STATUT Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Dodał: Michał Krzemiński
Dnia: 11 kwietnia 2017
Ostatnio zmieniony przez:
Michał Krzemiński
Dnia: 12 kwietnia 2017

z dnia 25 marca 2013 ze zmianami z dnia 27 stycznia 2014 roku

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 

§ 1

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu zwane dalej „Muzeum" jest samorządową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r.,poz.987), zwanej dalej „ustawą o muzeach";
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej";
 3. rozporządzenia CK. Namiestnika we Lwowie z 24 czerwca 1909 roku sygnatura: L.XII-41.649 w sprawie zatwierdzenia statutu „Towarzystwa Przyjaciół Nauk" oraz zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 czerwca 1950 r. w sprawie ustalenia nazw muzeów państwowych i muzeów przejętych na własność Państwa, ogłoszonego w Monitorze Polskim Nr A-71, poz. 820;
 4. postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2

 1. Organizatorem Muzeum jest Województwo Podkarpackie.
 2. Muzeum wpisane jest dnia 30 czerwca 1999 roku pod nr 11/99 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.
 3. Muzeum wpisane jest do Państwowego Rejestru Muzeów Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - PRM/96/07 z dnia 22 lutego 2007 roku i uprawnione jest do używania w nazwie określenia „Muzeum rejestrowane".
 4. Muzeum używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczpospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu: „Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu".

 

§ 3

Siedzibą Muzeum jest miasto Przemyśl, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.

 

Rozdział 2
Zakres działania Muzeum

 

§ 4

Do zakresu działania Muzeum należy całokształt zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego zgromadzonego w Muzeum, dbałość o zachowanie substancji zabytkowej obiektów wchodzących w skład Muzeum, a także upowszechnianie wiedzy z dziedziny archeologii, historii, etnologii, przyrody, sztuk pięknych i rzemiosła ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa narodowego Przemyśla i ziemi przemyskiej.

 

§ 5

 1. Muzeum realizuje działania, o których mowa w § 4, w szczególności poprzez:
  1. gromadzenie zbiorów i materiałów dokumentacyjnych związanych z zakresem i obszarem swojej działalności;
  2. inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych;
  3. przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania oraz bezpieczeństwo i magazynowanie ich w sposób umożliwiający dostępność dla celów naukowych;
  4. zabezpieczenie i konserwacja zgromadzonych zbiorów;
  5. organizowanie i prowadzenie badań naukowych, w tym archeologicznych;
  6. organizowanie ekspozycji stałych, czasowych i objazdowych;
  7. działalność edukacyjna, artystyczna i upowszechniająca kulturę;
  8. udostępnienie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych;
  9. publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników prowadzonych badań naukowych, archeologicznych oraz wydawnictw popularnonaukowych związanych z zakresem swojej działalności;
  10. udzielanie informacji, porad i pomocy w zakresie objętym działalnością;
  11. użyczanie zbiorów i przyjmowanie w depozyt dzieł sztuki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  12. zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji.
 2. Muzeum współdziała w upowszechnianiu kultury i sztuki oraz nauki, z muzeami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o zbieżnym zakresie działania, działającymi w kraju i poza jego granicami.

 

§ 6

Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów.

 1. archeologiczne - od czasów najdawniejszych do nowożytności obejmujące wyroby z kamienia, gliny, metali i innych surowców, w tym narzędzia pracy, broń, naczynia, części stroju, ozdoby, przedmioty kultu, a także dokumentację z archeologicznych badań terenowych;
 2. historyczne - od średniowiecza do nowożytności dotyczące życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego Przemyśla i ziemi przemyskiej w jej historycznych granicach;
 3. etnograficzne od XVII wieku do czasów współczesnych, w tym sprzęty domowe i gospodarskie, narzędzia pracy na roli, łowiectwa, hodowli, zbieractwa, wyroby rożnego rodzaju rzemiosł oraz twórczość artystów ludowych i nieprofesjonalnych;
 4. artystyczne - od średniowiecza do czasów współczesnych, w tym malarstwo z wyodrębnioną kolekcją ikon, grafikę, rzeźbę, rysunek, będące twórczością artystów związanych z ziemią przemyską i kresami wschodnimi Rzeczypospolitej;
 5. rzemiosła, w tym artystycznego, od średniowiecza do czasów współczesnych, w szczególności dorobek w dziedzinie ludwisarstwa i fajkarstwa;
 6. przyrody, w tym okazy mineralogiczne, geologiczne, paleontologiczne, zoologiczne, trofea myśliwskie oraz preparaty biologiczne;
 7. techniki, w tym wyroby przemysłowe i różnorodne urządzenia dokumentujące rozwój przemysłu i techniki.

 

§ 7

 1. Zadania, o których mowa w § 5 Muzeum realizuje na podstawie rocznych planów działalności statutowej.
 2. Roczne plany działalności statutowej podlegają zaopiniowaniu przez Radę Muzeum.

 

Rozdział 3
Nadzór i organizacja Muzeum

 

§ 8

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a nadzór bezpośredni Zarząd Województwa Podkarpackiego zwany dalej „Zarządem".

 

§ 9

 1. Organem zarządzającym Muzeum jest Dyrektor.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
 3. Do zakresu obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
  1. kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjno - administracyjnych, pracowniczych, naukowo - badawczych, edukacyjnych, ochrony, obrony, obrony cywilnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych;
  2. reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
  3. sprawowanie nadzoru nad mieniem, majątkiem i zbiorami Muzeum;
  4. sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną według uprzednio opracowanych i wprowadzonych procedur wewnętrznych kontroli finansowej;
  5. wydawanie wewnętrznych aktów prawnych;
  6. ustalenie planu finansowego instytucji;
  7. składanie organizatorowi planów finansowych, planów działalności merytorycznej, sprawozdań i wniosków;
  8. sprawowanie nadzoru nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi;
  9. przekładanie Radzie Muzeum sprawozdań rocznych do oceny i rocznych planów działalności statutowej Muzeum do zaopiniowania.
 4. Dyrektor kieruje Muzeum przy pomocy Zastępcy Dyrektora.
 5. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po uzyskaniu zgody Zarządu.

 

§ 10

 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum uprawniony jest Dyrektor.
 2. Dyrektor ustanawia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum.
 3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Ustanowienie i odwołanie pełnomocnika podlega ujawnieniu w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez organizatora. Nie dotyczy to pełnomocników procesowych.

 

§ 11

 1. Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zadania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu oraz działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
 2. Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

 

§ 12

 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Zarząd na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie o muzeach.
 2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w ustawie o muzeach.
 3. Skład Rady Muzeum tworzą członkowie w liczbie 11 osób.

 

§ 13

 1. W Muzeum działają:
  1. Kolegium Kustoszy zwane dalej „Kolegium", jako organ opiniodawczo - doradczy Dyrektora.
  2. Komisja ds. zakupu Muzealiów, zwana dalej „Komisją", jako organ opiniodawczo -doradczy Dyrektora.
 2. Kolegium składa się z 8 a Komisja z 5 pracowników Muzeum, których powołuje i odwołuje Dyrektor.
 3. Członkowie Kolegium i Komisji wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
 4. Kolegium i Komisja wyrażają opinie w formie uchwały, które podejmowane są w trybie głosowania jawnego zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu.
 5. Posiedzenie Kolegium i Komisji odbywa się z inicjatywy Dyrektora lub za jego zgodą na wniosek pracowników Muzeum.
 6. Z posiedzenia Kolegium i posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
 7. Podjęte uchwały wraz z protokołami są przekazywane Dyrektorowi.
 8. Kadencja Kolegium i Komisji trwa 3 lata.
 9. Obsługę kancelaryjno - biurową Kolegium i Komisji zapewnia Muzeum.

 

Rozdział 4
Gospodarka finansowa Muzeum

 

§ 14

Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla realizacji celów wynikających z zakresu działań Muzeum.

 

§ 15

 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

 

§ 16

Źródłami finansowania Muzeum są:

 1. Dotacje z budżetu organizatora, w tym:
  1. podmiotowe na dofinansowanie działalności w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
  2. celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
  3. celowe na realizację wskazanych zadań i programów;
 2. Inne dotacje niż wymienione w pkt. 1;
 3. Przychody z prowadzonej działalności;
 4. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;
 5. Wpływy z innych źródeł.

 

§ 17

 1. Muzeum może na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, prowadzić jako dodatkową, działalności gospodarczą o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia działalności Muzeum, o której mowa w § 4.
 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie:
  1. małej poligrafii - xero;
  2. usług fotograficznych;
  3. usług reklamowych;
  4. usług transportowych;
  5. oprowadzanie po mieście i opracowanie szlaków oraz tras wycieczkowych.
 3. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

 

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

 

§ 18

Zmiany w Statucie mogą być dokonane przez organizatora w trybie określonym dla jego nadania.

 

§ 19

Połączenia, podziału, przekazania lub likwidacji Muzeum dokonuje organizator na warunkach i w trybie przewidywanym w obowiązujących przepisach.