Zamówienia Publiczne

Dodał: Piotr Styś
Dnia: 15 listopada 2019
Ostatnio zmieniony przez:
Piotr Krzeszowski
Dnia: 15 listopada 2019

Ogłoszenie nr 622969-N-2019 z dnia 2019-11-15 r.
Pliki do pobrania:

1. SIWZ.

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - MNZP w Przemyślu: Usługa ochrony osób i mienia świadczona dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - MNZP w Przemyślu, krajowy numer identyfikacyjny 65096474300000, ul. pl. płk. Berka Joselewicza  1 , 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 679 30 00, e-mail mnzp@autograf.pl, faks 016 679 30 10.
Adres strony internetowej (URL): https://mnzp.pl/bip/pl/zawartosc-zamowienia-publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne https://mnzp.pl/bip/pl/zawartosc-zamowienia-publiczne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa Instytucja Kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
https://mnzp.pl/bip/pl/zawartosc-zamowienia-publiczne


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
https://mnzp.pl/bip/pl/zawartosc-zamowienia-publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Listownie
Adres:
Na Adres: Plac Płk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ochrony osób i mienia świadczona dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
Numer referencyjny: ADM.261.13.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi ochroniarskie, wykonywane dla MNZP na podstawie i zgodnie z przepisami:  ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 ze zm.);  rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. z 2014 r. poz. 1240);  obwieszczenia Ministra Kultury z 31 października 2001 r. w sprawie nadania Regulaminu ogólnych warunków i trybu wykonywania ochrony muzeów i innych jednostek organizacyjnych podlegających obowiązkowej ochronie, podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Kultury (Dz. Urz. Nr 5, poz. 77);  Planu ochrony Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. 2. Ochrona stała – realizowana nieprzerwanie przez całą dobę i 7 dni w tygodniu przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, w ramach jednoosobowej obsady, na posterunku z obowiązkiem wykonywania obchodów. 3. Ochrona czasowa – realizowana w godzinach udostępniania publicznie wystaw i zbiorów, od wtorku do niedzieli, tj.: 39 godzin tygodniowo przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, w ramach jednoosobowej obsady, wykonywana metodą patrolową. 4. Stały dozór sygnałów alarmowych – realizowany nieprzerwanie przez całą dobę i 7 dni w tygodniu, polegający na nadzorowaniu i monitorowaniu sygnałów alarmów włamaniowych, pożarowych oraz napadowych do zewnętrznego uzbrojonego stanowiska interwencyjnego z systemów alarmowych zainstalowanych w siedmiu obiektach zamawiającego. 5. Ochrona realizowana nieprzerwanie przez całą dobę i 7 dni w tygodniu – polegająca na zapewnieniu użycia uzbrojonych grup interwencyjnych (min. 2 osoby) w sytuacji zasygnalizowanego zagrożenia z obiektów Zamawiającego. Wymagany czas dojazdu grupy interwencyjnej – wskazany w ofercie (maksymalnie 14 minut). 6. Ochrona okazjonalna – polegająca na zapewnieniu przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne: konwojów zbiorów, zabezpieczania imprez lub innych sytuacji nadzwyczajnych wymagających ochrony (na podstawie dodatkowego zlecenia według ustalonej stawki godzinowej podanej w formularzu ofertowym). 7. Wymagane od Wykonawcy wyposażenie obowiązujące na terenie MNZP: broń palna bojowa z amunicją, paralizator elektryczny, pałka obronna wielofunkcyjna, kajdanki, telefon komórkowy, system kontroli obchodów z obowiązkiem montażu, sejf do przechowywania broni i amunicji, latarka, maska przeciwgazowa; opatrunki osobiste, materiały niezbędne do prowadzenia dokumentacji. Ilości i rodzaj wymaganego wyposażenie zostaną ujawnione niezwłocznie na wniosek oferenta przesłany na adres poczty elektronicznej: h.kosmider@mnzp.pl Wniosek powinien zawierać informacje pozwalające stwierdzić, że oferent prowadzi działalność gospodarczą w dziedzinie ochrony osób i mienia oraz zobowiązanie do zachowania w tajemnicy otrzymanych informacji.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Należy posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 ze zm.)– aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Należy przedłożyć: 1) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków – wystawionego nie wcześniej niż 3 (trzy) miesięcy przed terminem składania ofert; 2) zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne – wystawionego nie wcześniej niż 3 (trzy) miesięcy przed terminem składania ofert; 3) dokument dotyczący wykonawcy składającego ofertę z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); 4) polisę lub inny dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100.000 zł na okres trwania zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Należy posiadać zasoby personalne gwarantujące realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert, tj.: w terminie określonym w rozdziale XI – SIWZ. 2. Wartość wadium: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu na konto zamawiającego nr: 11 1500 1634 1216 3001 2518 0000 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 5. Zamawiający zwróci wadium z uwzględnieniem zapisów treści art. 46 ustawy Pzp. Terminem wniesienia wadium w formie pieniądza jest termin wpływu na konto ZAMAWIAJĄCEGO


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena za realizację zamówienia 60,00
doświadczenie personelu 20,00
szybkości reakcji grupy interwencyjnej 20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-26, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

OWYCH

Dodał: Piotr Styś
Dnia: 07 listopada 2019
Ostatnio zmieniony przez:
Dnia: 15 listopada 2019
Dodał: Piotr Styś
Dnia: 22 października 2019
Ostatnio zmieniony przez:
Dnia: 05 listopada 2019

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

22-10-2019

Termin składania ofert

31-10-2019

Numer ogłoszenia

1213266

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej (adres jak wyżej), przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera, dostarczyć osobiście na adres siedziby Muzeum widoczny w nagłówku strony w terminie do dnia 31.10.2019 do godz. 10 00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

administracja@mnzp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Kondro

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

797 235 365

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszeniodawcą jest Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu - Partner w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, do którego należy kierować zapytania ofertowe.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem zadania pn.: „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu” realizowane jest przez Gminę Miejską Przemyśl jako Wnioskodawcę oraz Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu jako Partnera w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.
W ramach w/w zadania usługa obejmuje pełnienie czynności związanych z nadzorowaniem prac budowlanych w budynkach przy ul. Serbańskiej 7 oraz Rynek 9 obejmujących :
- przebudowę i remont piwnic w budynku przy Rynek 9,
- wymianę pokrycia dachowego połaci frontowej w budynku przy Rynek 9,
- przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku przy Rynek 9,
- przebudowę i remont pomieszczeń na poziomie I i II piętra w budynku przy ul. Serbańskiej7,
- remont elewacji frontowych w budynkach przy Rynek 9 i ul. Serbańskiej 7.
Inspektor nadzoru zobowiązany będzie do:
- kompleksowego nadzorowania zadania pod względem technicznym, merytorycznym, organizacyjnym i czasowym,
- kontroli zgodności wykonywanych robót m.in. z dokumentacją projektową, wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz zasadami wiedzy inżynierskiej, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z art. 25, Dz.U.2019.0.1186 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z póz. zmianami.
- koordynowania rozliczeń finansowo-rzeczowych zadania,
- zapewnienia specjalisty branżowego posiadającego stosowne uprawnienia budowlane o specjalności w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Przemyśl Miejscowość: Przemyśl

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem zadania pn.: „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”.

Przedmiot zamówienia

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem zadania pn.: „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”.

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Nie dotyczy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązują się do przedłożenia oświadczenia o posiadaniu niezbędnych uprawnień o odpowiednich specjalnościach budowlanych.

Wiedza i doświadczenie

Oświadczenie wykonawcy o sprawowaniu nadzoru i kontroli nad robotami remontowo budowlanymi przy budynkach zabytkowych i budynkach o kubaturze nie mniejszej niż 5000 m3.

Potencjał techniczny

Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu dysponowania osobami posiadającymi niezbędną wiedzę, uprawnienia branżowe oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu o stabilnej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Niezaleganie z opłatami względem US oraz ZUS.

Dodatkowe warunki

Brak

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenia o posiadaniu niezbędnych uprawnień o odpowiednich specjalnościach budowlanych.
2. Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu dysponowania osobami posiadającymi niezbędną wiedzę, uprawnienia branżowe oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia.
3. Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu o stabilnej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Niezaleganie z opłatami względem US oraz ZUS.
4. Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Najniższa cena 100%

Wykluczenia

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z beneficjentem, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w pkt 5 lit. g lub h. W przypadku celu tematycznego 14 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą Instytucji Zarządzającej RPO WP. Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w pkt 5 lit. a - f lub i - l jest dopuszczalne za zgodą Instytucji Zarządzającej RPO WP,
Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

Adres

rynek Rynek 1

37-700 Przemyśl

podkarpackie , Przemyśl

Numer telefonu

166786820

Fax

166786449

NIP

7952319592

Tytuł projektu

Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu

Numer projektu

RPPK.06.03.00-18-0045/18-00

Inne źródła finansowania

Ogłoszeniodawcą jest Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu - Partner w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, do którego należy kierować zapytania ofertowe.

 

 

 

 

Dodał: Piotr Krzeszowski
Dnia: 11 października 2019
Ostatnio zmieniony przez:
Piotr Krzeszowski
Dnia: 06 listopada 2019

Pliki do pobrania:

1. SIWZ.

2. Projekt budowlany.

3. Przedmiar robót.

4. STWIOR.

5. Pytania od Wykonawców.

6. Odpowiedzi na pytania Wykonawców.

7. Rysunek balustrady p. 4

Przemyśl:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 608334-N-2019
Data: 11/10/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - MNZP w Przemyślu, Krajowy numer identyfikacyjny 65096474300000, ul. pl. płk. Berka Joselewicza  1, 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 679 30 00, e-mail mnzp@autograf.pl, faks 016 679 30 10.
Adres strony internetowej (url): https://mnzp.pl/bip/pl/zawartosc-zamowienia-publiczne

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-29, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-28, godzina: 12:00,Ogłoszenie nr 608334-N-2019 z dnia 2019-10-11 r.

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - MNZP w Przemyślu: Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Podziemna Trasa Turystyczna w PrzemyśluO zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - MNZP w Przemyślu, krajowy numer identyfikacyjny 65096474300000, ul. pl. płk. Berka Joselewicza  1 , 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 679 30 00, e-mail mnzp@autograf.pl, faks 016 679 30 10.
Adres strony internetowej (URL): www.mnzp.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa Instytucja Kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
https://mnzp.pl/bip/pl/zawartosc-zamowienia-publiczne


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
https://mnzp.pl/bip/pl/zawartosc-zamowienia-publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Listownie
Adres:
Na Adres: Plac Płk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu
Numer referencyjny: ADM.261.8.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
n/d
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
n/d


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych realizowanych przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu będącym Partnerem projektu. Zakres prac obejmuje przebudowę i remont piwnic budynku Rynek 9 oraz wybranych pomieszczeń I i II piętra budynku przy ul. Serbańskiej 7 z wykonaniem przebicia w ścianie fundamentowej budynku Rynek 9, remont elewacji frontowych budynków Rynek 9 i Serbańska 7, wymiana pokrycia dachu połaci frontowej budynku Rynek 9, z przebudową wewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr 730 obręb 207, j. ewid.186201_1 M. Przemyśl. Szczegółowy zakres i sposób realizacji zamówienia określają Załączniki do SIWZ tj. w szczególności dokumentacja projektowa w skład, której wchodzi: 1) Projekt budowlany, 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 3) Przedmiar robót,

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111300-1

45262500-6

45262300-4

45261210-9

45421146-9

45421141-4

45410000-4

45421000-4

45432100-5

45442100-8

45262100-2

45400000-1

45300000-0

45310000-3

45311000-0

45315100-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-09-30

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia

2021-09-30


II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji przedmiotu zamówienia rozpoczęcie: 7 (siedem) dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy (wg projektu stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ); – zakończenie: 30 września 2021r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował co najmniej: - jedną osobą posiadającą uprawnienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń, a także posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu co najmniej 1 raz funkcji kierownika budowy w zakresie robót budowlanych o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m³ pełniącą funkcję kierownika budowy; - minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych;
Informacje dodatkowe Więcej informacji w SIWZ
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność finansową i ekonomiczną, jeżeli przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
Informacje dodatkowe Więcej informacji w SIWZ
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną w zakresie doświadczenia zapewniającą należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie, remoncie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej lub budownictwa mieszkaniowego o wartości minimum 500 000,00 zł. i kubaturze powyżej 1000 m3 wraz z instalacjami wewnętrznymi, potwierdzone dowodami wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, określające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Więcej informacji w SIWZ

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ na: „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ na: „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ na: „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert, tj.: w terminie określonym w rozdziale XI – SIWZ. 2. Wartość wadium: 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu przelewem na konto zamawiającego nr: 11 1500 1634 1216 3001 2518 0000 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm. ). 4. Zamawiający zwróci wadium z uwzględnieniem zapisów treści art. 46 ustawy Pzp. W przypadku wadium wniesionego w formie pieniądza uznaje się, że zostaje wniesione w dniu uznania rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie

Wartość zamówienia ogółem podana w formularzu cenowym dot. przedmiotu zamówienia60,00

„Doświadczenie kierownika budowy”20,00

Deklarowany okres gwarancji za wady - podawany w pełnych miesiącach – licząc od daty odbioru końcowego / protokołu odbioru robót: – min okres: 36 miesięcy,20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-29, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 


 


 

Dodał: Piotr Styś
Dnia: 18 września 2019
Ostatnio zmieniony przez:
Dnia: 28 października 2019

Ogłoszenie Przetargu

Dyrektor

Muzeum Narodowego

Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie

lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Przemyślu

przy ul. Wałowej 5, stanowiącego własność Muzeum.

 

 1. Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 26,75 m2 z piwnicą o pow.9,90 m2 obj. KW nr PR1P/00066517/7 wraz z udziałem 119/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt pod budynkiem oznaczony jako działka nr 648 o pow. 0,012 ha w obr. 207 m. Przemyśla, obj. KW PR1P/00066272/7 oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości – 55 000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) brutto. Wadium – 3 000,00 zł ( trzy tysiące złotych 00/100) brutto.

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2017 r. poz.1221 z póżn.zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.

 

 1. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

 1. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 21.10.2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum Narodowego ziemi Przemyskiej w Przemyślu, pl. płk Berka Joselewicza 1 pok. nr 2.26.

 

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do dnia 16.10.2019 r. gotówką w kasie Muzeum przy pl. płk Berka Joselewicza 1, II piętro, pokój nr 2.14 lub na konto Muzeum -  Santander Bank Polska S.A. 11 1500 1634 1216 3001 2518 0000 z zaznaczeniem „przetarg ustny nieograniczony ul. Wałowa 5/4.

 

 1. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości w tygodniku „Życie Podkarpackie” oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń
  w siedzibie Muzeum przy pl. płk Berka Joselewicza 1, Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 oraz na oficjalnej stronie internetowej MNZP https://mnzp.pl/bip/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 1. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać
  w Dziale Administracji Muzeum w Przemyślu, pl. płk Berka Joselewicza 1, II piętro, pokój nr 2.20, tel. 16-679-30-20, kom. 797 235 365 e-mail: administaracja@mnzp.pl  oraz na stronie Muzeum: http//www.mnzp.pl

 

Oznaczenie

nieruchomości

wg księgi

wieczystej

i katastru

nieruchomość

Przedmiot

ewidencji

Charakter

władania

Pow.

lokalu

[m2]

Opis

nieruchomości

(lokalu, działki)

Termin

i wartość

zł wnoszenia

wadium

Informacja

o sprzedaży

1

2

3

4

5

6

7

Dz.nr 648

PR1P/00066517/7

Muzeum Narodowe

Ziemi

Przemyskiej w Przemyślu

przy pl. płk Berka Joselewicza 1 37-700 Przemyśl

Własność

- udział 1/1

26,75

 

9,90

Lokal usytuowany na 2 piętrze kamienicy w zabudowie szeregowej, składający się z kuchni, pokoju, przedpokoju i łazienki. Lokal posiada pom. przynależne

(piwnica) 9,9 m2

Do 16.10.2019

3 000 zł

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego bez pierwszeństwa pierwokupu (lokal bez najemcy, nie zamieszkany).

Informacja o zakończonym przetargu:

1) Informacja.docx

 

 

 

Dodał: Piotr Krzeszowski
Dnia: 08 stycznia 2018
Ostatnio zmieniony przez:
Piotr Krzeszowski
Dnia: 11 października 2019