Udostępnianie fotografii muzealiów i usługi specjalistyczne

ZARZĄDZENIE nr 8/ 2010 z dnia 23 marca 2010 DYREKTORA MUZEUM NARODOWEGO ZIEMI PRZEMYSKIEJ w sprawie zasad udostępniania fotografii muzealiów i opłat za niektóre specjalistyczne usługi świadczone przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu ze zmianami z dnia 30.08.2015 r.

CZĘŚĆ A

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r., nr 5 poz. 24) i art. 17 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r., nr 13, poz. 123 – tekst jednolity z późn. zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1

 1. Na zamówienie różnorodnych podmiotów Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej świadczy specjalistyczne usługi wynikające ze specyfiki działania określonej w Statucie MNZP i pobiera za nie opłaty w wysokości określonej w niniejszym zarządzeniu.
 2. Odpłatna jest również zgoda Muzeum na udostępnianie jego zbiorów do celów naukowych i komercyjnych oraz na ich publikację w różnorodnych wydawnictwach, sieciach informatycznych, programach radiowych, telewizyjnych i filmowych, w reklamach itp.

§ 2

 1. Każdorazowo na wykonanie specjalistycznej usługi wyraża zgodę Dyrektor MNZP lub jego Zastępcy zależnie od kompetencji po uprzednim złożeniu pisemnego zamówienia i po zapoznaniu się podmiotu zamawiającego z obowiązującym cennikiem i zasadami realizacji zamówienia. Zgoda Dyrektora MNZP i składanie pisemnego zamówienia nie są wymagane w przypadku usług Biblioteki MNZP wymienionych w pkt. V.2 Części B.
 2. Zamówienie zawiera podstawowe informacje o podmiocie zamawiającym, szczegółowe określenie przedmiotu usług i celu wykorzystania danej usługi, formy i terminu zapłaty należności oraz wymogów technicznych, według których zamówienie powinno być zrealizowane.
 3. Zamówienia składa się w formie pisemnej – dokument papierowy opatrzony podpisem zamawiającego, lub elektronicznie – wówczas przesyła się zeskanowaną wersję podpisanego dokumentu, lub jego wersję w formie zapisu w PDF, a następnie dosyła pocztą podpisane zamówienie (dokument papierowy). Można tez złożyć zamówienie elektronicznie podając zamiast podpisu NIP zamawiającego, a następnie dosłać pocztą podpisane zamówienie (dokument papierowy).
 4. Złożenie zamówienia na usługi wymienione w części B, pkt. II-VIII, jest równoznaczne z akceptacją zasad wykonania usługi oraz opłat za usługę i nie wymaga odrębnych umów.

§ 3

 1. Opłaty za realizację zamówień ustalane są według cennika opłat dołączonych do niniejszego zarządzenia (Część B).
 2. Opłaty ustala Dyrektor MNZP przy udziale Zastępców Dyrektora zależnie od kompetencji oraz Dział Finansowo-Księgowy MNZP. Współpracują z nimi w tym zakresie: Główny Inwentaryzator i działy merytoryczne (w przypadku udostępnień zbiorów i fotografii) oraz Dział Administracji (w przypadku realizacji zamówień leżących w kompetencjach Działu Administracji). W przypadku udostępnień z Biblioteki MNZP nie wymagających zgody Dyrektora MNZP za prawidłowe ustalenie opłat odpowiedzialny jest Kierownik Biblioteki MNZP.
 3. Opłaty za realizację zmówienia podmiot zamawiający uiszcza w PLN na podstawie faktury przelewem na rachunek bankowy MNZP nr 11150016341216300125180000 lub gotówką przez kasę fiskalną w punktach sprzedaży MNZP, w gmachu głównym, bądź oddziałach MNZP.
 4. W rozliczeniach z zamawiającymi, którzy przebywają za granicą dopuszczalne jest wnoszenie opłat w każdej walucie wymienialnej, przelewem na rachunek bankowy Muzeum:(IBAN) PL 11150016341216300125180000 przeliczonej według kursu złotego ustalonego przez Narodowy Bank Polski według daty wpływu na rachunek wierzyciela.
 5. Opłaty za realizację zamówień z Biblioteki MNZP dokonuje się poprzez kasy fiskalne znajdujące się w oddziałach i gmachu głównym MNZP.

§ 4

 1. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po wniesieniu stosownej opłaty przez zamawiającego.
 2. Jeżeli pisemnie określony jest termin i wysokość wniesienia stosownej opłaty (np. na fakturze wystawionej przez MNZP dla zamawiającego), to realizacja zamówienia może nastąpić przed jej wniesieniem.
 3. Po wpłynięciu i w czasie realizacji zamówienia MNZP powinno mieć możliwość telefonicznego lub elektronicznego kontaktu z podmiotem zamawiającym usługę.

§ 5

W przypadkach spornych wynikłych z realizacji zamówień i umów zawartych pomiędzy podmiotami zamawiającymi a MNZP stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego i właściwość miejscową i rzeczową Sądu w Przemyślu.

CZĘŚĆ B

 1. Zasady udostępniania fotografii i obiektów muzealnych do fotografowania i filmowania oraz zbiorów specjalnych Biblioteki MNZP:
  1. Fotografie i obiekty muzealne do fotografowania/filmowania udostępniane są po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora MNZP i za wiedzą Głównego Inwentaryzatora/Działu Inwentaryzacji MNZP, gdzie prowadzona jest odpowiednia ewidencja udostępnień.
  2. Zamówienie (może być także złożone elektronicznie §2, p. 3) powinno zawierać:
   1. pełne dane osoby lub instytucji: imię i nazwisko/nazwę, adres, telefon/e-mail, NIP (w wersji elektronicznej)/podpis zamawiającego,
   2. pełne dane techniczne dotyczące fotografii: nazwę obiektu (-ów), jeśli fotografia w zapisie cyfrowym to: rozdzielczość, typ zapisu; np. jpg, tiff; ) lub wymiary odbitki
   3. szczegółowe dane dotyczące późniejszego przeznaczenia zamawianej fotografii lub wykonanej przez siebie fotografii/filmu obiektu udostępnionego przez MNZP:
    1. do użytku prywatnego bez prawa do publikacji,
    2. do badań naukowych bez prawa do publikacji,
    3. do badań naukowych z prawem do jednorazowej publikacji w pracy naukowej (tytuł)
    4. do badań naukowych z prawem do wielokrotnego publikowania w pracach naukowych (tytuły)
    5. do jednorazowej publikacji (tytuł)
    6. do celów komercyjnych (jakich?)
    7. do umieszczenia na ekspozycji muzealnej (miejsce i tytuł ekspozycji)
    8. inne (jakie? np. reklama)
  3. Zamawiający, wykorzystując fotografie ze zbiorów MNZP lub wykonane przez siebie fotografie/filmy, zobowiązany jest do przestrzegania zasad prawa autorskiego, a w szczególności w przypadku wykorzystania fotografii obiektu muzealnego w pracy naukowej, w publikacji, filmie, internecie, na ekspozycji itp., zobowiązany jest do podania podstawowych danych dotyczących obiektu, jego pochodzenia oraz autora fotografii.
  4. Zamawiający nie może udostępniać materiałów przekazanych przez MNZP innym osobom i instytucjom.
  5. Termin udostępnienia obiektów do fotografowania i filmowania ustalany jest z pracownikami odpowiedniego działu MNZP po uzyskaniu zgody Dyrektora MNZP za pośrednictwem Głównego Inwentaryzatora.
  6. Wszystkie stawki podane są w kwocie brutto, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  7. W szczególnych przypadkach Dyrekcja MNZP może zamawiającego zwolnić z opłat, obniżyć stawki opłat, lub też ustalić inny sposób rozliczenia (np. przekazanie dla MNZP ustalonej ilości egzemplarzy publikacji). Zwolnieniu od opłat za udostępnienie do reprodukcji w celach badawczych, dydaktycznych i wystawienniczych podlegają przede wszystkim: muzea oraz osoby przygotowujące prace licencjackie, magisterskie, doktorskie, habilitacyjne inne naukowe (zwolnienia od opłat udziela się pisemnie jedynie dla potrzeb tych prac pod warunkiem, że zamawiający przekaże egzemplarz pracy – gdy jest publikowana, wydruk komputerowy, lub egzemplarz w wersji elektronicznej na płytce CD – do Biblioteki MNZP, gdzie będzie ona udostępniana na zasadach ogólnych).
  8. W uzasadnionych przypadkach Dyrekcja MNZP może odmówić wyrażenia zgody na wykonanie zamówienia bez podania przyczyn odmowy. W szczególnych przypadkach zamówienie może nie być zrealizowane również w wyniku decyzji kustosza odpowiedzialnego za zbiory i decyzji konserwatora, już po uzyskaniu zgody Dyrekcji MNZP (np. ze względu na zły stan zachowania obiektu lub inne przeciwwskazania konserwatorskie).
  9. Pracownicy MNZP są zwolnieni od opłat za udostępnienie fotografii do publikacji naukowych i popularno-naukowych i innych publikacji niekomercyjnych, oraz do publikacji służących promocji MNZP. Pracownicy MNZP zobowiązani są złożyć stosowne zamówienie do Dyrekcji MNZP, która niezwłocznie powiadomi Głównego Inwentaryzatora/Dział Inwentaryzacyjny MNZP o udostępnieniu.
 2. Cennik opłat za odbitki fotograficzne/fotografie w zapisie cyfrowym udostępnione przez MNZP:
  1. Za 1 sztukę; odbitka 10x15 cm zapis cyfrowy, 300 dpi, zapis w JPG:
   1. do użytku prywatnego bez prawa do publikacji – 50 zł,
   2. do badań naukowych bez prawa do publikacji – 50 zł,
   3. do badań naukowych z prawem do jednorazowej publikacji w pracy naukowej – 120 zł
   4. do badań naukowych z prawem do dwukrotnego publikowania w pracach naukowych – 180 zł
   5. do jednorazowej publikacji w prasie i książce nienaukowej – 180 zł
   6. do celów komercyjnych – 250 zł
   7. do umieszczenia na ekspozycji muzealnej – 50-100 zł
   8. inne (np. do umieszczenia w internecie, reklama) – cena do uzgodnienia
    Uwagi:
    • możliwość mniejszych opłat przy zamówieniu większej ilości fotografii (powyżej 5 sztuk) – ok. 20%;
    • nagranie zapisu na płytkę CD – dodatkowo 10 zł.
    • wysyłka pocztą na koszt zamawiającego;
    • wysyłka drogą elektroniczną – bezpłatna;
    • do zamówienia dolicza się w uzasadnionych przypadkach czas trwania kwerendy w zbiorach MNZP (patrz pkt. V).
  2. Za 1 sztukę; odbitka większa niż 10x15 cm, 600 dpi i więcej, zapis w JPG:
   1. do użytku prywatnego bez prawa do publikacji – 50 zł,
   2. do badań naukowych bez prawa do publikacji – 50 zł,
   3. do badań naukowych z prawem do jednorazowej publikacji w pracy naukowej – 150 zł
   4. do badań naukowych z prawem do dwukrotnego publikowania w pracach naukowych – 180 zł
   5. do jednorazowej publikacji w prasie i książce nienaukowej – 200 zł
   6. do celów komercyjnych – 250 zł
   7. do umieszczenia na ekspozycji muzealnej (miejsce i tytuł ekspozycji) – powyżej 100 zł
   8. inne (np. do umieszczenia w internecie, reklama) – cena do uzgodnienia
    Uwagi:
    • możliwość mniejszych opłat przy zamówieniu większej ilości fotografii (powyżej 5 sztuk) – ok. 20%;
    • nagranie zapisu na płytkę CD – dodatkowo 10 zł.
    • wysyłka pocztą na koszt zamawiającego;
    • wysyłka drogą elektroniczną – bezpłatna;
    • do zamówienia dolicza się w uzasadnionych przypadkach czas trwania kwerendy w zbiorach MNZP (patrz: pkt. IV).
 3. Cennik opłat za udostępnienie obiektów muzealnych do fotografowania:
  1. Fotografia wykonana przez zamawiającego, za jedną fotografię jednego obiektu:
   1. do użytku prywatnego bez prawa do publikacji – 50 zł,
   2. do badań naukowych bez prawa do publikacji – 50 zł,
   3. do badań naukowych z prawem do jednorazowej publikacji w pracy naukowej – 120 zł
   4. do badań naukowych z prawem do wielokrotnego publikowania w pracach naukowych – 180 zł
   5. do jednorazowej publikacji w prasie i książce nienaukowej – 200 zł
   6. do celów komercyjnych – 250 zł
   7. do umieszczenia na ekspozycji muzealnej – 50-100 zł
   8. inne (np. do umieszczenia w internecie, reklama) – cena do uzgodnienia 
    Uwagi:
    • możliwość mniejszych opłat przy wykonywaniu większej ilości fotografii (powyżej 5 sztuk) – ok. 20%,
    • w przypadku nadzoru konserwatorskiego/merytorycznego podczas fotografowania opłata wzrasta o 20%,
    • w przypadku konieczności specjalnego przygotowania obiektu do fotografowania opłata wzrasta o 20%,
    • do zamówienia dolicza się w uzasadnionych przypadkach czas trwania kwerendy w zbiorach MNZP(patrz pkt. IV);
    • cennika tego nie stosuje się wobec zwiedzających, którzy wykupili jednorazowe prawo do wykonywania fotografii na ekspozycjach Muzeum (patrz: Regulamin zwiedzania MNZP).
 4. Cennik opłat za kwerendy przeprowadzane przez pracowników merytorycznych w zbiorach MNZP (także w Bibliotece MNZP) i poza MNZP:
  1. Kwerenda w zbiorach MNZP:
   1. do celów prywatnych – 35 zł za 1 godzinę
   2. do celów naukowych – 20 zł za 1 godzinę
   3. na zlecenie muzeów i bibliotek – bezpłatnie
   4. Kwerenda poza MNZP:
   5. do celów prywatnych – 50 zł za 1 godzinę
   6. do celów naukowych – 30 zł za 1 godzinę
   7. na zlecenie muzeów i bibliotek – 20 zł za 1 godzinę
 5. Zasady udostępniania do fotografowania/skanowania i kserowania zbiorów Biblioteki MNZP i cennik opłat:
  1. Udostępnianie zbiorów specjalnych Biblioteki MNZP odbywa się na zasadach określonych w pkt. I. 1-9 i pkt. IV, a ceny opłat za fotografie/skany i filmowanie zbiorów specjalnych nalicza się wg pkt. II-III.
  2. Pozostałe zbiory Biblioteki MNZP udostępniane są do fotografowania/skanowania i kserowania na podstawie złożonego ustnie zamówienia i po wyrażeniu zgody przez Kierownika Biblioteki MNZP, lub osobę zastępującą kierownika.
  3. W uzasadnionych przypadkach Kierownik Biblioteki MNZP może odmówić wyrażenia zgody na wykonanie zamówienia bez podania przyczyn odmowy.
  4. Cennik opłat za zapis cyfrowy jednej strony książki lub dokumentu ze zbiorów Biblioteki MNZP (zapis w JPG):
   1. rozdzielczość 300 dpi bez prawa do publikacji – 10 zł
   2. rozdzielczość 600 dpi i więcej bez prawa do publikacji – 15 zł
   3. za prawo do publikacji w tekście naukowym opłata wzrasta o 50%
   4. za prawo do użycia fotografii do przedsięwzięć o charakterze komercyjnym opłata wzrasta o 300%
   5. opłata za nagranie na płytce CD – 5 zł od płytki
   6. wysyłanie nagranej płytki pocztą na koszt zamawiającego
   7. wysłanie drogą elektroniczną jest bezpłatne
  5. Cennik opłat za kserokopię jednej strony książki, mapy, czasopisma, dokumentu itp. ze zbiorów Biblioteki MNZP:
   1. wydawnictwa i zbiory sprzed 1945 roku:
    • format A-4 – 1,50 zł
    • format A-3 – 3 zł
   2. wydawnictwa i zbiory z 1945 roku i późniejsze, do dnia dzisiejszego:
    • format A-4 – 0,60 zł
    • format A-3 – 1,20 zł
   3. pracownicy MNZP są zwolnieni od opłat:
    • jeżeli ilość stron nie przekracza 5 w formacie A-4
    • jeżeli ilość stron nie przekracza 3 w formacie A-3
    • za większą ilość stron nalicza się 50% opłat z ppkt. a i b
  6. Opłaty za zamówienia złożone ustnie uiszcza się w punkcie sprzedaży w budynku głównym MNZP poprzez kasę fiskalną.
 6. Cennik opłat za udostępnienie sali audiowizualnej w głównym budynku MNZP
  1. Wynajem na imprezy okolicznościowe:
   1. czas od 1 do 4 godzin – 500 zł
   2. czas powyżej 4 godzin – za każdą następną godzinę – 50 zł
   3. czas od 1 do 4 godzin z nagłośnieniem lub/i rzutnikiem multimedialnym (obsługuje pracownik MNZP) – dodatkowo 100 zł
   4. czas powyżej 4 godzin z nagłośnieniem lub/i rzutnikiem multimedialnym (obsługuje pracownik MNZP) – dodatkowo 30 zł za każdą następną godzinę
  2. Wynajem na sesje naukowe:
   1. niezależnie od czasu trwania i możliwości korzystania z urządzeń – 500 zł za jeden dzień
    Uwaga:
    Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne zniszczenia dokonane podczas wynajmu sali. Salę przekazuje się i przyjmuje protokolarnie.
 7. Cennik opłat za udostępnienie sali konferencyjnej w głównym budynku MNZP:
  1. Wynajem na imprezy okolicznościowe:
   1. czas od 1 do 4 godzin – 100 zł
   2. czas powyżej 4 godzin – za każdą następną godzinę – 30 zł
    Uwaga:
    Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne zniszczenia dokonane podczas wynajmu sali. Salę przekazuje się i przyjmuje protokolarnie.
 8. Cennik opłat za pokoje gościnne w budynkach MNZP:
  1. Wynajem pokoju gościnnego w głównym gmachu MNZP (pl. Berka Joselewicza 1)– 60 zł za dobę (doba hotelowa zaczyna się o 12.00).
  2. Zniżka opłat w wysokości 50 % przysługuje pracownikom muzeów.
  3. Z opłaty tej każdorazowo mogą być zwolnione decyzją Dyrektora MNZP osoby i instytucje współpracujące z MNZP.
   Uwaga:
   Najemca powinien przestrzegać regulaminu wynajmowania pokoi gościnnych MNZP i ponosi pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne zniszczenia dokonane podczas wynajmu pokoju.
 9. W przypadku, gdy wartość zamówienia na usługi wymienione w części B punkt II, III, IV, V, VI, VII i VIII przekracza kwotę 3000 zł, zawierana jest odrębna pisemna umowa z podmiotem zamawiającym. W pozostałych przypadkach złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją zasad wykonania usługi i opłat za usługę.
 10. Warunki udostępnienia innych sal i pomieszczeń muzealnych, w tym pomieszczeń pracowni konserwatorskiej i znajdujących się w nich urządzeń, ustalane są każdorazowo odrębną pisemną umową z podmiotem zamawiającym.
 11. Warunki wynajmu samochodów będących w dyspozycji MNZP (w tym samochodu dostawczego z klimatyzacją) ustalane są każdorazowo odrębną pisemną umową z podmiotem zamawiającym zgodnie z kalkulacją MNZP.
 12. Warunki wykonania innych specjalistycznych usług przez MNZP ustalane są każdorazowo odrębną pisemną umową z podmiotem zamawiającym.
 13. Zarządzenie jest dostępne dla podmiotów zamawiających na stronie internetowej MNZP i we wszystkich oddziałach MNZP.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 2010 i z tym dniem tracą moc inne zarządzenia Dyrektora MNZP dotyczące opłat uregulowanych w niniejszym zarządzeniu.