Zamówienia Publiczne

Dodał: Piotr Styś
Dnia: 07 listopada 2019
Ostatnio zmieniony przez:
Dnia: 15 listopada 2019
Dodał: Piotr Styś
Dnia: 22 października 2019
Ostatnio zmieniony przez:
Dnia: 20 listopada 2019

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

22-10-2019

Termin składania ofert

31-10-2019

Numer ogłoszenia

1213266

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej (adres jak wyżej), przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera, dostarczyć osobiście na adres siedziby Muzeum widoczny w nagłówku strony w terminie do dnia 31.10.2019 do godz. 10 00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

administracja@mnzp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Kondro

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

797 235 365

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszeniodawcą jest Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu - Partner w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, do którego należy kierować zapytania ofertowe.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem zadania pn.: „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu” realizowane jest przez Gminę Miejską Przemyśl jako Wnioskodawcę oraz Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu jako Partnera w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.
W ramach w/w zadania usługa obejmuje pełnienie czynności związanych z nadzorowaniem prac budowlanych w budynkach przy ul. Serbańskiej 7 oraz Rynek 9 obejmujących :
- przebudowę i remont piwnic w budynku przy Rynek 9,
- wymianę pokrycia dachowego połaci frontowej w budynku przy Rynek 9,
- przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku przy Rynek 9,
- przebudowę i remont pomieszczeń na poziomie I i II piętra w budynku przy ul. Serbańskiej7,
- remont elewacji frontowych w budynkach przy Rynek 9 i ul. Serbańskiej 7.
Inspektor nadzoru zobowiązany będzie do:
- kompleksowego nadzorowania zadania pod względem technicznym, merytorycznym, organizacyjnym i czasowym,
- kontroli zgodności wykonywanych robót m.in. z dokumentacją projektową, wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz zasadami wiedzy inżynierskiej, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z art. 25, Dz.U.2019.0.1186 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z póz. zmianami.
- koordynowania rozliczeń finansowo-rzeczowych zadania,
- zapewnienia specjalisty branżowego posiadającego stosowne uprawnienia budowlane o specjalności w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Przemyśl Miejscowość: Przemyśl

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem zadania pn.: „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”.

Przedmiot zamówienia

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem zadania pn.: „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”.

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Nie dotyczy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązują się do przedłożenia oświadczenia o posiadaniu niezbędnych uprawnień o odpowiednich specjalnościach budowlanych.

Wiedza i doświadczenie

Oświadczenie wykonawcy o sprawowaniu nadzoru i kontroli nad robotami remontowo budowlanymi przy budynkach zabytkowych i budynkach o kubaturze nie mniejszej niż 5000 m3.

Potencjał techniczny

Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu dysponowania osobami posiadającymi niezbędną wiedzę, uprawnienia branżowe oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu o stabilnej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Niezaleganie z opłatami względem US oraz ZUS.

Dodatkowe warunki

Brak

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenia o posiadaniu niezbędnych uprawnień o odpowiednich specjalnościach budowlanych.
2. Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu dysponowania osobami posiadającymi niezbędną wiedzę, uprawnienia branżowe oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia.
3. Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu o stabilnej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Niezaleganie z opłatami względem US oraz ZUS.
4. Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Najniższa cena 100%

Wykluczenia

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z beneficjentem, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w pkt 5 lit. g lub h. W przypadku celu tematycznego 14 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą Instytucji Zarządzającej RPO WP. Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w pkt 5 lit. a - f lub i - l jest dopuszczalne za zgodą Instytucji Zarządzającej RPO WP,
Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

Adres

rynek Rynek 1

37-700 Przemyśl

podkarpackie , Przemyśl

Numer telefonu

166786820

Fax

166786449

NIP

7952319592

Tytuł projektu

Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu

Numer projektu

RPPK.06.03.00-18-0045/18-00

Inne źródła finansowania

Ogłoszeniodawcą jest Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu - Partner w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, do którego należy kierować zapytania ofertowe.

 

 

 

 

Dodał: Piotr Krzeszowski
Dnia: 11 października 2019
Ostatnio zmieniony przez:
Piotr Krzeszowski
Dnia: 10 stycznia 2020

Pliki do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert

1. SIWZ. - Aktualizacja 25.11.2019

2. Projekt budowlany.

3. Przedmiar robót. - Aktualizacja 25.11.2019

4. STWIOR.

5. Pytania od Wykonawców.

6. Pytania i odpowiedzi cz. 2.

7. Odpowiedzi na pytania Wykonawców.

8. Rysunek balustrady p. 4

Ogłoszenie nr 540277463-N-2019 z dnia 19-12-2019 r.

Przemyśl:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 608334-N-2019
Data: 11/10/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - MNZP w Przemyślu, Krajowy numer identyfikacyjny 65096474300000, ul. pl. płk. Berka Joselewicza  1, 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 679 30 00, e-mail mnzp@autograf.pl, faks 016 679 30 10.
Adres strony internetowej (url): https://mnzp.pl/bip/pl/zawartosc-zamowienia-publiczne

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-29, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-10, godzina: 12:00Ogłoszenie nr 608334-N-2019 z dnia 2019-10-11 r.

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - MNZP w Przemyślu: Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Podziemna Trasa Turystyczna w PrzemyśluO zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - MNZP w Przemyślu, krajowy numer identyfikacyjny 65096474300000, ul. pl. płk. Berka Joselewicza  1 , 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 679 30 00, e-mail mnzp@autograf.pl, faks 016 679 30 10.
Adres strony internetowej (URL): www.mnzp.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa Instytucja Kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
https://mnzp.pl/bip/pl/zawartosc-zamowienia-publiczne


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
https://mnzp.pl/bip/pl/zawartosc-zamowienia-publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Listownie
Adres:
Na Adres: Plac Płk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu
Numer referencyjny: ADM.261.8.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
n/d
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
n/d


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych realizowanych przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu będącym Partnerem projektu. Zakres prac obejmuje przebudowę i remont piwnic budynku Rynek 9 oraz wybranych pomieszczeń I i II piętra budynku przy ul. Serbańskiej 7 z wykonaniem przebicia w ścianie fundamentowej budynku Rynek 9, remont elewacji frontowych budynków Rynek 9 i Serbańska 7, wymiana pokrycia dachu połaci frontowej budynku Rynek 9, z przebudową wewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr 730 obręb 207, j. ewid.186201_1 M. Przemyśl. Szczegółowy zakres i sposób realizacji zamówienia określają Załączniki do SIWZ tj. w szczególności dokumentacja projektowa w skład, której wchodzi: 1) Projekt budowlany, 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 3) Przedmiar robót,

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111300-1

45262500-6

45262300-4

45261210-9

45421146-9

45421141-4

45410000-4

45421000-4

45432100-5

45442100-8

45262100-2

45400000-1

45300000-0

45310000-3

45311000-0

45315100-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-09-30

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia

2021-09-30


II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji przedmiotu zamówienia rozpoczęcie: 7 (siedem) dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy (wg projektu stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ); – zakończenie: 30 września 2021r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował co najmniej: - jedną osobą posiadającą uprawnienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń, a także posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu co najmniej 1 raz funkcji kierownika budowy w zakresie robót budowlanych o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m³ pełniącą funkcję kierownika budowy; - minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych;
Informacje dodatkowe Więcej informacji w SIWZ
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność finansową i ekonomiczną, jeżeli przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
Informacje dodatkowe Więcej informacji w SIWZ
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną w zakresie doświadczenia zapewniającą należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie, remoncie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej lub budownictwa mieszkaniowego o wartości minimum 500 000,00 zł. i kubaturze powyżej 1000 m3 wraz z instalacjami wewnętrznymi, potwierdzone dowodami wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, określające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Więcej informacji w SIWZ

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ na: „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ na: „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ na: „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert, tj.: w terminie określonym w rozdziale XI – SIWZ. 2. Wartość wadium: 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu przelewem na konto zamawiającego nr: 11 1500 1634 1216 3001 2518 0000 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm. ). 4. Zamawiający zwróci wadium z uwzględnieniem zapisów treści art. 46 ustawy Pzp. W przypadku wadium wniesionego w formie pieniądza uznaje się, że zostaje wniesione w dniu uznania rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie

Wartość zamówienia ogółem podana w formularzu cenowym dot. przedmiotu zamówienia60,00

„Doświadczenie kierownika budowy”20,00

Deklarowany okres gwarancji za wady - podawany w pełnych miesiącach – licząc od daty odbioru końcowego / protokołu odbioru robót: – min okres: 36 miesięcy,20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-10, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 


 


 

Dodał: Piotr Styś
Dnia: 18 września 2019
Ostatnio zmieniony przez:
Dnia: 28 października 2019

Ogłoszenie Przetargu

Dyrektor

Muzeum Narodowego

Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie

lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Przemyślu

przy ul. Wałowej 5, stanowiącego własność Muzeum.

 

 1. Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 26,75 m2 z piwnicą o pow.9,90 m2 obj. KW nr PR1P/00066517/7 wraz z udziałem 119/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt pod budynkiem oznaczony jako działka nr 648 o pow. 0,012 ha w obr. 207 m. Przemyśla, obj. KW PR1P/00066272/7 oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości – 55 000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) brutto. Wadium – 3 000,00 zł ( trzy tysiące złotych 00/100) brutto.

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2017 r. poz.1221 z póżn.zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.

 

 1. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

 1. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 21.10.2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum Narodowego ziemi Przemyskiej w Przemyślu, pl. płk Berka Joselewicza 1 pok. nr 2.26.

 

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do dnia 16.10.2019 r. gotówką w kasie Muzeum przy pl. płk Berka Joselewicza 1, II piętro, pokój nr 2.14 lub na konto Muzeum -  Santander Bank Polska S.A. 11 1500 1634 1216 3001 2518 0000 z zaznaczeniem „przetarg ustny nieograniczony ul. Wałowa 5/4.

 

 1. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości w tygodniku „Życie Podkarpackie” oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń
  w siedzibie Muzeum przy pl. płk Berka Joselewicza 1, Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 oraz na oficjalnej stronie internetowej MNZP https://mnzp.pl/bip/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 1. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać
  w Dziale Administracji Muzeum w Przemyślu, pl. płk Berka Joselewicza 1, II piętro, pokój nr 2.20, tel. 16-679-30-20, kom. 797 235 365 e-mail: administaracja@mnzp.pl  oraz na stronie Muzeum: http//www.mnzp.pl

 

Oznaczenie

nieruchomości

wg księgi

wieczystej

i katastru

nieruchomość

Przedmiot

ewidencji

Charakter

władania

Pow.

lokalu

[m2]

Opis

nieruchomości

(lokalu, działki)

Termin

i wartość

zł wnoszenia

wadium

Informacja

o sprzedaży

1

2

3

4

5

6

7

Dz.nr 648

PR1P/00066517/7

Muzeum Narodowe

Ziemi

Przemyskiej w Przemyślu

przy pl. płk Berka Joselewicza 1 37-700 Przemyśl

Własność

- udział 1/1

26,75

 

9,90

Lokal usytuowany na 2 piętrze kamienicy w zabudowie szeregowej, składający się z kuchni, pokoju, przedpokoju i łazienki. Lokal posiada pom. przynależne

(piwnica) 9,9 m2

Do 16.10.2019

3 000 zł

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego bez pierwszeństwa pierwokupu (lokal bez najemcy, nie zamieszkany).

Informacja o zakończonym przetargu:

1) Informacja.docx

 

 

 

Dodał: Piotr Krzeszowski
Dnia: 08 stycznia 2018
Ostatnio zmieniony przez:
Piotr Krzeszowski
Dnia: 11 października 2019