obj. KW
  nr PR1P/00066517/7 wraz z udziałem 119/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt pod budynkiem oznaczony jako działka nr 648 o pow. 0,012 ha w obr. 207 m. Przemyśla, obj. KW PR1P/00066272/7 oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości – 59 000,00 zł(słownie złotych: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) brutto – wadium 3 000,00 zł brutto.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.

 1. Obciążenie nieruchomości:nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

  4. Przetargustny nieograniczony odbędzie się w dniu 03 grudnia 2018 r., o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, pl. płk Berka Joselewicza 1 pok. nr 2.26.

 2. Warunkiem udziałuw przetargu jest wniesieniewadium w pieniądzu do dnia 26 listopada 2018 r. gotówką w kasie Muzeum przy pl. płk Berka Joselewicza 1, II piętro, pokój nr 2.14,  lub na konto Muzeum – Bank Zachodni WBK SA II O/ Przemyśl
  nr 11 1500 1634 1216 3001 2518 0000 z zaznaczeniem „przetarg ustny nieograniczony, ul. Wałowa 5/4”.

 1. Ogłoszenie o przetarguzostało podane do publicznej wiadomości w tygodniku „Życie Podkarpackie” oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń
  w siedzibie Muzeum przy pl. płk Berka Joselewicza 1, Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 oraz na oficjalnej stronie internetowej MNZP w Przemyślu  w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Dodatkowe informacjeo nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać
  w Dziale Administracji Muzeum w Przemyślu, pl. płk Berka Joselewicza 1, II piętro, pokój nr 2.20, tel. 16-679-30-20, e-mail:administracja@mnzp.pl oraz na stronie Muzeum: http://www.mnzp.pl

Oznaczenie nieruchomości

wg księgi wieczystej

i katastru nieruchomości

 

 

Podmiot ewidencyjny

 

 

Charakter

władania

 

 

Pow. lokalu

[m2]

 

 

Opis

nieruchomości. (lokalu, działki)

 

 

 

Termin i wartość zł wnoszenia wadium

 

 

Informacje

o sprzedaży

1 2 3 4 5 6 7
Dz. nr 648

 

PR1P/00066517/7

 

Muzeum Narodowe

Ziemi Przemyskiej

w Przemyslu

przy pl. płk Berka Joselewicza 1

37-700 Przemyśl

Własność – udział 1/1 26,75

 

9,90

Lokal usytuowany na

2 piętrze kamienicy w zabudowie szeregowej, składający się z kuchni, pokoju, przedpokoju i łazienki.

Lokal posiada pom. przynależne (piwnica) 9,90 m2

Do 14.09.2018 r.

3 500 zł

Sprzedaż w drodze

przetargu nieograniczonego

bez pierwszeństwa pierwokupu (lokal bez najemcy, nie zamieszkany).

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content