Zamówienia Publiczne

Dodał: Piotr Styś
Dnia: 19 listopada 2018
Ostatnio zmieniony przez:
Dnia: 12 grudnia 2018

Ogłoszenie nr 649543-N-2018 z dnia 2018-11-19 r. 
 

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - MNZP w Przemyślu: Usługa ochrony osób i mienia świadczona dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
 

Pliki do pobrania:
1) SIWZ - Aktualizacja 27.11.2018r.
2) Odpowiedzi na pytania Wykonawców

3) Informacja z otwarcia ofert - 03.12.2018r.

4) Informacja o wyborze oferty.

Ogłoszenie nr 500282965-N-2018 z dnia 27-11-2018 r.

Przemyśl:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 649543-N-2018 
Data: 2018-11-19 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - MNZP w Przemyślu, Krajowy numer identyfikacyjny 65096474300000, ul. pl. płk. Berka Joselewicza  1, 37700   Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 679 30 00, e-mail mnzp@autograf.pl, faks 016 679 30 10. 
Adres strony internetowej (url): www.mnzp.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: 6) 
W ogłoszeniu jest: ... 5.9. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, wystawiona nie wcześniej niż 3 (trzy) miesięcy przed upływem terminu składania ofert. ... 
W ogłoszeniu powinno być: ... 5.9. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, wystawiona nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert. ... 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-30, godzina: 12:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-03, godzina: 12:00 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - MNZP w Przemyślu, krajowy numer identyfikacyjny 65096474300000, ul. pl. płk. Berka Joselewicza  1 , 37700   Przemyśl, woj. podkarpackie, państwoPolska, tel. 016 679 30 00, e-mail mnzp@autograf.pl, faks 016 679 30 10. 
Adres strony internetowej (URL): www.mnzp.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.mnzp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
www.mnzp.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.mnzp.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Pocztą tradycyjną 
Adres: 
Plac Berka Joselewicza 1 , 37-700 Przemyśl, Dział Administracji


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ochrony osób i mienia świadczona dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu 
Numer referencyjny: ADM.261.15.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi ochroniarskie, wykonywane dla MNZP na podstawie i zgodnie z przepisami:
- ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 ze zm.); - rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. z 2014 r. poz. 1240); - obwieszczenia Ministra Kultury z 31 października 2001 r. w sprawie nadania regulaminu ogólnych warunków i trybu wykonywania ochrony muzeów i innych jednostek organizacyjnych podlegających obowiązkowej ochronie podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Kultury (Dz. Urz. MK Nr 5, poz. 77); - planu ochrony obowiązującego w MNZP. 2. Ochrona stała – realizowana nieprzerwanie przez całą dobę i 7 dni w tygodniu przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, w ramach jednoosobowej obsady, na posterunku z obowiązkiem wykonywania obchodów. 3. Ochrona czasowa – realizowana w godzinach udostępniania publicznie wystaw i zbiorów, od wtorku do niedzieli, tj.: 39 godzin tygodniowo przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, w ramach jednoosobowej obsady, wykonywana metodą patrolową. 4. Stały dozór sygnałów alarmowych – realizowany nieprzerwanie przez całą dobę i 7 dni w tygodniu, polegający na nadzorowaniu i monitorowaniu sygnałów alarmów włamaniowych, pożarowych oraz napadowych do zewnętrznego uzbrojonego stanowiska interwencyjnego z systemów alarmowych zainstalowanych w pięciu obiektach zamawiającego. 

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4 
Dodatkowe kody CPV: 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

PLN 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  12   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

12

     


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez zamawiającego i dotyczą posiadanych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem; 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez zamawiającego i dotyczą: 1) zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków – wystawionego nie wcześniej niż 3 (trzy) miesięcy przed terminem składania ofert; 2) zaświadczenia z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne – wystawionego nie wcześniej niż 3 (trzy) miesięcy przed terminem składania ofert; 3) dokumentu dotyczącego wykonawcy składającego ofertę z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); 4) polisy lub innego dokumentu potwierdzającego fakt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100.000 zł na okres trwania zamówienia. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez zamawiającego i dotyczą zasobów personalnych gwarantujących realizację zamówienia z informacjami według załącznika nr 8 do SIWZ. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe: 1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe albo ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie ,które stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie ,które stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

1. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (do oferty Wykonawca dołącza dokumenty aktualne na dzień składania ofert): 1.1. W celu wykonania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 1.2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, które stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1.-1.2. 1.4. Pkt 1.3. ma zastosowanie również w przypadku powierzenia Podwykonawcy części zamówienia. 1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców w postępowaniu oświadczenia, o których mowa w pkt 1.1. i 1.2. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: - oświadczenie, wg treści załącznika nr 4 do SIWZ, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, jeżeli Wykonawcy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, Wykonawca składa w terminie do 3 dni – licząc od dnia zamieszczenia przez zamawiającego, informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści te informacje na stronie internetowej: www.mnzp.pl – w zakładce BIP „Zamówienia publiczne” w pliku pn. ,,Informacja z otwarcia ofert”. 3. Zamawiający NIE zastosuje procedury, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp. 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni. 5. Oferta sporządzona w języku polskim powinna zawierać: 5.1. Główny druk ofertowy – sporządzony przez Wykonawcę – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 5.2. KOSZTORYS OFERTOWY DOTYCZĄCY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – sporządzony przez Wykonawcę – wraz z opisem przedmiotu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do projektu umowy wg SIWZ. 5.3. Dowód wniesienia wadium umożliwiający stwierdzenie, że wadium zostało przekazane Zamawiającemu w terminie wyznaczonym do składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz należy powyższy dokument w oryginale załączyć do oferty w osobnej kopercie lub ,,koszulce’’, a kopia ma stanowić załącznik do oferty potwierdzony za zgodność z oryginałem – rozwiązanie takie jest niezbędne ze względu na konieczność dokonania zwrotu dokumentu. 5.4. Dokument dotyczący wykonawcy składającego ofertę z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, a tym samym składania oświadczenia woli. 5.5. Oświadczenia o których mowa w rozdziale VI pkt. 1.1. i 1.2. SIWZ. 5.6. Oświadczenie wg treści załącznika nr 6 do SIWZ tj. WYKAZ posiadanego doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzonych referencjami. 5.7. Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. 5.8. Zasoby personalne przewidziane do realizacji zamówienia. 5.9. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, wystawiona nie wcześniej niż 3 (trzy) miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.10. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków, nie wcześniej niż 3 (trzy) miesięcy przed terminem składania ofert. 5.11. Zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne, nie wcześniej niż 3 (trzy) miesięcy przed terminem składania ofert. 5.12. Polisa lub inny dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100.000 zł. 5.13. Zaparafowany projekt umowy. Dodatkowe informacje dotyczące ust. 5.4: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu przepisy ustawy Pzp, mają być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy Wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie; 2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 3) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów w. wym., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, które dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania tych osób; 4) dokumenty, o których mowa w ust. 5.4. mogą być przedstawione w formie kserokopii, ale muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem – przez Wykonawcę; 5) w przypadku podpisywania dokumentów ofertowych przez osoby upoważnione przez Wykonawcę do składania oświadczeń woli w jego imieniu należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów w imieniu Wykonawcy – w oryginale; 6) w przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum oferta oraz wszystkie jej załączniki winny być podpisane przez wszystkich wspólników spółki lub członków konsorcjum albo przez jednego ze wspólników spółki bądź członka konsorcjum upoważnionego na piśmie. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w oryginale lub stanowić urzędowo potwierdzony odpis; 7) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dokument ustanawiający to pełnomocnictwo ma być dołączony do oferty w oryginale. 6. Wymagania dotyczące dokumentów: 6.1. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6.3. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. 6.4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6.5. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert, tj.: w terminie określonym w rozdziale XI – SIWZ. 2. Wartość wadium: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu na konto zamawiającego nr: 11 1500 1634 1216 3001 2518 0000 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, ze zm.). 5. Zamawiający zwróci wadium z uwzględnieniem zapisów treści art. 46 ustawy Pzp. Terminem wniesienia wadium w formie pieniądza jest termin wpływu na konto ZAMAWIAJĄCEGO


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Tak 
Informacje dodatkowe: 

 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena za realizację zamówienia (C)

60,00

Doświadczenie personelu (D)

20,00

Szybkości reakcji grupy interwencyjnej (I)

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Wymagane od wykonawcy wyposażenie obowiązujące na terenie MNZP: broń palna bojowa z amunicją, paralizator elektryczny, pałka obronna wielofunkcyjna, kajdanki, telefon komórkowy, system kontroli obchodów z obowiązkiem montażu, sejf do przechowywania broni i amunicji, latarka, maska przeciw gazowa; opatrunki osobiste, materiały niezbędne do prowadzenia dokumentacji. Ilości i rodzaj wymaganego wyposażenie zostaną ujawnione niezwłocznie na wniosek oferenta przesłany na adres poczty elektronicznej: h.kosmider@mnzp.pl. Wniosek powinien zawierać informacje pozwalające stwierdzić, że oferent prowadzi działalność gospodarczą w dziedzinie ochrony osób i mienia. 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-11-30, godzina: 12:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Dodał: Piotr Styś
Dnia: 31 października 2018
Ostatnio zmieniony przez:
Dnia: 31 października 2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

DYREKTOR MUZEUM NARODOWEGO

ZIEMI PRZEMYSKIEJ W PRZEMYŚLU

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Przemyślu

przy ul. Wałowej 5, stanowiącego własność Muzeum.

 

1. Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 26,75 m2 z piwnicą o pow. 9,90 m2 obj. KW
nr
PR1P/00066517/7 wraz z udziałem 119/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt pod budynkiem oznaczony jako działka nr 648 o pow. 0,012 ha w obr. 207 m. Przemyśla, obj. KW PR1P/00066272/7 oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 

2. Cena wywoławcza nieruchomości – 59 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) brutto – wadium 3 000,00 zł brutto.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.


3. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

4. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 03 grudnia 2018 r., o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, pl. płk Berka Joselewicza 1 pok. nr 2.26.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do dnia 26 listopada 2018 r. gotówką w kasie Muzeum przy pl. płk Berka Joselewicza 1, II piętro, pokój nr 2.14,  lub na konto Muzeum – Bank Zachodni WBK SA II O/ Przemyśl
nr 11 1500 1634 1216 3001 2518 0000 z zaznaczeniem „przetarg ustny nieograniczony, ul. Wałowa 5/4”.

 

6. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości w tygodniku „Życie Podkarpackie” oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń
w siedzibie Muzeum przy pl. płk Berka Joselewicza 1, Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 oraz na oficjalnej stronie internetowej MNZP w Przemyślu  w Biuletynie Informacji Publicznej.

7. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać
w Dziale Administracji Muzeum w Przemyślu, pl. płk Berka Joselewicza 1, II piętro, pokój nr 2.20, tel. 16-679-30-20, e-mail: administracja@mnzp.pl oraz na stronie Muzeum: http://www.mnzp.pl

 

Oznaczenie nieruchomości

wg księgi wieczystej

i katastru nieruchomości

 

 

Podmiot ewidencyjny

 

 

Charakter

władania

 

 

Pow. lokalu

[m2]

 

 

Opis

nieruchomości. (lokalu, działki)

 

 

 

Termin i wartość zł wnoszenia wadium

 

 

Informacje

o sprzedaży

1

2

3

4

5

6

7

Dz. nr 648

 

PR1P/00066517/7

 

Muzeum Narodowe

Ziemi Przemyskiej

w Przemyslu

przy pl. płk Berka Joselewicza 1

37-700 Przemyśl

Własność - udział 1/1

26,75

 

9,90

Lokal usytuowany na

2 piętrze kamienicy w zabudowie szeregowej, składający się z kuchni, pokoju, przedpokoju i łazienki.

Lokal posiada pom. przynależne (piwnica) 9,90 m2

Do 14.09.2018 r.

3 500 zł

Sprzedaż w drodze

przetargu nieograniczonego

bez pierwszeństwa pierwokupu (lokal bez najemcy, nie zamieszkany).

 

 

Dodał: Piotr Styś
Dnia: 14 sierpnia 2018
Ostatnio zmieniony przez:
Dnia: 14 sierpnia 2018

Przemyśl, dn. 14.08.2018 r

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

DYREKTOR MUZEUM NARODOWEGO

ZIEMI PRZEMYSKIEJ W PRZEMYŚLU

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Przemyślu

przy ul. Wałowej 5, stanowiącego własność Muzeum.

 

 

Załącznik nr 1 - Informacje do przetargu

 

1. Lokal mieszkalny nr 5 pow. uż. 26,75 m2 z piwnicą o pow. 9,90 m2 obj. KW
nr
PR1P/00066517/7 wraz z udziałem 119/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt pod budynkiem oznaczony jako działka nr 648 o pow. 0,012 ha w obr. 207 m. Przemyśla, obj. KW PR1P/00066272/7 oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 

2. Cena wywoławcza nieruchomości – 65 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony) – wadium 3 500,00 zł brutto.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.


3. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

4. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 20 września 2018 r., o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, pl. płk Berka Joselewicza 1 pok. nr 2.26.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do dnia 14 września 2018 r. gotówką w kasie Muzeum przy pl. płk Berka Joselewicza 1, II piętro, pokój nr 2.14,  lub na konto Muzeum – Bank Zachodni WBK SA II O/ Przemyśl
nr 11 1500 1634 1216 3001 2518 0000 z zaznaczeniem „przetarg ustny nieograniczony, ul. Wałowa 5/4”.

 

6. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości w tygodniku „Życie Podkarpackie” oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń
w siedzibie Muzeum przy pl. płk Berka Joselewicza 1, Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 oraz na oficjalnej stronie internetowej MNZP w Przemyślu  w Biuletynie Informacji Publicznej.

7. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać
w Dziale Administracji Muzeum w Przemyślu, pl. płk Berka Joselewicza 1, II piętro, pokój nr 2.20, tel. 16-679-30-20, e-mail: administracja@mnzp.pl oraz na stronie Muzeum: http://www.mnzp.pl

Dodał: Piotr Krzeszowski
Dnia: 09 lipca 2018
Ostatnio zmieniony przez:
Dnia: 09 lipca 2018

1. Informacja z otwarcia ofert.

Działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający – Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu., informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie, w przypadku gdy „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła 1 ważna oferta. Wartość złożonej w przedmiotowym postępowaniu oferty znacznie przekracza kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty. Biorąc pod uwagę powyższe zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. Jednocześnie informuje, że na podstawie art. 93 ust. 5 w/w ustawy wykonawca może złożyć wniosek do zamawiającego o zawiadomieniu wykonawcy o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Dodał: Piotr Styś
Dnia: 19 czerwca 2018
Ostatnio zmieniony przez:
Dnia: 23 lipca 2018

Ogłoszenie nr 585111-N-2018 z dnia 2018-07-06 r.

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - MNZP w Przemyślu: Remont zewnętrznej klatki schodowej w budynku Muzeum Dzwonów i Fajek
 

Pliki do pobrania:

1. SIWZ.

2. Projekt budowlany

3. Informacja z otwarcia ofert.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

 

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - MNZP w Przemyślu, krajowy numer identyfikacyjny 65096474300000, ul. pl. płk. Berka Joselewicza  1 , 37700   Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 679 30 00, e-mail mnzp@autograf.pl, faks 016 679 30 10.

Adres strony internetowej (URL): http://mnzp.pl/bip/pl/zawartosc-zamowienia-publiczne

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

http://mnzp.pl/bip/pl/zawartosc-zamowienia-publiczne

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

http://mnzp.pl/bip/pl/zawartosc-zamowienia-publiczne

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pocztą tradycyjną

Adres:

Plac płk. Berka Joselewicza 1, 37-700

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont zewnętrznej klatki schodowej w budynku Muzeum Dzwonów i Fajek

Numer referencyjny: ADM.261.11.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO : Klatka schodowa zewnętrzna – biegi schodowe oraz spoczniki żelbetowe, z okładziną z płytek ceramicznych, ściany osłonowe oraz ścianki i drzwi wiatrołapu z aluminium z wypełnieniem z poliwęglanu komorowego. Ściany oparte na betonowej ściance fundamentowej stanowiącej jednocześnie murek oporowy dla przyległego terenu. Pochwyty schodów drewniane. Balustrada stalowa, kuta. Dach konstrukcji stalowej, z pokryciem blachą płaską ocynkowaną ułożoną na rąbek stojący. Od strony pomieszczeń klatki schodowej oraz częściowo nad wiatrołapem, okładzina typu siding stanowiąca sufit pomieszczenia, przymocowana do konstrukcji dachu głównego oraz dachu nad wiatrołapem. Ściany, spoczniki i biegi schodowe klatki schodowej tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, malowane na kolor złamanej bieli. Klatka wyposażona w instalację elektryczną. Stan techniczny klatki schodowej ogólny dobry. Jedynie ściany osłonowe wraz z obudową wiatrołapu zniszczone, nieszczelne (w kilku miejscach otwory na wylot spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi). Z uwagi na bliską odległość szkoły podstawowej ściany osłonowe narażone są na uszkodzenia, zaleca się je wymienić na materiał o większej trwałości i wytrzymałości. W złym stanie jest również pokrycie dachu klatki schodowej, blacha stalowa ocynkowana silnie skorodowana, zaleca się wymienić ją na nową wraz z obróbkami blacharskimi w tym wykonanie dodatkowych rur spustowych, aby zapobiec zaciekaniu wody opadowej na fasadę. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN: - wymiana ścian osłonowych zewnętrznych klatki schodowej oraz drzwi wejściowych do klatki schodowej zewnętrznej oraz ścianki wewnętrznej wiatrołapu wraz z drzwiami wykonanych z „zimnego” aluminium z wypełnieniem z poliwęglanu na aluminiowe, „ciepłe”, wypełnione szkłem bezpiecznym, zapobiegającym zbyt dużemu nagrzewaniu się pomieszczenia, z nawietrzakami higrosterowalnymi liniowymi (4 sztuki u dołu, 4 sztuki u góry fasady). Drzwi zewnętrzne z zamkiem i dźwignią antypaniczną. Kolor profili aluminiowych wszystkich elementów jasny popiel RAL 7038 (ostateczny dobór koloru w nadzorze autorskim). Podczas prowadzenia prac należy zwracać uwagę na zachowanie stabilności istniejącego zadaszenia. Fasadę mocować do projektowanej konstrukcji stalowej (słupki i rygle oraz płatwie stalowe ze stali St3SX- wg dokumentacji projektowej). Widoczne elementy stalowe pomalować farbą antykorozyjną koloru RAL 7038. Przed montażem konstrukcji stalowej skuć istniejącą okładzinę poziomą (parapet) murka oporowego wykonaną z płytek ceramicznych. Po zakończeniu montażu fasady aluminiowej wykonać obróbkę z aluminium w kolorze fasady, po uprzednim wyrównaniu powierzchni poziomej murku. - dach nad częścią główną klatki schodowej – projektuje się wymianę pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej na blachę tytan-cynk gr.0,6mm, układaną na podwójny rąbek stojący wraz z systemem odprowadzenia wód opadowych (rynna o przekroju kwadratowym 120mm) wraz z rurami spustowymi 75x75mm, wykonanych również z blachy tytanowo cynkowej. Projektuje się wykonanie docieplenia z wełny mineralnej gr.20cm oraz podwieszenie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na ruszcie systemowym, szpachlowanie i malowanie jak ściany klatki schodowej - dach nad wiatrołapem – projektuje się wymianę blachy płaskiej ocynkowanej na blachę tytan-cynk gr.0,6mm układaną na podwójny rąbek stojący z dociepleniem wełną mineralna gr.10cm, z zabudową płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie systemowym, szpachlowanie i malowanie jak całość klatki schodowej - dach nad pom. wc – projektuje się wymianę pokrycia z blachy płaskiej ocynkowanej na pokrycie z blachy tytan-cynk gr.0,6mm układanej na podwójny rąbek stojący, wraz z orynnowaniem jak na dachu głównym i rurą spustową 75x75mm z blachy tytanowo-cynkowej - odczyszczenie i pomalowanie farbami do drewna pochwytów drewnianych. - odczyszczenie i pomalowanie farbami do metalu elementów stalowych (słupków wewnętrznych zadaszenia) - naprawa ubytków i malowanie wszystkich ścian klatki schodowej zewnętrznej po odpowiednim zagruntowaniu. Do malowania stosować materiały rekomendowane do obiektów zabytkowych, zaleca się farby krzemianowe. Kolorystyka ścian – złamana biel, jak obecnie - wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wg projektu branży elektrycznej 4.1. Parametry fasady aluminiowej i drzwi: 4.1.1. Fasada słupowo-ryglowa systemowa, półstrukturalna 4.1.2. Szkło 6/16/6/16/33.1 U=0,5 (szyba zewnętrzna selektywna, próbki szkła przedstawić do akceptacji u architekta) 4.2. Montaż fasady do projektowanych i istniejących elementów konstrukcyjnych budynku. 4.3. Drzwi zewnętrzne ewakuacyjne (dźwignia antypaniczna) w systemowa PE78N szklone szkłem takim samym jak fasada. 4.4. Dobór słupów/rygli aluminiowych według projektu warsztatowego wykonanego przez producenta ślusarki. Przed zamówieniem ślusarki wszelkie wymiary sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia, że niezbędne są dodatkowe wzmocnienia lub korekta przyjętych rozwiązań przewidzianych do montażu fasady, należy zweryfikować zaproponowane rozwiązania i dostosować je do wymogów i parametrów ślusarki danego producenta. Pionowy podział ślusarki rozmierzyć tak, aby zachować w miarę równe odległości pomiędzy słupkami. Projektuje się fasadę, w taki sposób, aby rygle poziome aluminiowe umieszczone były po stronie pomieszczenia, aby były mało widoczne od strony elewacji (od strony elewacji widoczna jedynie fuga silikonowa na połączeniu tafli szkła. Przyjęto dla fasady współczynnik przenikania ciepła minimum U= 1,1 W/m2K, dla drzwi zewnętrznych minimum U= 1,5 W/m2K.

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach: 100

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Należy złożyć kserokopie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz potwierdzony dokument opłacenia składki do Izby Samorządu Zawodowego.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Należy złożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Z powyższego dokumentu ma wynikać, że wykonawca posiada zdolność finansową lub ekonomiczną, bądź też polega na zasobach innych podmiotów w tym zakresie na łączną wartość: nie mniejszą niż 100 tys. zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Należy złożyć referencje dotyczące wykonania w okresie ostatnich 5 lat co najmniej dwóch robót o podobnym charakterze na kwotę co najmniej 70 000 zł brutto. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Należy złożyć załącznik nr 2 i 3 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Należy złożyć załącznik nr 2 i 3 do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Należy złożyć załącznik nr 2 i 3 do SIWZ

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Należy złożyć załącznik nr 2 i 3 do SIWZ

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wartość wadium: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu na konto zamawiającego nr: 11 1500 1634 1216 3001 2518 0000 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm. ).

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Tak

Informacje dodatkowe:

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców 

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców 

Kryteria selekcji wykonawców:

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

 

Informacje dodatkowe:

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

 

Informacje dodatkowe:

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania:

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria               Znaczenie

Wartość brutto ogółem podana w formularzu cenowym dot. przedmiotu zamówienia 60,00

Deklarowany okres realizacji przedmiotu zamówienia – umowy, w dniach kalendarzowych – licząc od daty rozpoczęcia robót, – max czas realizacji 100 dni 25,00

Deklarowany okres gwarancji za wady - podawany w pełnych miesiącach – licząc od daty odbioru końcowego / protokołu odbioru robót: – min okres: 36 miesięcy        15,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

 

Informacje dodatkowe

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

 

Wstępny harmonogram postępowania:

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

 

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-07-23, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

 

Wskazać powody:

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Dodał: Piotr Krzeszowski
Dnia: 08 stycznia 2018
Ostatnio zmieniony przez:
Piotr Krzeszowski
Dnia: 08 stycznia 2018